Sapta 3
Man i bilip long Krais, em i stretpela man tru
Ol 2 Ko 13.11, Fl 2.18, 4.4 brata, bilong pinisim dispela tok mi laik tok olsem, yupela i mas amamas long Bikpela. Mi no les long raitim dispela tok gen long yupela, long wanem, mi ting em bai i helpim yupela.
Yupela Sng 22.16, 22.20, Ro 2.28, 2 Ko 11.13, Ga 5.2, 5.15, KTH 22.15 lukaut long ol man i save mekim wok nogut olsem ol weldok, em ol dispela man i ting yumi olgeta i mas bagarapim skin bilong yumi long pasin bilong ol Israel.* I luk olsem sampela man i bin tokim ol manmeri olsem, taim ol i kamap Kristen ol i mas bihainim pasin bilong ol Israel, na katim skin bilong sem bilong ol man. Pol i no laik tru long tok bilong ol dispela man, olsem na em i mekim strongpela tok long ol Filipai i mas lukaut long ol. Yumi Ro 2.29 tasol i stap lain Israel tru bilong God. Long strong bilong Spirit bilong God yumi save lotu long God na litimapim nem bilong Krais Jisas. Yumi save, samting ol man i mekim long skin bilong ol, em i no inap helpim ol liklik. Harim. 2 Ko 11.18, 11.21-29 Sapos samting bilong skin em inap long helpim yumi, orait mi yet mi bai stap gut tru. Mi winim tru ol dispela man i save amamas long samting i bin kamap long bodi bilong ol. Mama Lu 1.59, Ap 23.6, 26.5, Ro 11.1, 2 Ko 11.22 i bin karim mi, na ol i bin wet wanpela wik na katim skin bilong mi. Mi man bilong Israel. Mi bilong lain bilong Benjamin. Mi save tok Hibru, olsem papamama bilong mi tu. Na mi save bihainim lo gut tru long pasin bilong ol Farisi. Mi Ap 8.3, 22.4, 26.9-11 strong tru long mekim wok bilong God, olsem na bipo mi bin wok long mekim nogut long ol manmeri bilong sios. Sapos ol man i tingting long ol tok bilong lo na ol i skelim pasin bilong mi, orait mi no gat asua. Mi Mt 13.44-46 tok pinis, sapos mi bihainim rot bilong dispela ol samting bilong bodi, orait mi bai winim tru ol arapela man. Tasol mi lukim olgeta dispela samting i olsem samting nating, na mi bihainim rot bilong Krais. Mi Jer 9.23-24, 1 Ko 2.2, Kl 2.2 no tok long ol dispela samting bilong ol Juda tasol. Nogat. Mi save long Krais Jisas, em i Bikpela bilong mi, na mi lukim dispela save tasol em i samting tru, na olgeta gutpela samting bilong dispela graun ol i olsem pipia nating. Mi laik bihainim Krais tasol, na mi lusim pinis olgeta arapela samting, bai mi ken holimpas Krais na Ro 3.21-22, 9.30, 10.3-6, Ga 2.16 pas wantaim em. Mi no ting long kamap stretpela man long pasin mi yet mi mekim long bihainim lo. Nogat. Mi laik kamap stretpela man long narapela rot, em rot bilong bilip long Krais. Yumi bilip long Krais na God yet i save kolim yumi ol stretpela manmeri. 10 Mi Ro 6.3-5, 8.17, 2 Ko 4.10-11, Ga 6.17, 2 Ti 2.11-12, 1 Pi 4.13 laik save tru long Krais. Krais i bin kirap bek long matmat, na em i gat bikpela strong, na mi laik save tru long dispela strong bilong em. Mi laik poromanim em long pasin bilong karim pen. Na mi laik holim wankain tingting olsem em i bin holim long taim em i dai, 11 na Lu 14.14, Ap 4.2, 1 Te 4.16, KTH 20.5-6 mi ting mi tu mi bai kirap bek long matmat.
Pol i save ran strong i go long mak
12 Mi Ap 9.5-6, 1 Ti 6.12, 6.19, Hi 12.23 no ting olsem mi kisim pinis dispela pasin bilong Krais, na mi kamap gutpela man tru. Nogat. Tasol oltaim mi save wok strong long holimpas dispela pasin, olsem Krais Jisas i bin holimpas mi. 13 Ol 1 Ko 9.24-26, 2 Ko 5.16, Hi 6.1 brata, mi no ting mi kisim yet dispela pasin. Tasol mi gat wanpela tingting tasol, em long mi mas lusim tingting long olgeta samting bilong bipo, na mi mas wok strong long kisim dispela samting bai i kamap bihain. 14 Mi 1 Ko 9.24, 2 Ti 4.7-8, Hi 3.1, 12.1 save ran strong bilong kamap long mak na kisim prais. Dispela prais em i olsem. Long wok bilong Krais Jisas, God i singautim mi bilong i go antap na i stap gut tru wantaim em.
15 Sapos 1 Ko 2.6, 14.20, Ga 5.10 tingting bilong yumi i kamap olsem tingting bilong ol man i gat gutpela save, orait yumi olgeta i mas bihainim dispela wankain tingting olsem nau mi autim. Na sapos yupela i gat narapela tingting, orait God bai i stretim dispela tingting bilong yupela. 16 Tasol Ro 12.16, 15.5, Ga 6.16 gutpela pasin yumi kisim pinis, em yumi mas holimpas strong.
17 Ol 1 Ko 4.16, 11.1, Fl 4.9, 1 Te 1.6-7, 1 Pi 5.3 brata, yupela olgeta i mas bihainim pasin bilong mi. Na yupela i mas lukim gut pasin bilong ol dispela man i save bihainim pasin bilong mipela. 18 Tasol 1 Ko 1.23, Ga 1.7, 2.21, 6.12, Fl 1.15-16 sori tumas, planti man i stap birua bilong diwai kros bilong Krais. Planti taim mi tokim yupela pinis long dispela pasin bilong ol, na nau mi tokim yupela gen, na wara i kamap long ai bilong mi. 19 Ol Ro 8.5-6, 16.18, 2 Ko 11.12, 11.15, 2 Pi 2.1 i save bihainim ol laik bilong bodi bilong ol yet, na ol dispela laik i stap olsem god bilong ol. Oltaim ol i save tingting long ol samting bilong graun tasol, na ol i save amamas long mekim ol kain kain pasin bilong sem. Dispela ol man bai i lus long hel. 20 Tasol Ef 2.6, 2.19, 1 Te 1.10 yumi, yumi stap manmeri bilong heven. Na yumi wetim Bikpela Jisas Krais i lusim heven na i kam daun, na i kisim bek yumi. 21 Long Ro 8.29, 1 Ko 15.28, 15.43-53, Ef 1.19, Kl 3.4 strong bilong em yet, Krais bai i mekim olgeta samting i stap aninit long em, na long dispela strong tasol em bai i senisim ol dispela bodi i save givim ol kain kain hevi long yumi, na ol bodi bilong yumi bai i kamap gutpela moa moa yet olsem bodi bilong em yet.

