Sapta 5
Olgeta Jerusalem i givim baksait long Bikpela
Bikpela 2 Sto 16.9, Ese 22.30 i tok olsem, “Yupela Jerusalem, yupela ran i go nabaut long ol rot bilong taun na long ol ples bung na lukluk gut bilong painimaut i gat sampela stretpela man i stap o nogat. Sapos yupela i lukim wanpela man i bihainim stretpela pasin na i wok strong long mekim pasin i tru, orait bai mi lusim olgeta rong yupela Jerusalem i bin mekim. Long taim yupela i mekim wanpela promis, yupela i save tok tru antap long nem bilong mi, Bikpela. Tasol yupela i save giaman na mauswara nating.”
Bikpela, yu laikim tumas bai olgeta man i bihainim pasin i tru. Yu bin paitim ol dispela manmeri, tasol ol i no pilim pen. Yu bin daunim ol, tasol ol i no larim yu i stretim ol. Het bilong ol i strong tru olsem ston, na ol i no laik tru long tanim bel. Olsem na mi ting, “Ol dispela lain, ol i rabisman nating tasol, na ol i no gat save. Ol i no save long olkain pasin na lo, God, Bikpela i laik bai ol i bihainim. Olsem na bai mi go lukim ol bikman na toktok wantaim ol. Ol i mas save long olkain pasin na lo, God, Bikpela i laik bai ol i bihainim.” Tasol ol dispela bikman tu i bin sakim tok bilong Bikpela na i no bihainim laik bilong en. Olsem na ol laion bai i lusim bikbus na i kam kilim ol i dai, na ol wel dok bai i lusim ples drai na i kam bagarapim ol. Na bai ol bikpela wel pusi i kam wet i stap klostu long ol taun bilong Juda. Na sapos wanpela man o meri i lusim taun na i kam ausait, bai ol wel pusi i kalap long en na brukim bodi bilong en. Dispela samting bai i kamap long ol, long wanem, ol i bin mekim planti sin na planti taim ol i bin givim baksait long Bikpela.
Bikpela i gat tok long Jerusalem olsem, “Mi no inap lusim sin bilong yu, long wanem, ol manmeri bilong yu i bin givim baksait long mi na bihainim ol dispela samting i no god tru. Na ol i mekim promis long nem bilong ol dispela giaman god. Mi bin givim planti kaikai long ol dispela manmeri, tasol ol i lusim mi na bihainim ol giaman god, olsem man i lusim meri bilong en na i go long haus bilong ol pamukmeri. Bel bilong ol dispela man i kirap long meri bilong narapela man, olsem ol strongpela hos man i save bel kirap long ol hos meri nabaut. Mi Lo 29.24-26, 1 Kin 9.8-9 Bikpela, mi tok stret, tru tumas bai mi mekim save long ol dispela manmeri, bilong bekim ol dispela pasin bilong ol.
10 “Yupela birua bilong ol Israel, yupela kam wokabaut long ol gaden wain bilong kantri Israel na bagarapim ol dispela gaden. Tasol yupela i no ken pinisim ol tru. Rausim ol han tasol bilong ol diwai wain, long wanem, ol dispela han i no samting bilong mi. 11 Ol Israel na Juda i givim baksait tru long mi. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Bikpela bai i salim ol birua i kam bilong bagarapim Israel
12 Ol Jer 14.13 Israel i giaman long bihainim Bikpela na ol i tok olsem, “Bikpela bai i no inap mekim wanpela samting. Em i no ken salim samting nogut i kam long yumi. Ol birua i no ken i kam pait na bikpela hangre i no ken kamap. 13 I tru, ol profet i save autim dispela kain tok, tasol ol i mauswara nating. Bikpela i no bin givim tok long ol. Olsem na em yet bai i bagarapim ol.”
14 Yupela i bin mekim dispela kain tok, olsem na yupela harim tok bilong God, Bikpela I Gat Olgeta Strong. Em i tokim mi olsem, “Tok mi laik givim yu long autim, em bai i kamap olsem paia. Na ol dispela manmeri i olsem paiawut, na bai dispela paia i kukim ol. 15 Mi Bikpela, mi tokim yupela manmeri bilong Israel olsem, mi bai kisim wanpela lain pipel bilong longwe ples na bringim ol i kam bilong pait long yupela. Ol i strongpela lain man na ol i bin i stap longtaim tru long kantri bilong ol. Yupela bai i no inap save long tok bilong ol, long wanem, yupela