Sapta 3
Hosea na meri nogut bilong en
Bikpela i tokim mi gen olsem, “Yu go na laikim gen dispela meri bilong yu nau em i mekim pasim pamuk wantaim narapela man. Yu mas laikim em tru olsem mi laikim tumas ol manmeri bilong mi, ol Israel. Tru, ol i bin lusim mi na i go long ol giaman god, na ol i save kisim pikinini wain ol i bin mekim drai na ofaim long ol giaman god. Tasol maski, mi laikim ol Israel yet.”
Orait mi baim bek dispela meri long 150 kina na 6-pela bek rais bali. Orait na mi tokim em, “Tru, yu meri bilong mi, tasol nau mi no inap slip wantaim yu. Pastaim yu mas i stap nating longpela taim liklik, na long dispela taim yu no ken i stap meri bilong rot. Na bai mi wetim yu tasol.” Olsem tasol ol Israel bai i stap nating longpela taim liklik. Na bai ol i no gat ol king na ol lida. Bai ol i no inap mekim ofa na bai ol i no inap sanapim pos ston na mekim lotu. Na bai ol i lusim ol kain kain giaman god na ol piksa samting ol i save yusim bilong painimaut wanem samting bai i kamap bihain. Dispela Jer 31.9, 50.4-5, Ese 34.24 taim i pinis, orait bai ol Israel i kam bek long God, Bikpela na lotu long em wanpela tasol. Bai ol i bihainim wanpela tumbuna bilong King Devit. Na bai ol i aninit long tok bilong Bikpela na bai em i givim ol kain kain gutpela presen long ol.
Hosea i tokaut long ol Israel long God bai i mekim save long ol
(Sapta 4-13)

3:5: Jer 31.9, 50.4-5, Ese 34.24