3:1: 2 Ko 13.11, Fl 2.18, 4.4

3:2: Sng 22.16, 22.20, Ro 2.28, 2 Ko 11.13, Ga 5.2, 5.15, KTH 22.15

*3:2: I luk olsem sampela man i bin tokim ol manmeri olsem, taim ol i kamap Kristen ol i mas bihainim pasin bilong ol Israel, na katim skin bilong sem bilong ol man. Pol i no laik tru long tok bilong ol dispela man, olsem na em i mekim strongpela tok long ol Filipai i mas lukaut long ol.

3:3: Ro 2.29

3:4: 2 Ko 11.18, 11.21-29

3:5: Lu 1.59, Ap 23.6, 26.5, Ro 11.1, 2 Ko 11.22

3:6: Ap 8.3, 22.4, 26.9-11

3:7: Mt 13.44-46

3:8: Jer 9.23-24, 1 Ko 2.2, Kl 2.2

3:9: Ro 3.21-22, 9.30, 10.3-6, Ga 2.16

3:10: Ro 6.3-5, 8.17, 2 Ko 4.10-11, Ga 6.17, 2 Ti 2.11-12, 1 Pi 4.13

3:11: Lu 14.14, Ap 4.2, 1 Te 4.16, KTH 20.5-6

3:12: Ap 9.5-6, 1 Ti 6.12, 6.19, Hi 12.23

3:13: 1 Ko 9.24-26, 2 Ko 5.16, Hi 6.1

3:14: 1 Ko 9.24, 2 Ti 4.7-8, Hi 3.1, 12.1

3:15: 1 Ko 2.6, 14.20, Ga 5.10

3:16: Ro 12.16, 15.5, Ga 6.16

3:17: 1 Ko 4.16, 11.1, Fl 4.9, 1 Te 1.6-7, 1 Pi 5.3

3:18: 1 Ko 1.23, Ga 1.7, 2.21, 6.12, Fl 1.15-16

3:19: Ro 8.5-6, 16.18, 2 Ko 11.12, 11.15, 2 Pi 2.1

3:20: Ef 2.6, 2.19, 1 Te 1.10

3:21: Ro 8.29, 1 Ko 15.28, 15.43-53, Ef 1.19, Kl 3.4