Sapta 4
Bikpela yet i save skelim wokman bilong en
Yupela Lu 12.42, 1 Ko 3.5, 2 Ko 6.4, Ta 1.7, 1 Pi 4.10 i mas ting olsem mipela i wokman bilong Krais na mipela i gat wok bilong lukautim gut ol tok hait bilong God. Orait Lu 12.42 man i mekim wok bilong wanpela man, em i mas bihainim gut tok bilong bikman bilong en. Olsem na sapos yupela i laik skelim pasin bilong mi, o sapos ol man i laik skelim pasin bilong mi long kot, bai mi no wari liklik. Mi tu mi no save skelim pasin bilong mi yet. Tru, Jop 9.2, Sng 143.2, Snd 21.2, Ro 4.2 mi no save long wanpela rong bilong mi, tasol mi no inap tok olsem, “Mi stretpela man.” Wok bilong skelim mi, em i wok bilong Bikpela tasol. Taim Ro 2.1, 2.29, 1 Ko 3.8, 2 Ko 5.10, KTH 20.12 bilong kot i no yet, olsem na yupela i no ken skelim pasin bilong ol arapela man. Yupela i mas wetim Bikpela i kam. Em bai i kisim olgeta samting i hait i stap long tudak na putim long lait. Na em bai i kamapim ples klia tingting bilong olgeta man. Na long dispela taim God bai i tokim yumi olgeta wan wan long wok bilong yumi em i gutpela, o nogat.
Ol Korin i litimapim nem bilong ol yet
Ol Ro 12.3, 1 Ko 1.12, 3.4, 3.21 brata, mi laik helpim tingting bilong yupela, olsem na mi mekim ol dispela tok long mitupela Apolos. Yupela i ken ting long mitupela na bihainim pasin i stret olsem buk bilong God i tok long en, na yupela i no ken kalapim dispela tok. Olsem na yupela i no ken bikhet na litimapim nem bilong wanpela na daunim nem bilong narapela. Pren, Jo 3.27, Ro 12.6, Je 1.17, 1 Pi 4.10 olsem wanem? Husat i putim yu i stap bikman? Yu gat wanpela gutpela samting yu no bin kisim long God, a? Na sapos i tru yu bin kisim olgeta samting long han bilong God, orait bilong wanem yu litimapim nem bilong yu yet, olsem yu yet yu bin kamapim ol dispela samting?
O KTH 3.17, 3.21 yes, ating yupela i pulap pinis long ol gutpela samting. Ating yupela i gat olgeta samting na yupela i stap gut tru. Ating yupela i winim mipela pinis na i kamap olsem ol king. O sori, mi laikim tumas bai yupela i stap king tru, bai mipela tu i ken i stap king wantaim yupela. Tasol Ro 8.36, 1 Ko 15.30-31, 2 Ko 6.9, Hi 10.33 nogat. Mi ting olsem, God i bin putim mipela aposel i stap las tru. Mipela i stap olsem ol man, kot i tok pinis long mipela i mas i dai, na ol i laik kilim mipela i dai long ai bilong olgeta manmeri na ol ensel wantaim. 10 Bilong Ap 26.24, 1 Ko 1.18, 3.18 litimapim nem bilong Krais, mipela i stap olsem ol krankiman, tasol yupela i stap saveman long pasin bilong Krais. Mipela i no gat strong, tasol yupela i kamap strong pinis. Mipela i no gat nem, tasol yupela i gat biknem. 11 Bipo Ap 23.2, Ro 8.35, 2 Ko 11.23-27, Fl 4.12 tru na i kam inap nau, mipela i save stap hangre, na nek bilong mipela i drai tumas, na mipela i save putim ol klos i brukbruk pinis. Ol i save paitim mipela nabaut. Na mipela i no gat ples bilong sindaun gut. 12 Mipela Sng 109.28, Mt 5.44, Ap 18.3, 1 Ko 9.14-15, 1 Te 2.9, 2 Te 3.8, 1 Ti 4.10 i save hatwok tru long han bilong mipela yet. Ol i save tok bilas long mipela, tasol mipela i save askim God long mekim gut long ol. Ol i save mekim nogut long mipela, na mipela i save pasim maus tasol na karim ol dispela hevi. 13 Ol Kra 3.45 i save tok nogut tru long mipela, tasol mipela i save bekim gutpela tok long ol. Mipela i kamap olsem pipia ol man i bin tromoi. Long ai bilong olgeta man, mipela i stap olsem rabis samting i doti tru. Mipela i bin i stap olsem i kam inap nau.
Pol i laik bai ol Korin i mas bihainim pasin bilong en
14 Mi no raitim dispela tok bilong semim yupela. Nogat. Mi raitim, long wanem, mi laikim tumas yupela ol pikinini bilong mi, na mi laik kliaim tingting bilong yupela. 15 Maski Ap 18.11, Ga 4.19, Je 1.18 sapos yupela i gat 10,000 man bilong lukautim yupela long pasin bilong Krais, yupela i no gat planti papa. Nogat. Long pasin bilong Krais Jisas mi wanpela mi stap papa bilong yupela. Yupela i bin kamap pikinini bilong mi long taim mi bin autim gutnius long yupela. 16 Olsem 1 Ko 11.1, Fl 3.17, 1 Te 1.6, 2 Te 3.9 na mi laik kirapim yupela long lukim gut pasin bilong mi na bihainim. 17 Long Ap 19.22, Fl 2.19-22 dispela as tasol mi bin salim Timoti i kam long yupela. Em i olsem pikinini bilong mi, na mi laikim em tru. Em i save lukautim gut wok bilong Bikpela. Bai em i kirapim gen tingting bilong yupela long ol pasin mi save mekim long i stap pas wantaim Krais, em ol pasin mi save skulim ol manmeri bilong olgeta sios long olgeta ples long bihainim.
18 Ating sampela bilong yupela i ting mi bai no inap i kam lukim yupela, na ol i bikhet nabaut. 19 Tasol Ap 18.21, 19.21, 1 Ko 16.5, 2 Ko 1.15, 1.23, Hi 6.3 nogat. Sapos Bikpela i laik, orait mi bai i kam long yupela kwiktaim. Na taim mi kam, mi no kam bilong harim toktok bilong ol dispela bikhetman. Nogat. Mi kam bilong painimaut, ol i gat wanem kain strong. 20 Long 1 Ko 2.4, 1 Te 1.5 wanem, kingdom bilong God em i no samting bilong toktok tasol. Nogat. Em i samting bilong pawa na strong. 21 Orait yupela i laik bai mi mekim wanem kain pasin? Ating yupela i laik bai mi kisim kanda na mi kam bilong stretim yupela? O yupela i laik bai mi givim bel bilong mi long yupela na mi kam wantaim sori na pasin isi?
Ol Kristen i mas stretim ol pasin nogut i bin kamap namel long ol
(Sapta 5-6)

