Sapta 8
Bai ol Israel i kisim gutpela graun
Na Moses i tok olsem, “Yupela i mas bihainim gut olgeta lo nau mi laik givim yupela. Olsem bai yupela i ken i stap gut, na yupela i ken kamap planti moa. Na bai yupela inap long kisim dispela graun Bikpela i bin promis long givim ol tumbuna bilong yupela. Yupela i mas tingim gut God, Bikpela bilong yumi, i bin go pas long yupela na helpim yupela long dispela longpela wokabaut. Yupela i bin raun long ples wesan nating inap 40 yia. Na God i bin salim sampela hevi bilong traim yupela, bai em i ken save, yupela inap bihainim olgeta lo bilong em o nogat. Em Kis 16.1-35, Mt 4.4, Lu 4.4 i bin mekim yupela i hangre, na bihain em i givim yupela mana bilong kaikai. Dispela kaikai, yupela na ol tumbuna bilong yupela i no bin kaikai bipo. Em i mekim olsem bai yupela i ken save, yumi man i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Yumi mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai yumi kisim laip. Insait long ol dispela 40 yia, klos bilong yupela i no bruk. Na lek bilong yupela tu i no bin solap. Nogat. I stap gut tasol. Orait Snd 3.12, Hi 12.6 yupela i ken save God, Bikpela bilong yumi, i save stretim yupela, olsem wanpela papa i save paitim pikinini bilong stretim em. Olsem na yupela i mas mekim ol samting Bikpela i bin tokim yupela. Na yupela i mas bihainim ol lo bilong em na yupela i mas aninit long em.
“God, Bikpela bilong yumi, i bringim yupela i go long dispela gutpela kantri tru. Dispela kantri i gat ol bikpela wara na ol hul wara. Na sampela wara tu i save ran aninit long graun na kamap antap long ol ples daun na long ol ples maunten. Dispela kantri i save kamapim wit na bali, na pikinini bilong diwai wain na diwai fik na diwai pomigranet na diwai oliv, na hani bilong binatang. Long dispela graun bai yupela i no ken hangre, na i no ken sot long wanpela samting. Na ol ston bilong dispela kantri i gat ain long en, na bai yupela i ken painim kapa insait long ol maunten. 10 Na olgeta samting yupela i laik kaikai bai yupela inap kisim. Na bai yupela i ken tenkyu long God, Bikpela bilong yumi, long dispela gutpela kantri em i bin givim long yupela.”
Ol Israel i no ken lusim tingting long Bikpela
11 Moses Hos 13.5-6 i tok moa olsem, “Yupela i mas lukaut gut bai yupela i no lusim tingting long God, Bikpela bilong yumi. Nogut yupela i brukim ol lo bilong Bikpela nau mi givim long yupela. 12 Taim yupela i gat ol planti kain kaikai bilong kaikai na yupela i wokim pinis ol gutpela haus, 13 na taim ol bulmakau na sipsip na gol na silva na olgeta gutpela samting bilong yupela i kamap planti moa, 14 orait yupela i no ken hambak na bikhet na lusim tingting long God, Bikpela bilong yumi. Em i bin kisim bek yupela long Isip, we yupela i bin i stap wokboi nating. 15 Na em yet i go paslain long yupela long dispela bikpela ples wesan nating, we i gat olkain snek na binatang i gat marasin nogut. Long dispela ples i drai olgeta, em i mekim wara i kamap long wanpela bikpela ston na yupela i bin dring. 16 Na long dispela ples em i givim yupela mana long kaikai. Em i wanpela kain kaikai, ol tumbuna bilong yupela i no bin kaikai bipo. Na em i salim olkain hevi i kam long yupela bilong traim yupela. Olsem bai bihain em i ken mekim ol gutpela samting i kamap long yupela. 17 Olsem na yupela i no ken ting yupela i bin kamapim dispela gutpela samting long strong bilong yupela yet. Nogat. 18 God, Snd 10.22, Hos 2.8 Bikpela bilong yumi, em yet i save givim yupela strong bilong kisim planti samting. Yupela i no ken lusim tingting long dispela. Em i save mekim olsem, long wanem, em i bihainim yet dispela kontrak em i bin mekim wantaim ol tumbuna. 19 Yupela i no ken lusim tingting long God, Bikpela bilong yumi. Na yupela i no ken bihainim ol giaman god na lotu long ol. Nau mi tokaut strong long yupela, sapos yupela i sakim dispela tok, tru tumas God bai i bagarapim yupela olgeta. 20 Bikpela bai i bagarapim ol dispela kantri i stap long rot bilong yupela. Tasol sapos yupela i no bihainim tok bilong em, bai yupela tu i kisim wankain bagarap.”

8:3: Kis 16.1-35, Mt 4.4, Lu 4.4

8:5: Snd 3.12, Hi 12.6

8:11: Hos 13.5-6

8:18: Snd 10.22, Hos 2.8