Sampela man i bin tok nogut long Pol na mekim ol Korin i bel nogut long em,
na Pol i stretim tingting bilong ol Korin* Ol tok bilong sapta 10-13 i no wankain tumas olsem tok i stap long ol arapela sapta bilong 2 Korin. Long sapta 9 Pol i tok olsem em i amamas tru long pasin bilong ol Korin, tasol long sapta 10 em i mekim strongpela tok long ol. Long dispela as, sampela saveman i ting ol tok bilong sapta 10-13 i bin i stap long narapela pas Pol i bin raitim long narapela taim, na bihain tasol ol man i bin bungim tupela pas wantaim.
Sapta 10
(Sapta 10-13)
Pol i bekim tok bilong ol man i laik daunim wok bilong en
Sampela 1 Ko 2.3 man i save sutim tok long mi olsem, “Taim Pol i stap wantaim yumi em i save daunim em yet, tasol taim em i stap longwe em i save givim strongpela tok long yumi.” Tasol mi Pol, mi laik bai yupela i tingting long pasin Krais i bin mekim bilong daunim em yet na mekim pasin isi long ol man, na mi askim yupela long tingting gut long dispela tok mi laik mekim. Mi 1 Ko 4.21 tokim yupela olsem, yupela i mas lukaut, nogut mi mas givim strongpela tok long yupela taim mi kam i stap wantaim yupela. Mi ting mi inap tru long givim strongpela tok long ol dispela man i ting mipela i save bihainim pasin bilong ol man bilong graun. Tru, mipela i save stap long dispela graun, tasol mipela i no save pait olsem ol man bilong graun. Olgeta 1 Ko 2.5, Ef 6.13-17, 1 Te 5.8, 1 Ti 1.18 samting bilong pait mipela i holim, ol i no samting bilong dispela graun. Nogat. Ol i gat strong bilong God, na ol inap brukim ol strongpela banis bilong ol birua. Mipela 1 Ko 1.19, 3.19 i save daunim olgeta kain tingting na giaman tok i save pasim rot bilong ol man i laik kisim save long God. Na mipela i save kalabusim olgeta tingting bilong ol man, bilong mekim tingting bilong ol i bihainim laik bilong Krais. Na 2 Ko 2.9 mipela i wet long yupela. Sapos yupela i bihainim olgeta tok bilong mipela, orait mipela i redi long mekim save long olgeta man bilong sakim tok.
Yupela 1 Ko 3.23, 14.37, 2 Ko 5.12, 1 Jo 4.6 i mas skelim gut ol dispela samting yupela i lukim. Sapos wanpela man i ting olsem em yet i stap man tru bilong Krais, orait em i mas tingting gut na bai em i save olsem, mipela tu i stap man bilong Krais, wankain olsem em yet. Bikpela 2 Ko 12.6, 13.10 i bin givim namba long mipela bilong mekim dispela wok. Em i laik bai mipela i strongim bilip bilong yupela, na em i no laik bai mipela i bagarapim yupela. Olsem na sapos mi amamas na litimapim nem bilong mipela liklik long dispela wok mipela i save mekim, mi bai i no inap sem long dispela tok mi mekim. Tasol mi no laik bai yupela i ting mi man bilong raitim ol pas bilong pretim yupela. 10 Tru, sampela man i save tok olsem long mi, “Ol pas bilong Pol i gat ol kain kain strongpela tok, tasol taim em yet i kamap na i toktok long yumi, yumi lukim em i no gat strong tru, na em i no save tru long pasin bilong autim tok.” 11 Ol 2 Ko 7.14, 12.6, 13.2, 13.10 man i save mekim dispela kain tok, ol i mas tingting gut na save olsem, pasin mipela bai i mekim long taim mipela i kam i stap wantaim yupela, em bai i bihainim stret dispela tok mipela i raitim long pas long taim mipela i stap longwe long yupela.
12 Mipela 2 Ko 3.1, 5.12 i no inap tok mipela i wankain olsem ol sampela man ol i save amamas na litimapim nem bilong ol yet. Na mipela i no inap tok, pasin bilong mipela i wankain olsem pasin bilong ol. Nogat. Dispela ol man ol i save skelim pasin bilong ol long skel bilong ol yet tasol. Wanpela i save skelim pasin bilong em yet long pasin bilong narapela. Ol man i mekim olsem, ol i no gat save tru. 13 Tasol Ro 12.3 mipela i no laik putim skel na namba bilong mipela i go antap, bai mipela i ken litimapim nem bilong mipela moa moa yet. Nogat. Mipela bai i mekim dispela wok God i bin makim bilong mipela, na skelim pasin bilong mipela long skel God yet i bin putim. Tasol mak bilong dispela wok God i bin givim mipela, em i go inap long Korin tu. 14 Namba 1 Ko 3.5, 3.10, 4.15, 9.1 na wok God i bin givim mipela, em i karamapim yupela, olsem na taim mipela i autim tok long yupela, mipela i no kalapim mak bilong mipela. Nogat. Mipela tasol i bin kamap paslain long ol arapela na bringim gutnius i kam long yupela ol Korin. 15 Mipela Ro 15.20 i no save kalapim mak bilong mipela na litimapim nem bilong mipela yet long wok ol arapela man i bin mekim. Nogat. Mipela i laik mekim stret dispela wok God i bin givim long mipela, olsem bai bilip bilong yupela i ken kamap strong, na wok bilong mipela i ken kamap bikpela namel long yupela. 16 Na Ais 65.16, Jer 9.24, 1 Ko 1.31 bai mipela i ken bringim gutnius i go long ol dispela ples i stap baksait long yupela. Taim Pol i tok long “ol ples i stap baksait long yupela” i luk olsem em i ting long ol ples i stap long hap san i go daun bilong taun Korin, olsem biktaun Rom na kantri Spen. Lukim Aposel 19.21 na Rom 15.24-28. Mipela i no inap i go long ol ples ol arapela man i mekim wok pinis long en, bai mipela i amamas na litimapim nating nem bilong mipela long wok ol arapela man i mekim pinis.
17 “Man i laik amamas, em i mas amamas long Bikpela.” 18 Yumi Snd 27.2, Ro 2.29, 1 Ko 4.4-5 save, man i save amamas na litimapim nem bilong em yet, dispela man i no gat nem long ai bilong God. Nogat. Sapos Bikpela i litimapim nem bilong wanpela man, dispela man tasol i gat nem tru.