i no save tok ples bilong ol. 16 Olgeta soldia bilong ol i strongpela man bilong pait, na ol i save tumas long sut long banara na kilim planti man i dai. 17 Bai ol i pinisim kaikai bilong yupela i stap long ol gaden na long ol haus. Na bai ol i kilim olgeta pikinini bilong yupela na olgeta lain sipsip na bulmakau bilong yupela. Na bai ol i bagarapim ol diwai wain na diwai fik bilong yupela. Yupela i save ting bai yupela i stap gut insait long ol taun i gat strongpela banis, tasol nogat. Bai ol dispela birua i kam pait na bagarapim ol dispela taun.”
18 Tasol Bikpela i tok moa long mi olsem, “Long taim ol dispela birua i kam, bai mi no ken pinisim yupela Israel olgeta. 19 Na bihain, ol manmeri bai i askim yu olsem, ‘Bilong wanem God, Bikpela bilong mipela, i bin mekim ol dispela samting long mipela?’ Na Jeremaia, yu mas givim dispela tok bilong mi long ol, ‘Yupela i bin givim baksait long mi, na long graun bilong yupela yet yupela i bin aninit long ol god bilong ol arapela lain. Olsem na nau yupela bai i go i stap long graun bilong ol arapela lain na i stap aninit long ol dispela pipel.’ ”
Bikpela i givim strongpela tok long ol manmeri
20 Bikpela i tok olsem, “Givim dispela tok long ol lain bilong Jekop i stap long kantri Juda. 21 Yupela Ais 6.9-10, Ese 12.2, Mk 8.18 manmeri i no gat gutpela tingting na save. Yupela i gat ai, tasol yupela i no save lukim ol samting. Na yupela i gat yau, tasol yupela i no save harim tok. Tasol yupela i mas putim yau gut 22 long Jop 38.8-11 dispela tok bilong mi, Bikpela. Bilong wanem yupela i no pret na guria long mi? Mi bin putim nambis olsem mak bilong solwara, na nambis i save stap oltaim olsem banis bilong solwara. Maski biksi i kamap na i pairap strong, em i no inap abrusim dispela mak. 23 Tasol yupela manmeri i narakain tru. Yupela i save bikhet tru long mi na pasim strong tingting bilong yupela. Na yupela i bin givim baksait long mi na i go nabaut. 24 Yupela i no laik aninit long mi God, Bikpela bilong yupela. Yupela i no bin ting, mi yet mi save salim ren i kam long taim bilong planim kaikai na long taim kaikai i laik mau. Na mi yet mi save mekim kaikai i mau long taim bilong en, bilong yupela i ken kisim long olgeta yia. 25 Tasol yupela i mekim ol kain kain rong na sin, na dispela pasin bilong yupela i pasim ol dispela gutpela samting na yupela i no bin kisim.
26 “Sampela bilong ol manmeri bilong mi, ol i man bilong mekim pasin nogut. Ol i save wet i stap bilong mekim nogut long ol arapela manmeri, olsem man i save wet long pisin i go insait long umben bilong en. 27 Ol i save mekim pasin giaman na kisim planti samting bilong ol arapela man, olsem man i kisim planti pisin na basket bilong en i pulap. Long dispela pasin ol i bin kamap strong na ol i gat planti mani samting. 28 Ol i man bilong kaikai planti na kamap bikbel. Ol i no save surik long mekim olkain pasin nogut. Ol i no save mekim stretpela pasin long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Na long taim ol rabisman i gat hevi, ol i no save helpim ol long pinisim dispela hevi.
29 “Mi Bikpela, mi tok stret. Tru tumas, bai mi mekim save long ol dispela man, bilong bekim ol dispela pasin bilong ol. 30 Samting nogut tru i kamap pinis long dispela graun. 31 Ol profet i autim tok bilong ol yet na giamanim ol manmeri. Na taim ol pris i bosim ol manmeri, ol pris i save bihainim tok bilong ol dispela profet. Na ol manmeri bilong mi i save laikim tumas dispela pasin. Tasol bai mi mekim save long yupela, na dispela pasin nogut bilong yupela bai i pinis. Na long dispela taim bai yupela i mekim wanem?

5:1: 2 Sto 16.9, Ese 22.30

5:9: Lo 29.24-26, 1 Kin 9.8-9

5:12: Jer 14.13

5:21: Ais 6.9-10, Ese 12.2, Mk 8.18

5:22: Jop 38.8-11