Sapta 8
Ol Kristen i bungim mani bilong helpim ol Judia
Ol Ro 15.26 brata, mipela i laik toksave long yupela long pasin God i bin marimari long ol manmeri bilong ol sios bilong provins Masedonia na helpim ol. Bikpela hevi i bin kamap long ol na dispela i traim tru bel bilong ol. Na long dispela taim ol i stap rabis tru. Tasol God i bin mekim ol i amamas moa yet, na ol i tingting long ol arapela Kristen na ol i bungim planti mani samting bilong helpim ol. Mi laik tokaut klia olsem, ol i bin bihainim laik bilong ol yet na ol i givim dispela mani. Sapos ol i gat samting inap long ol i givim, orait ol i bin givim. Na ol i winim dispela na i givim moa yet. Ol 2 Ko 9.1-2 i tokim mipela strong tru long mipela i mas larim ol i wok wantaim ol manmeri bilong ol arapela sios long helpim ol manmeri bilong God i stap long distrik Judia. Mipela i bin ting olsem, ol bai i givim sampela mani. Tasol pasin bilong ol i winim dispela. Pastaim ol i givim ol yet long Bikpela, na ol i bihainim laik bilong God na givim ol yet long mipela tu.
Bipo Taitus i bin kirapim dispela wok bilong marimari namel long yupela. Olsem na mipela i strong long em i mas go bek long yupela na pinisim dispela wok. Long 1 Ko 1.5, 12.13, 16.1-2, 2 Ko 9.8 olgeta samting yupela i save mekim gutpela pasin tru. Yupela i save bilip strong long God, na yupela i save wok strong long tokaut long dispela bilip. Yupela i gat planti save, na yupela i gat bikpela laik tru long mekim wok bilong God. Na yupela i save laikim mipela tru. Orait olsem tasol nau yupela i mas mekim gutpela pasin moa long dispela wok bilong marimari tu.
I no olsem mi laik givim tok bilong yupela i mas bihainim. Nogat. Mi toksave long yupela long pasin bilong ol arapela manmeri i kirap tru long mekim dispela wok, na long dispela pasin i olsem mi traim yupela, bai yupela i ken soim olsem, pasin bilong yupela bilong laikim tru ol arapela, em i samting tru. Yupela Mt 8.20, Lu 9.58, Fl 2.6-7 i save pinis long marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais. Em i gat planti samting, tasol em i kamap olsem rabisman tru, bai em i ken helpim yupela. Em i bin kamap rabisman bai em i ken helpim yupela long kisim planti samting.
10 Nau mi laik autim tingting bilong mi long yupela long dispela wok bilong bungim mani. Long las yia yupela i kirapim dispela wok, na yupela i laikim tumas long mekim olsem. 11 Orait nau i gutpela sapos yupela i wok strong long pinisim dispela wok. Bipo bel bilong yupela i kirap long mekim dispela wok, na olsem tasol nau yupela i ken hariap long pinisim, inap long skel bilong ol samting bilong yupela. 12 Sapos Mk 12.43, Lu 21.3 man i laikim tumas long givim samting, orait God i laikim tumas long kisim. God i save ting long ol samting ol wan wan man ol inap long givim, na em i kisim ol samting ol i givim. Em i no save ting long ol samting man i no gat, na em i skelim pasin bilong en.
13 Mi no tok yupela i mas karim bikpela hevi, bai ol arapela manmeri i ken i stap gut. Nogat. Mi laik bai yumi olgeta i mas mekim wankain pasin long ol arapela. 14 Nau 2 Ko 9.12-13 long dispela taim yupela i gat planti samting, na yupela i ken givim ol samting bilong helpim ol manmeri i sot. Na bihain, sapos yupela i sot na ol i gat planti, orait ol i ken givim ol samting bilong helpim yupela. Olsem na yupela olgeta bai i mekim wankain pasin na yupela olgeta bai i stap gut. 15 Em Kis 16.18 i olsem buk bilong God i tok, “Kaikai bilong ol man i kisim planti, em i no winim mak bilong ol. Na ol man i kisim liklik tasol, kaikai bilong ol i no sot.”
Pol i salim ol man i go long Korin
16 Mi tenkyu long God, em i kirapim bel bilong Taitus, na em i gat wankain tingting olsem mipela. Em tu i laikim tumas long helpim yupela. 17 Mipela i bin askim em long go bek long yupela, na em i orait. Tasol em tu i laikim tumas long mekim dispela wok, olsem na long laik bilong em yet em i go long yupela. 18 Na mipela i salim wanpela brata i go wantaim em. Long olgeta sios dispela brata i gat nem long wok bilong autim gutnius. 19 Na i no long dispela tasol. Nogat. Ol sios i bin makim em bilong em i ken wokabaut wantaim mipela na helpim mipela long mekim dispela wok marimari bilong bungim mani samting. Mipela i mekim dispela wok bilong litimapim nem bilong Bikpela yet, na bilong soim ol man olsem, bel bilong mipela i kirap long mekim dispela wok. 20 Mipela i no laik bai wanpela man i tok nogut long pasin mipela i mekim bilong lukautim dispela bikpela presen ol man i givim. Olsem na mipela i kisim dispela brata i kam wantaim mipela. 21 Mipela Snd 3.4, Ro 12.17, Fl 4.8, 1 Pi 2.12 i laik mekim gutpela pasin tasol, na mipela i no laik mekim dispela pasin long ai bilong Bikpela tasol. Nogat. Long ai bilong ol man tu.
22 Na mipela i salim narapela brata tu* Yumi no save long nem bilong dispela tupela brata i laik i go long Korin wantaim Taitus, em brata Pol i tok long en long lain 18-20 na dispela narapela brata Pol i tok long en long lain 22. bilong mipela i go wantaim tupela. Planti taim mipela i traim em long ol kain kain wok, na mipela i lukim em i strong long mekim wok. Em i save tru olsem yupela bai i mekim gutpela pasin tasol, olsem na nau em i gat bikpela laik long mekim dispela wok.
23 Yupela i save pinis long Taitus. Em i poroman bilong mi na wanwok bilong mi long wok bilong helpim yupela. Na long dispela tupela brata bilong mipela yupela i ken save olsem, tupela i stap wokman bilong ol sios, na tupela i save litimapim nem bilong Krais long wok bilong tupela. 24 Orait 2 Ko 7.13-14, 8.1-7 yupela i mas mekim gutpela pasin long ol dispela man, na bai ol manmeri bilong ol sios i ken save tru long pasin bilong yupela long laikim tru ol arapela. Na ol i ken save mipela i no tok amamas nating long gutpela pasin yupela i save mekim.

8:1: Ro 15.26

8:4: 2 Ko 9.1-2

8:7: 1 Ko 1.5, 12.13, 16.1-2, 2 Ko 9.8

8:9: Mt 8.20, Lu 9.58, Fl 2.6-7

8:12: Mk 12.43, Lu 21.3

8:14: 2 Ko 9.12-13

8:15: Kis 16.18

8:21: Snd 3.4, Ro 12.17, Fl 4.8, 1 Pi 2.12

*8:22: Yumi no save long nem bilong dispela tupela brata i laik i go long Korin wantaim Taitus, em brata Pol i tok long en long lain 18-20 na dispela narapela brata Pol i tok long en long lain 22.

8:24: 2 Ko 7.13-14, 8.1-7