Sapta 2
Nau yupela i mas kolim ol wanblut bilong yupela Israel olsem, Yupela I Manmeri Bilong God, na God I Laikim Yupela Tumas.
Ol Israel i lusim God olsem Gomer i lusim Hosea
God i tok piksa long ol manmeri bilong en olsem, “Ol pikinini bilong mi, mama bilong yupela i no moa meri bilong mi na mi no moa man bilong en. Tasol yupela i mas askim em strong long lusim pasin pamuk. Sapos em i no lusim, bai mi rausim olgeta klos bilong en na bai em i stap skin nating na bai em i sem nogut tru. Bai mi mekim em i kamap olsem graun i drai na i no gat diwai samting, na i no gat wara bilong dring, na long dispela pasin bai mi bagarapim em. Bai mi no ken givim bel bilong mi long ol pikinini bilong en, long wanem, ol i pikinini bilong wanpela pamukmeri i no save sem. Dispela meri i tok, ‘Bai mi go bihainim ol dispela man mi laikim. Ol i save givim mi kaikai na wara, na ol klos samting, na wel bilong oliv na wain.’
“Olsem na bai mi kisim ol diwai i gat nil na putim i stap bilong banisim dispela meri. Bai mi wokim banis long rot bilong en na bai em i no inap i go long ol dispela man. Bai em i ran i go bihainim ol man em i laikim, tasol em i no inap kamap long ol. Bai em i go painim ol, tasol bai em i no inap lukim ol. Na bai em i tok, ‘Bipo mi stap gut, tasol nau nogat. Olsem na bai mi go bek long man bilong mi stret.’
“Em i no laik save olsem, mi yet mi bin givim em olgeta kaikai na wain na wel, na planti silva na gol tu. Na em i yusim dispela silva na gol bilong mekim lotu long giaman god Bal. Olsem na long taim kaikai i redi long gaden, bai mi kisim bek ol kaikai na wain mi bin givim long en. Na bai mi kisim bek ol klos samting mi bin givim em. 10 Na bai mi rausim olgeta klos bilong en long ai bilong ol man em i save laikim. Na i no inap wanpela man i ken kisim bek em long han bilong mi. 11 Bai mi pinisim olgeta bikpela de em i save amamas long en. Ol dispela de i olsem, ol bikpela de bilong lotu i save kamap long ol wan wan yia na long ol wan wan mun, na ol lotu bilong ol de Sabat, na olgeta arapela kain lotu. 12 Bai mi bagarapim ol diwai wain na ol diwai fik em i tok ol man i laikim em i bin givim long en olsem pe bilong en. Na bai ol wel abus i kam bagarapim ol gaden wain na ol gaden bilong diwai fik na bai ol dispela gaden i kamap bus nating. 13 Em i bin lusim tingting long mi planti taim, na i go mekim ol ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel long giaman god Bal na em i putim ol gutpela bilas na bihainim ol man em yet i laikim. Olsem na bai mi mekim save long en. Mi Bikpela, mi tok olsem.”
Bikpela i laikim tru ol manmeri bilong en
14 Bikpela i skruim tok piksa olsem, “Orait bai mi mekim gutpela tok long dispela meri na pulim em i go bek gen long ples wesan nating. Na bai mi grisim em na tokim em olsem, ‘Mi laikim yu tumas.’ 15 Bai Jos 7.24-26 mi givim bek ol gaden wain long em, na bai mi senisim dispela ples daun ol i kolim Ples Daun Bilong Trabel, na bai i kamap ples bilong wetim gutpela samting i kamap. Long dispela ples bai em i bihainim tok bilong mi olsem em i bin mekim long taim em i yangpela yet na em i lusim Isip na i kam. 16 Na em bai i tok long mi olsem, ‘Yu man bilong mi.’ Na bai em i no moa ting mi olsem giaman god Bal, na mekim dispela kain tok long mi, ‘Yu Bal, yu Bikpela bilong mi.’ 17 Bai mi no ken larim em i kolim dispela nem, Bal, gen. Nogat tru.
18 “Na long dispela taim bai mi mekim wanpela kontrak wantaim olgeta wel abus na ol snek na ol pisin. Na bai ol i no inap bagarapim ol manmeri bilong mi. Na bai mi rausim olgeta samting bilong pait, olsem bainat na banara, na ol manmeri bilong mi bai i stap isi long dispela graun na ol i no ken pret moa.
19 “Israel, bai mi mekim yu i kamap olsem meri bilong mi, na bai yu stap olsem oltaim oltaim. Bai mi mekim stretpela pasin long yu na bai mi no ken lusim yu. Na bai mi laikim yu tru oltaim, na marimari long yu oltaim. 20 Bai mi bihainim promis bilong mi na bai yu stap olsem meri bilong mi oltaim. Na bai yu save olsem, mi tasol mi Bikpela bilong yu. 21-22 Na long dispela taim mi Bikpela, bai mi harim ol prea bilong ol manmeri bilong mi, ol Israel.* Long dispela hap, profet i tok long Israel, tasol em i kolim Israel long nem Jesril. I olsem God i senisim samting nogut em i bin mekim long ol Israel na i mekim gut long ol gen. Olsem na long lain 21-23, God i senisim nem bilong tripela pikinini bilong Hosea. Lukim tu toksave i stap long 1.11. Na bai mi mekim ren i kam daun long graun, na olgeta kaikai ol i planim na wain na wel bilong ol bai i kamap planti. 23 Na Jer 31.27, Sek 10.9, Ro 9.25, 1 Pi 2.10 bai mi putim ol manmeri bilong mi long dispela graun na bai ol i kamap olsem gutpela gaden mi bin wokim. Bipo mi save tokim ol manmeri bilong mi, ‘Mi No Laikim Yupela.’ Tasol bihain bai mi laikim ol tru. Bipo mi save tokim ol olsem, ‘Yupela I No Bilong Mi.’ Tasol bihain bai mi tok, ‘Yupela i manmeri bilong mi.’ Na ol bai i bekim tok olsem, ‘Yu God bilong mipela.’ ”

2:15: Jos 7.24-26

*2:21-22: Long dispela hap, profet i tok long Israel, tasol em i kolim Israel long nem Jesril. I olsem God i senisim samting nogut em i bin mekim long ol Israel na i mekim gut long ol gen. Olsem na long lain 21-23, God i senisim nem bilong tripela pikinini bilong Hosea. Lukim tu toksave i stap long 1.11.

2:23: Jer 31.27, Sek 10.9, Ro 9.25, 1 Pi 2.10