Sapta 6
Bikpela i krosim ol manmeri i bihainim ol giaman god
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu lukluk i go olsem long ol maunten bilong Israel na autim tok bilong mi long ol. Tokim ol maunten na ol ples daun bilong Israel olsem, ol i mas harim tok mi God, Bikpela, mi laik mekim long ol. Bai mi salim ol birua i kam na bai ol i bagarapim ol ples ol manmeri i save go long en na lotu long ol giaman god. 4-5 Bai ol birua i bagarapim olgeta alta bilong mekim ofa bilong abus na olgeta alta bilong mekim ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol bai i kilim i dai planti manmeri bilong Israel na tromoi ol bodi bilong ol i go long graun klostu long ol piksa bilong ol dispela giaman god. Na bai mi larim ol bun bilong ol Israel i stap nabaut long graun klostu long ol alta. Bai ol birua i bagarapim olgeta taun bilong kantri Israel, na olgeta ples bilong lotuim ol giaman god. Ol bai i bagarapim olgeta alta bilong yupela, na mekim ol i stap doti tru long ai bilong yupela. Na ol bai i pinisim tru olgeta piksa bilong ol giaman god na brukim nabaut ol ples bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol dispela pasin nogut ol Israel i bin mekim bai i pinis olgeta. Ol birua bai i go long olgeta hap bilong kantri Israel na kilim i dai planti manmeri. Na ol arapela Israel bai i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
“Tasol Ais 6.13, Jer 30.11, 44.14, 44.28, Ese 7.16 bai mi no ken larim ol birua i kilim olgeta manmeri. Sampela manmeri bai i stap yet na bai mi rausim ol i go nabaut long ol arapela kantri. Taim ol i stap long ol dispela longwe ples bai ol i tingim mi, na bai ol i save olsem, pasin bilong ol i bin mekim mi i bel hevi tru long taim ol i aigris long ol giaman god na bihainim ol, na ol i lusim mi olgeta. Na bai ol i sem nogut tru long ol stingpela pasin ol i bin mekim. 10 Na Jer 5.12-14, Ese 6.7 bai ol i ken save olsem, mi yet mi Bikpela. Na bai ol i ken save, dispela strongpela tok nau mi mekim, em i no toktok nating.”
11 Na God, Bikpela i tok moa long mi olsem, “Krungutim graun strong na mekim pasin bilong bel hevi, na tok olsem, ‘Sori tumas, ol Israel i bin mekim planti pasin nogut tru.’ Yes, ol i bin mekim dispela kain pasin, olsem na ol birua bai i kam kilim ol i dai. Na hangre na sik bai i bagarapim ol. 12 Bai olgeta i mas i dai. Ol birua bai i kam kilim ol i dai. Tasol sapos sampela i stap longwe, ol bai i kisim sik na i dai. Na sapos sampela manmeri i stap yet, bai ol i sot tru long kaikai na ol tu bai i dai. Long dispela pasin bai mi inapim tru belhat bilong mi. 13 Ol birua bai i tromoi nabaut ol bodi bilong ol Israel klostu long ol giaman god na ol alta, na long dispela ol ples bilong lotu antap long olgeta maunten na aninit long olgeta bikpela diwai na long olgeta ples ol i save kukim ol ofa long ol giaman god long en. Long dispela taim bai olgeta Israel i save, mi yet mi Bikpela. 14 Yes, bai mi bagarapim tru kantri bilong ol. Bai mi mekim olgeta hap graun bilong ol i kamap olsem ples nating, stat long ples drai bilong Diplata. Bai mi no inap lusim wanpela ples ol Israel i stap long en. Nogat. Bai mi bagarapim olgeta na olgeta bai i stap nating. Olsem na bai olgeta manmeri i save gut, mi yet mi Bikpela.”

6:8: Ais 6.13, Jer 30.11, 44.14, 44.28, Ese 7.16

6:10: Jer 5.12-14, Ese 6.7