Sapta 12
Pol i tok long ol kain kain presen bilong Holi Spirit
Ol brata, nau mi laik tokim yupela gut long ol presen bilong Holi Spirit. Yupela Sng 115.5-7, Hab 2.18-19, 1 Ko 6.11, Ef 2.11-12, 1 Pi 4.3 i save pinis, taim yupela i stap haiden yet, sapos wanpela samting i pulim yupela i go long ol dispela giaman god i no save toktok, orait yupela i save go tasol. Olsem Mt 16.17, Mk 9.39, 2 Ko 3.5, 1 Jo 4.2-3 na mi laik bai yupela i tingting gut long wanpela tok olsem. Sapos Spirit bilong God i stap long wanpela man na i givim toktok long em, dispela man i no inap tok, “Jisas i ken bagarap.” Na man i no gat Holi Spirit, em i no inap tok, “Jisas em i Bikpela.”
I Ef 4.4, Hi 2.4, 1 Pi 4.10 Ro 12.6-8 gat ol kain kain presen bilong Holi Spirit, tasol i gat wanpela Spirit tasol i stap. Na Ro 12.6-8, Ef 4.11 yumi ken mekim ol kain kain wok long Bikpela, tasol i gat wanpela Bikpela tasol i stap. I gat kain kain pasin bilong mekim wok, tasol i gat wanpela God tasol i givim strong long olgeta manmeri, na ol inap long mekim olgeta dispela wok. Holi 1 Ko 14.26, Ef 4.7, 1 Pi 4.10-11 Spirit i save kamapim strong bilong en long olgeta manmeri wan wan, bai ol i ken helpim ol arapela. Long 1 Ko 13.2, 2 Ko 8.7 wanpela man Holi Spirit i givim strong bilong autim gutpela tingting long ol arapela. Na long narapela man dispela wanpela Spirit tasol i givim strong bilong autim sampela kain save bilong God long ol manmeri. Na Mt 17.19-20, 1 Ko 13.2, 2 Ko 4.13, Je 5.14 narapela man i kisim strongpela bilip long dispela wanpela Spirit tasol. Na long dispela wanpela Spirit tasol narapela i kisim strong bilong mekim orait ol sikman. 10 Na Ap 2.4, Ro 12.6, 1 Ko 14.5, 14.29, 1 Jo 4.1 narapela i kisim strong bilong wokim mirakel. Na narapela i kisim strong bilong autim tok profet. Na narapela i kisim save bilong skelim ol kain kain spirit. Na narapela i kisim save bilong mekim tok long kain kain tok ples. Na narapela i kisim save bilong tanim ol dispela tok ples. 11 Dispela Ro 12.4-8, 1 Ko 7.7, 2 Ko 10.13, Hi 2.4 wanpela Spirit tasol i save kamapim dispela olgeta samting. Long laik bilong em yet em i save tilim wanpela presen long wanpela man na narapela presen long narapela man.
Yumi olgeta yumi stap olsem ol hap bilong wanpela bodi
12 Bodi Ro 12.4-5, 1 Ko 10.17, Ga 3.16, Ef 4.4, 4.16 bilong man em i wanpela tasol, na i gat planti hap bilong en. Na dispela planti hap bilong bodi em olgeta i stap wanpela bodi tasol. Na Krais tu i stap olsem, 13 long Jo 6.63, Ro 6.5, Ga 3.28, Kl 3.11 wanem, wanpela Holi Spirit tasol i bin baptaisim yumi olgeta na mekim yumi i kamap wanpela bodi tasol, yumi ol Juda na Grik, na yumi ol wokboi nating na yumi man i stap fri. Yumi olgeta i bin kisim wanpela Spirit tasol bilong yumi ken dring long en na kisim strong.
14 Yumi save, bodi em i no wanpela hap tasol. Nogat. Em i gat planti hap bilong en. 15 Sapos lek i tok olsem, “Mi no han, olsem na mi no hap bilong bodi,” maski, em i stap yet olsem hap bilong bodi. 16 Na sapos yau i tok, “Mi no ai, olsem na mi no hap bilong bodi,” maski, em i stap yet olsem hap bilong bodi. 17 Sapos bodi olgeta em i ai tasol, olsem wanem bai em i harim tok? Sapos bodi olgeta em i yau tasol, olsem wanem bai em i smelim samting? 18 Tasol Ro 12.3, 1 Ko 3.5, 12.11, 12.28 bodi em i no olsem. Nogat. God i bin putim olgeta hap wan wan i stap long bodi, olsem em yet i laikim. 19 Sapos wanpela hap bilong bodi tasol i stap, orait dispela em i no bodi tru. 20 Tasol bodi i no olsem. Nogat. I gat planti hap bilong bodi, na ol i stap wanpela bodi tasol.
21 Na ai i no inap tokim han olsem, “Sapos yu no i stap, mi wanpela bai mi stap gut.” Na het tu i no inap tokim lek, “Sapos yu no i stap, mi wanpela bai mi stap gut.” 22 Nogat. Ol hap bodi yumi save ting ol i no strong, sapos ol i no i stap, bai bodi i no inap i stap gut. Nogat tru. 23 Na ol hap bodi yumi save ting ol i nogut liklik, yumi save bilasim ol moa. Na ol hap bodi yumi save sem long en, yumi save karamapim gut tru. 24 Tasol ol arapela hap bodi, yumi save larim i stap nating. God i bin putim olgeta hap bilong bodi i stap wantaim. Na sampela hap ol i olsem ol i no gat nem, ol i save stap nambawan tru. 25 Em i mekim olsem bai bodi i no ken bruk hap hap. Nogat. Olgeta hap wan wan ol i ken lukautim ol arapela hap long wankain pasin. 26 Olsem na sapos wanpela hap bodi i pilim pen, olgeta hap i save pilim pen wantaim. Na sapos wanpela hap i kisim biknem, olgeta hap i save amamas wantaim em.
27 Orait Ro 12.5, Ef 1.23, 5.30, Kl 1.24 yupela olgeta i stap bodi bilong Krais. Na yupela wan wan i stap hap bilong bodi bilong em. 28 Na Ap 13.1, Ro 12.6, Ef 2.20, 4.11-12 God i bin makim ol manmeri bilong mekim wok bilong sios. Namba wan, em ol aposel, na namba 2, em ol lain bilong autim tok profet, na namba 3, em ol lain bilong skulim ol manmeri long pasin God i laikim. Na tu, i gat ol lain bilong wokim mirakel. Na i gat ol lain bilong mekim orait ol sikman, na ol lain bilong helpim ol arapela, na ol lain bilong bosim kain kain wok, na ol lain bilong mekim tok long kain kain tok ples. 29 Olsem wanem? Ating olgeta i stap aposel? Ating olgeta i gat wok bilong autim tok profet? Ating olgeta i gat wok bilong skulim ol manmeri? Ating olgeta i gat strong bilong wokim mirakel? 30 Ating olgeta i gat strong bilong mekim orait ol sikman? Ating olgeta i save mekim tok long kain kain tok ples? Ating olgeta inap long tanim dispela tok? Nogat. Olgeta i gat wok bilong ol yet. 31 Tasol 1 Ko 14.1 yupela i mas strong long laikim na kisim ol nambawan presen bilong Holi Spirit.
Yumi mas givim bel bilong yumi long ol arapela manmeri
Nau mi laik tokim yupela long wanpela pasin i nambawan tru.

