Sapta 4
Bikpela i kotim Israel
Bikpela i sutim tok long ol manmeri i stap long dispela kantri. Yupela Israel, harim tok bilong Bikpela. Em i tok olsem, “Ol manmeri bilong dispela kantri i no save tok tru na ol i no laikim ol wantok bilong ol yet. Ol i no save ting mi Bikpela bilong ol. Ol i save mekim promis, tasol ol i no bihainim. Ol i save giaman, na kilim man i dai, na stilim samting, na mekim pasin pamuk. Ol i save mekim planti kain pasin nogut, na ol i wok long kilim ol man i dai. Na dispela pasin i kamap bikpela moa, olsem na bai graun i drai. Na olgeta samting i stap long graun, em ol abus na pisin na pis, bai olgeta i dai.”
Bikpela i kotim ol pris na tok kros long ol
Bikpela i tok moa olsem, “I no gat wanpela man i ken kotim ol manmeri. Nogat. As bilong dispela pasin nogut i stap long yupela ol pris, na ol manmeri i gat tok long yupela. Olgeta taim yupela i mekim wok, tasol yupela i wok nabaut na yupela i popaia. Na ol profet tu i mekim olsem tasol. Olsem na bai mi bagarapim Israel, em i olsem mama bilong yupela. Ol Ais 5.13 manmeri i no save bihainim mi, olsem na bai ol i bagarap. Yupela ol pris tu i no save bihainim mi na yupela i sakim pinis tok bilong mi. Olsem na bai mi rausim yupela. Na mi no ken larim ol pikinini bilong yupela i kamap pris bilong mi.
“Yupela 1 Sml 2.30, Hos 13.6, Mal 2.9, Fl 3.19 pris i kamap planti tumas, olsem na yupela i mekim planti sin. Nau yupela i gat biknem, tasol bai mi daunim yupela na yupela i sem nogut. Ol sin bilong ol manmeri bilong mi i olsem kaikai bilong yupela. Olsem na yupela i laikim ol manmeri i mekim sin moa yet. Bai mi mekim save long ol manmeri na ol i bagarap, na bai yupela pris tu i kisim wankain bagarap. Bai mi mekim save long yupela bilong bekim pasin nogut yupela i bin mekim. 10 Yupela bai i kaikai ol gutpela kaikai, tasol yupela i no inap pulap. Bai yupela i lotu long ol giaman god na mekim pasin pamuk bilong kamapim planti pikinini, tasol yupela bai i no gat pikinini. Long wanem, yupela i bin givim baksait long mi na yupela i bihainim ol giaman god tasol.”
Bikpela i belhat long ol man i lotu long ol giaman god
11 Bikpela i tok, “Kain kain strongpela dring i save paulim tingting bilong ol manmeri bilong mi. 12 Na ol i askim ol hap diwai nating long kamapim tok hait. Olaman, ol i ting ol dispela hap diwai inap autim tok long ol samting ol i laik save long en. Ol i lusim mi pinis, na ol i bihainim ol giaman god, olsem wanpela meri i pamuk nabaut. 13 Ol i save go antap long ol maunten na mekim ofa na mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long ol ples tambu aninit long ol bikpela diwai, long wanem, aninit long ol dispela diwai i gat gutpela ples kol.
“Olsem na ol pikinini meri bilong yupela i stap olsem meri bilong rot. Na ol tambu meri bilong yupela i pamuk nabaut. 14 Tasol bai mi no ken bekim pasin nogut bilong ol. Long wanem, yupela yet tu i save go wantaim ol pamukmeri bilong haus lotu bilong ol giaman god. Na yupela i save bung wantaim ol na mekim ofa long ol giaman god. Na mi tok stret long yupela olsem, ‘Yupela manmeri i no gat gutpela tingting, bai yupela i bagarap.’
15 “Yupela manmeri bilong Israel i olsem pamukmeri na yupela i lusim mi pinis. Tasol nogut yupela ol manmeri bilong Juda i mekim wankain pasin na bai yupela i gat asua. Yupela i no ken i go na mekim giaman lotu long Gilgal o long Betel. Dispela pasin bilong yupela i mekim Betel i kamap ples nogut. Olsem na em i no moa haus bilong mi. Na long dispela tupela ples, yupela i no ken mekim ol promis long nem bilong mi, Bikpela i stap oltaim. 16 Het bilong ol Israel i pas. Ol i olsem ol bulmakau bilong bikhet. Ol i ting bai mi lukautim ol olsem wasman bilong sipsip i save lukautim ol sipsip bilong en. Tasol ol i bikhet tumas na mi no inap. 17 Ol Israel i save bihainim tru ol giaman god. Maski, larim ol i bihainim laik bilong ol yet. 18 Ol i no moa wari long ol man i tingting gut long ol, o nogat. Ol bikman bilong ol i laikim pasin bilong sem tasol. Olsem na ol i save dring planti na spak, na bihain ol i pamuk nabaut.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 19 Orait harim. Bai mi karim ol i go olsem wanpela strongpela win i rausim pipia, na bai ol i bagarap. Na bai ol i ting long ol ofa ol i bin mekim long ol giaman god, na bai ol i sem tru.

4:6: Ais 5.13

4:7: 1 Sml 2.30, Hos 13.6, Mal 2.9, Fl 3.19

*4:18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.