4:1: Lu 12.42, 1 Ko 3.5, 2 Ko 6.4, Ta 1.7, 1 Pi 4.10

4:2: Lu 12.42

4:4: Jop 9.2, Sng 143.2, Snd 21.2, Ro 4.2

4:5: Ro 2.1, 2.29, 1 Ko 3.8, 2 Ko 5.10, KTH 20.12

4:6: Ro 12.3, 1 Ko 1.12, 3.4, 3.21

4:7: Jo 3.27, Ro 12.6, Je 1.17, 1 Pi 4.10

4:8: KTH 3.17, 3.21

4:9: Ro 8.36, 1 Ko 15.30-31, 2 Ko 6.9, Hi 10.33

4:10: Ap 26.24, 1 Ko 1.18, 3.18

4:11: Ap 23.2, Ro 8.35, 2 Ko 11.23-27, Fl 4.12

4:12: Sng 109.28, Mt 5.44, Ap 18.3, 1 Ko 9.14-15, 1 Te 2.9, 2 Te 3.8, 1 Ti 4.10

4:13: Kra 3.45

4:15: Ap 18.11, Ga 4.19, Je 1.18

4:16: 1 Ko 11.1, Fl 3.17, 1 Te 1.6, 2 Te 3.9

4:17: Ap 19.22, Fl 2.19-22

4:19: Ap 18.21, 19.21, 1 Ko 16.5, 2 Ko 1.15, 1.23, Hi 6.3

4:20: 1 Ko 2.4, 1 Te 1.5