12:2: Sng 115.5-7, Hab 2.18-19, 1 Ko 6.11, Ef 2.11-12, 1 Pi 4.3

12:3: Mt 16.17, Mk 9.39, 2 Ko 3.5, 1 Jo 4.2-3

12:4: Ef 4.4, Hi 2.4, 1 Pi 4.10

12:4: Ro 12.6-8

12:5: Ro 12.6-8, Ef 4.11

12:7: 1 Ko 14.26, Ef 4.7, 1 Pi 4.10-11

12:8: 1 Ko 13.2, 2 Ko 8.7

12:9: Mt 17.19-20, 1 Ko 13.2, 2 Ko 4.13, Je 5.14

12:10: Ap 2.4, Ro 12.6, 1 Ko 14.5, 14.29, 1 Jo 4.1

12:11: Ro 12.4-8, 1 Ko 7.7, 2 Ko 10.13, Hi 2.4

12:12: Ro 12.4-5, 1 Ko 10.17, Ga 3.16, Ef 4.4, 4.16

12:13: Jo 6.63, Ro 6.5, Ga 3.28, Kl 3.11

12:18: Ro 12.3, 1 Ko 3.5, 12.11, 12.28

12:27: Ro 12.5, Ef 1.23, 5.30, Kl 1.24

12:28: Ap 13.1, Ro 12.6, Ef 2.20, 4.11-12

12:31: 1 Ko 14.1