Sapta 5
Esekiel i katim gras bilong en
God i tok moa olsem, “Man bilong graun, yu go kisim wanpela bainat i sap moa na katim mausgras na olgeta gras bilong het bilong yu. Orait na yu putim olgeta dispela gras long skel, na skelim na tilim long tripela hap. Yu pinisim olgeta de mi makim bilong yu i slip, orait yu kirap. Dispela bai i soim ol manmeri olsem, ol birua i kisim Jerusalem pinis. Yu kirap pinis, orait yu mas putim namba wan hap bilong dispela gras bilong yu antap long dispela brik i makim Jerusalem na yu mas kukim dispela gras. Na yu mas kisim namba 2 hap gras na wokabaut i go raun long dispela brik na katim nabaut dispela gras long bainat bilong yu. Na kisim namba 3 hap gras na tromoi nabaut bai win i ken karim i go. Na bai mi kisim bainat bilong mi na ranim dispela gras. Tasol yu mas larim liklik hap gras i stap na yu mas putim long arere bilong klos bilong yu na pasim. Orait na kisim wan wan bilong dispela gras yu bin pasim na tromoi i go long paia bai paia i kukim. Na bihain paia bai i go bikpela na kukim olgeta Israel.”
Na God, Bikpela i tokim mi olsem, “Yu lukim taun Jerusalem. Mi putim em i stap namel tru long olgeta kantri bilong graun. Tasol ol Jerusalem i bin sakim tok bilong mi na ol i kamap manmeri nogut tru. Pasin nogut bilong ol Jerusalem i winim pasin nogut bilong ol manmeri bilong ol arapela kantri. Ol Jerusalem i givim baksait tru long ol toktok bilong mi na ol lo bilong mi. Olsem na mi laik givim tok long ol olsem,
“Yupela ol Jerusalem, harim. Mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela. Yupela i no save harim tok bilong mi na yupela i save sakim ol lo bilong mi na bihainim pasin nogut bilong ol kantri i stap klostu long yupela. Tasol yupela i bin mekim planti bikhet pasin, na pasin nogut bilong yupela i winim pasin nogut bilong ol dispela kantri. Olsem na mi God, Bikpela, mi tokim yupela olsem, mi no amamas long yupela. Nogat. Mi birua long yupela. Na bai mi kotim yupela long ai bilong olgeta manmeri bilong graun. Yupela i mekim pinis planti pasin mi no laikim, olsem na mi bai mekim save long yupela long kain pasin mi no bin mekim bipo. Na bihain long dispela, bai mi no ken mekim dispela kain pasin gen. 10 Na Wkp 26.29, Kra 4.10, Ese 6.8, Amo 9.9, Sek 7.14 long taim mi mekim save long yupela, ol papamama bai i kilim ol pikinini bilong ol na kaikai, na ol pikinini bai i kilim ol papamama na kaikai. Bai mi mekim save tru long yupela na planti bilong yupela bai i dai. Na sapos sampela i stap yet, orait bai mi rausim ol i go nabaut nabaut long olgeta hap bilong graun.
11 “Mi God, Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok stret long yupela, bai mi bagarapim yupela tru. Long wanem, yupela i bin mekim planti stingpela pasin, na long dispela pasin yupela i bin mekim haus bilong mi i kamap doti tru long ai bilong mi. Olsem na bai mi no inap marimari na sori long yupela. Bai mi mekim save tru long yupela, olsem man i katim gras na i rausim olgeta. 12 Bai mi tilim yupela long tripela lain. Namba wan lain bai i stap hangre tru na i kisim bikpela sik, na bai ol i dai insait long taun. Na bai ol birua i kilim i dai ol namba 2 lain manmeri long bainat ausait long taun. Na namba 3 lain bai mi rausim ol i go nabaut long olgeta hap bilong graun. Na bai mi salim ol birua i go ranim ol na kilim ol i dai.
13 “Long dispela pasin bai mi pinisim bikpela kros na belhat bilong mi. Taim olgeta dispela samting i kamap, bai yupela i tingim dispela tok bilong mi na bai yupela i save, mi Bikpela, mi no save larim wanpela giaman god i senisim mi. 14 Yupela i bagarap pinis, orait ol manmeri bilong ol kantri i stap klostu long yupela bai i lukim yupela na bai ol i tok olsem, ‘Lukim. Ol i bagarap nogut tru. Bikpela i bin lukim pasin nogut bilong ol na em i bagarapim ol.’
15 “Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi belhat nogut tru long yupela, na bai mi mekim save moa yet long yupela. Na olgeta manmeri i stap klostu long yupela bai i lukim yupela na bai ol i tingting planti na i pret nogut tru. Na bai ol i tok bilas long yupela na bai yupela i sem. 16 Bai mi mekim ol manmeri* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. i sot tru long kaikai na bai yupela i hangre nogut tru. Na bai yupela i pilim hevi bilong dispela i olsem ol spia bilong banara i sutim yupela na bagarapim yupela. 17 Na KTH 6.8 tu bai mi salim ol wel abus i kam long yupela na bai ol i kilim i dai ol pikinini bilong yupela. Na bai mi mekim yupela i sik nogut. Na bai mi salim ol birua i kam pait long yupela na kilim yupela i dai. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

5:10: Wkp 26.29, Kra 4.10, Ese 6.8, Amo 9.9, Sek 7.14

*5:16: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

5:17: KTH 6.8