Sapta 29
God i mekim kontrak wantaim ol Israel long kantri Moap
Em hia ol tok bilong kontrak Bikpela i bin tokim Moses long mekim wantaim ol Israel long kantri Moap. Em i skruim dispela long kontrak Bikpela i bin wokim wantaim ol Israel long maunten Sainai.
Moses i singautim olgeta Israel i kam bung na em i tokim ol olsem, “Yupela i lukim pinis olgeta samting God i bin mekim long king bilong Isip, na long ol ofisa na long olgeta hap bilong kantri bilong en. Na yupela i lukim planti sik nogut, na olkain mirakel na ol bikpela samting Bikpela i bin mekim. Tasol Bikpela i no larim yupela i save yet long as bilong ol dispela samting na em i no larim ai bilong yupela i lukluk na yau bilong yupela i harim tok, na yupela i stap olsem i kam inap nau. Na Lo 8.2-4 Bikpela i tok olsem, ‘Inap long 40 yia mi bin bringim yupela i go long ples wesan na ol klos na su bilong yupela i no bruk. Nogat tru. Yupela i no gat bret na wain na bia, tasol mi bin lukautim yupela gut bilong yupela i ken save, mi Bikpela, mi God bilong yupela.’ ”
Na Nam 21.21-35 Moses i tok moa olsem, “Taim yumi kam kamap long dispela ples, King Sihon bilong Hesbon na King Ok bilong Basan, tupela i kam bilong pait long yumi. Tasol yumi winim ol long pait, na Nam 32.33 yumi kisim graun bilong ol na tilim long lain bilong Ruben na bilong Gat na hap lain bilong Manase. Oltaim yupela i mas bihainim olgeta tok bilong dispela kontrak na bai olgeta samting yupela i mekim inap i kamap gutpela.
10 “Nau yupela i sanap long ai bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela ol hetman na ol ofisa na ol man 11 wantaim meri pikinini bilong yupela na ol man bilong narapela kantri i stap namel long yupela na i save brukim paiawut na karim wara bilong yupela, 12 yupela i stap hia nau long kisim dispela nupela kontrak God, Bikpela bilong yumi, i mekim wantaim yupela. Na yupela i mas promis long bihainim dispela kontrak. 13 Olsem na bai Bikpela i ken mekim yupela i kamap manmeri bilong en na em i ken i stap God bilong yupela, olsem em i bin promis long yupela na long ol tumbuna bilong yupela, Abraham na Aisak na Jekop. 14-15 God i no mekim dispela kontrak wantaim yumi olgeta man i sanap hia long pes bilong em tasol. Nogat. Em i mekim tu wantaim ol lain tumbuna pikinini bilong yumi bai i kamap bihain. Na yumi olgeta i mas promis long bihainim.
16 “Yupela i mas tingting gen long yupela i bin i stap olsem wanem long Isip. Na tingim ol samting yupela i bin lukim long taim yupela i wokabaut long graun bilong ol arapela lain. 17 Yupela i bin lukim ol rabis giaman god ol i wokim long diwai na ston na gol na silva. Ol dispela giaman god i samting nogut tru. 18 Yupela Hi 12.15 lukaut gut bai i no gat wanpela man o meri o wanpela famili o wanpela lain i sanap hia bai i givim baksait long God, Bikpela bilong yumi, na lotu long ol dispela kain kain rabis god bilong ol arapela kantri. Sapos yupela i mekim dispela kain pasin, em i olsem rop bilong wanpela diwai i gat pait. Bihain kru bilong en i kamap na i go bikpela na bai i bagarapim planti man. 19 Yupela olgeta i mas lukaut gut bai i no gat wanpela man i sanap hia na i harim dispela strongpela tok nau mi autim, na i ting em inap sakim na bai em i ken i stap gut. Sapos wanpela man i sakim tok, orait dispela bai i mekim yupela olgeta i bagarap, ol gutpela man na ol man nogut wantaim. 20 God bai i no lusim sin bilong kain man olsem. Tasol God bai i belhat nogut long em olsem paia i lait na i hat moa. Na olgeta samting nogut dispela buk i tok long en bai i kamap long dispela man, i go i go inap Bikpela i pinisim em olgeta. 21 Na Bikpela bai i kisim dispela man tasol na mekim save long em inap em i bagarap. Bai Bikpela i mekim olgeta samting nogut long em, na bagarapim em tru olsem em i bin tok long dispela buk bilong lo bai em i mekim long olgeta man i no bihainim kontrak bilong en.
22 “Bihain ol lain tumbuna bilong yupela na ol man bilong ol arapela kantri bai i lukim ol dispela samting nogut na bikpela hevi God i bin mekim i kamap long kantri bilong yupela. 23 Ol Stt 19.24-25 gaden bai i bagarap na i stap nating. Na sol na salfa bai i pulap long ol, na i no inap long yupela i planim wanpela samting. Na gras tu bai i no inap kamap long dispela graun. Olsem na bai kantri bilong yupela i kamap wankain olsem Sodom na Gomora, na wankain olsem taun Atma na Seboim. Dispela tupela taun Bikpela i bin bagarapim bipo, long taim em i kros na belhat nogut tru. 24 Orait na olgeta manmeri long olgeta hap graun bai i wok long askim nabaut, ‘Bilong wanem God i mekim olsem long kantri bilong ol? Bilong wanem em i kros nogut tru long ol?’ 25 Na bai ol yet i bekim tok olsem, ‘Long wanem, ol manmeri bilong God i brukim dispela kontrak ol i bin mekim wantaim God bilong ol tumbuna bilong ol taim em i kisim ol long Isip na bringim ol i kam. 26 Ol Israel i bin lotu long ol giaman god. Dispela ol god ol i no bin lotu long ol bipo, na Bikpela i bin tambuim ol long lotuim dispela kain samting. 27 Olsem na Bikpela i belhat long ol manmeri bilong en na i mekim ol dispela kain kain samting nogut i stap long dispela buk i kamap long graun bilong ol. 28 Bikpela i belhat na kros nogut tru, olsem na em i rausim ol long graun bilong ol na salim ol i go nabaut long ol arapela kantri. Na nau tu ol i stap olsem.’ ”
29 Na Moses i tok moa olsem, “I gat sampela tok God, Bikpela bilong yumi, i bin haitim na i no autim long yumi. Tasol em i bin autim lo bilong en long yumi na yumi wantaim ol tumbuna bilong yumi i mas bihainim dispela lo oltaim.”

29:5: Lo 8.2-4

29:7: Nam 21.21-35

29:8: Nam 32.33

29:18: Hi 12.15

29:23: Stt 19.24-25