Sapta 4
Timoti i mas strong long autim tok bilong God
Long Ap 10.42, Ro 14.9-10, 1 Ti 5.21, 6.13 ai bilong God na bilong Krais Jisas, em bai i skelim pasin bilong olgeta manmeri i stap laip na ol manmeri i dai pinis tu, mi tok strong long yu olsem, Krais Jisas bai i kamap long ai bilong olgeta manmeri na em bai i stap king oltaim oltaim, olsem Ap 20.20, 20.31, 1 Ti 4.13, 5.20, Ta 1.13, 2.15 na yu mas strong long autim tok bilong em. Maski sapos ol man i redi long harim tok o ol i no redi, oltaim yu mas wok strong long autim tok bilong Krais. Yu mas givim strongpela tok long ol bilong sutim bel bilong ol na bilong kirapim ol long tanim bel na bihainim pasin bilong God. Na oltaim yu mas isi long ol na skulim ol gut long ol pasin God i laikim. Harim. 1 Ti 1.10, 4.1, 2 Ti 1.13, 3.1, 3.6 Bihain ol man bai i no laik harim moa ol stretpela tok. Nogat. Yau bilong ol bai i skrap long harim ol narakain narakain tok, na ol bai i kisim planti man bilong skulim ol long kain tok ol i save laik long harim. Olsem 1 Ti 1.4, 4.7, Ta 1.14 na ol bai i givim baksait long tok tru na putim yau long ol kain kain stori nating. Tasol Ap 21.8, Ef 4.11, 2 Ti 1.8, 2.3 yu yet yu mas tingting klia oltaim. Yu mas karim ol hevi na pen. Yu mas mekim wok bilong autim gutnius long ol manmeri. Yu gat wok bilong helpim ol manmeri, na yu mas mekim tru dispela wok.
Pol klostu i laik i dai
Yu Fl 1.23, 2.17, 2 Pi 1.14 save, klostu nau bai mi dai na blut bilong mi bai i kapsait olsem dispela wain ol i save givim long God olsem ofa. Taim bilong mi long i go em i klostu pinis. Mi 1 Ko 9.24-25, Fl 3.14, 1 Ti 6.12, Hi 12.1 bin ran strong long gutpela resis bilong laip. Nau mi kamap pinis long mak, na mi bin holimpas bilip bilong mi long God. Nau 1 Ko 9.24-25, 2 Ti 1.12, Je 1.12, 1 Pi 5.4, KTH 2.10 prais bilong man i winim resis em i redi na i wetim mi i stap. Dispela prais em i olsem. Bikpela bai i kolim mi stretpela man. Bikpela i save bihainim pasin i stret tasol na skelim pasin bilong ol manmeri, na long De bilong bikpela kot bilong em, em bai i givim dispela prais long mi. Na em bai i no givim long mi wanpela tasol. Nogat. Em bai i givim long olgeta man i laikim tumas long lukim em na i wetim em i kamap ples klia.
Timoti i mas kam hariap long Pol
Yu 2 Ti 1.4 mas trai hat long kam long mi kwiktaim. 10 Harim. 2 Ko 8.23, Ga 2.3, Kl 4.14, Fm 1.24, Ta 1.4, 1 Jo 2.15 Demas em i lusim mi pinis. Em i laikim tumas ol pasin bilong dispela graun, na em i go long taun Tesalonaika. Kresens i go long provins Galesia, na Taitus i go long distrik Dalmesia. 11 Luk Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, Kl 4.10, 4.14, Fm 1.24 wanpela tasol i stap wantaim mi. Olsem na yu mas kisim Mak na bringim em i kam wantaim yu. Em i gutpela man bilong helpim mi long wok. 12 Tikikus Ap 20.4, Ef 6.21-22, Kl 4.7-8 mi salim i go pinis long Efesus.
13 Taim Ap 20.6 yu laik i kam, orait yu mas kisim dispela longpela saket mi bin lusim i stap long taun Troas, long haus bilong Karpus. Na kisim ol buk tu. Na lukaut tru bai yu no lusim tingting long ol dispela buk ol i bin wokim long skin bilong abus.
14 Aleksander, Sng 28.4, 62.12, Snd 24.12, Ap 19.33, Ro 2.6, 1 Ti 1.20, KTH 18.6 em man bilong wokim ol samting long bras, em i bin mekim nogut tru long mi. Bihain Bikpela bai i mekim save long em, bilong bekim dispela pasin em i bin mekim. 15 Yu tu yu mas lukaut long dispela man. Em i bin birua tru long tok bilong mipela.
16 Namba Ap 7.60, 2 Ti 1.15 wan taim mi bekim tok bilong kot i no gat wanpela man i sanap wantaim mi na helpim tok bilong mi. Nogat. Olgeta man i lusim mi. Mi prea long God i no ken tingting long dispela rong bilong ol. 17 Tasol Sng 22.21, Dan 6.22, Ap 23.11, 27.23, 2 Pi 2.9 Bikpela yet i bin sambai long mi na givim strong long mi. Olsem na mi autim gutnius inap tru, na olgeta lain haiden i harim. Na God i bin kisim bek mi long maus bilong laion. 18 Olsem Sng 121.7, Ro 11.36, Ga 1.5, Hi 13.21 tasol Bikpela bai i kisim bek mi long olgeta pasin nogut ol i laik mekim long mi, na em bai i mekim mi i stap gut na bringim mi i go long kingdom bilong en i stap long heven. Yumi mas litimapim nem bilong em oltaim oltaim. I tru.
19 Yu Ap 18.2, 2 Ti 1.16-17 mas givim gude bilong mi long Prisila wantaim Akwila, na long ol famili bilong Onesiforus. 20 Erastus Ap 19.22, 20.4, 21.29, Ro 16.23 i stap yet long taun Korin. Na Trofimus i gat sik na mi lusim em i stap long taun Miletus. 21 Yu mas trai hat long kam kwik. Nogut yu wet, na taim bilong kol na strongpela win i kamap.
Yubulus na Pudens na Linus na Klodia na olgeta Kristen brata ol i salim gude long yu.
22 Bikpela i ken i stap wantaim spirit bilong yu. Na marimari bilong en i ken i stap wantaim yupela olgeta.