*^ Ol tok bilong sapta 10-13 i no wankain tumas olsem tok i stap long ol arapela sapta bilong 2 Korin. Long sapta 9 Pol i tok olsem em i amamas tru long pasin bilong ol Korin, tasol long sapta 10 em i mekim strongpela tok long ol. Long dispela as, sampela saveman i ting ol tok bilong sapta 10-13 i bin i stap long narapela pas Pol i bin raitim long narapela taim, na bihain tasol ol man i bin bungim tupela pas wantaim.

10:1: 1 Ko 2.3

10:2: 1 Ko 4.21

10:4: 1 Ko 2.5, Ef 6.13-17, 1 Te 5.8, 1 Ti 1.18

10:5: 1 Ko 1.19, 3.19

10:6: 2 Ko 2.9

10:7: 1 Ko 3.23, 14.37, 2 Ko 5.12, 1 Jo 4.6

10:8: 2 Ko 12.6, 13.10

10:11: 2 Ko 7.14, 12.6, 13.2, 13.10

10:12: 2 Ko 3.1, 5.12

10:13: Ro 12.3

10:14: 1 Ko 3.5, 3.10, 4.15, 9.1

10:15: Ro 15.20

10:16: Ais 65.16, Jer 9.24, 1 Ko 1.31

10:16: Taim Pol i tok long “ol ples i stap baksait long yupela” i luk olsem em i ting long ol ples i stap long hap san i go daun bilong taun Korin, olsem biktaun Rom na kantri Spen. Lukim Aposel 19.21 na Rom 15.24-28.

10:18: Snd 27.2, Ro 2.29, 1 Ko 4.4-5