4:1: Ap 10.42, Ro 14.9-10, 1 Ti 5.21, 6.13

4:2: Ap 20.20, 20.31, 1 Ti 4.13, 5.20, Ta 1.13, 2.15

4:3: 1 Ti 1.10, 4.1, 2 Ti 1.13, 3.1, 3.6

4:4: 1 Ti 1.4, 4.7, Ta 1.14

4:5: Ap 21.8, Ef 4.11, 2 Ti 1.8, 2.3

4:6: Fl 1.23, 2.17, 2 Pi 1.14

4:7: 1 Ko 9.24-25, Fl 3.14, 1 Ti 6.12, Hi 12.1

4:8: 1 Ko 9.24-25, 2 Ti 1.12, Je 1.12, 1 Pi 5.4, KTH 2.10

4:9: 2 Ti 1.4

4:10: 2 Ko 8.23, Ga 2.3, Kl 4.14, Fm 1.24, Ta 1.4, 1 Jo 2.15

4:11: Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, Kl 4.10, 4.14, Fm 1.24

4:12: Ap 20.4, Ef 6.21-22, Kl 4.7-8

4:13: Ap 20.6

4:14: Sng 28.4, 62.12, Snd 24.12, Ap 19.33, Ro 2.6, 1 Ti 1.20, KTH 18.6

4:16: Ap 7.60, 2 Ti 1.15

4:17: Sng 22.21, Dan 6.22, Ap 23.11, 27.23, 2 Pi 2.9

4:18: Sng 121.7, Ro 11.36, Ga 1.5, Hi 13.21

4:19: Ap 18.2, 2 Ti 1.16-17

4:20: Ap 19.22, 20.4, 21.29, Ro 16.23