Sapta 3
Mi tanim bel na wetim Bikpela i pinisim ol hevi bilong mi
Bikpela i belhat long mi* Long sampela hap bilong dispela buk taun Jerusalem i autim tok. Tasol long sampela hap bilong dispela sapta, nogat. Man i autim dispela tok em i wanpela man bilong Israel na em i tok long ol hevi i bin kamap long em yet na long ol arapela Israel. na i mekim save long mi, na mi bin karim bikpela pen. Em i mekim mi i wokabaut long rot i tudak olgeta. Na long olgeta de em i wok long mekim save long mi wanpela tasol. Em i no mekim dispela kain pasin long ol arapela man. I olsem em i bin paitim mi na olgeta bun bilong mi i bruk na skin bilong mi i slek. Em i bin givim kain kain hevi na pen long mi na ol dispela samting i kalabusim mi. Em i mekim mi i stap long tudak, olsem ol man bipo tru ol i dai pinis. Em i kalabusim mi pinis na mi no inap ranawe. I olsem em i pasim hanlek bilong mi long ol sen na mi no inap wokabaut. Mi save singaut na askim Bikpela long helpim mi. Tasol em i no save putim yau long prea bilong mi. Long olgeta hap mi laik i go long en, em i banisim mi. I olsem em i bin putim ol bikpela ston long rot bilong mi.
10 Bikpela i wet long bagarapim mi olsem bea na laion i hait i stap na wetim ol abus i kam. 11 Bikpela i mekim mi i lusim rot bilong mi na em i bagarapim mi, olsem laion na bea i ranim abus na holimpas na brukim nabaut bodi bilong dispela abus. Olsem na mi stap nogut tru. 12 Bikpela i putim spia long banara bilong en na i taitim na makim mi. 13 Na em i sutim bel bilong mi long ol spia bilong en. 14 Nau Jop 30.9, Sng 69.12, Jer 20.7 olgeta lain manmeri bilong mi i lap nogut na i tok bilas long mi. 15 Em i givim mi planti hevi na mi pulap tru. I olsem em i pulapim mi long kaikai nogut na long wara i gat pait. 16 Em i mekim nogut tru long mi. I olsem em i subim pes bilong mi i go daun long graun na ol ston i brukim tit bilong mi. 17 Mi no moa i stap bel isi na amamas. Na mi lusim tingting pinis long pasin bilong gutpela sindaun. 18 Olsem na mi ting, Bikpela i no inap givim wanpela samting long mi, na mi no inap i stap longpela taim long graun.
19 Mi ting long mi bin raun nabaut olsem tripman. Na mi ting long ol bikpela hevi bilong mi. Na dispela i givim pen long mi olsem mi bin dring marasin nogut. 20 Oltaim mi tingting long ol dispela samting na bel bilong mi i hevi moa. 21 Tasol mi ting long narapela samting na dispela i mekim mi i wet strong long God i helpim mi. Dispela samting em i olsem. 22 Oltaim Bikpela i save sori long yumi na givim bel bilong en moa yet long yumi, na dispela pasin bilong en i no inap pinis. Olsem na yumi no bagarap olgeta. 23 I Kis 34.6, Sef 3.5 olsem marimari bilong en i kamap nupela long olgeta de. Bikpela, dispela marimari bilong yu i stap wantaim mipela oltaim. Dispela pasin bilong yu i gutpela tumas.
24 Mi Sng 16.5, 119.57, Jer 10.16 ting mi no ken wari long ol arapela samting. Bikpela wanpela tasol em inap long mi. Olsem na mi wet strong long em i helpim mi. 25 Bikpela Sng 33.18, Ais 30.18, Mai 7.7 i save mekim gut long ol manmeri i wok long painim em na i wetim em i helpim ol. 26 I gutpela sapos ol man i stap isi na i wetim Bikpela i kisim bek ol. 27 Na tu, i gutpela sapos ol man i karim hevi taim ol i yangpela yet. 28 Taim Bikpela i givim hevi long wanpela man, orait dispela man i mas i go i stap wanpis na pasim maus. 29 Ating God inap helpim em, olsem na em i mas daunim em yet na wet i stap. 30 Sapos Ais 50.6, Mt 5.39 ol man i laik paitim em na tok nogut long em, orait em i ken larim ol i mekim olsem. 31 Long Sng 94.14 wanem, Bikpela i no inap givim baksait long em oltaim. 32 Bikpela Sng 78.38, 106.43-45, Hos 11.8 i save givim hevi long ol man, tasol bihain em i marimari long ol, long wanem, em i God bilong sori moa yet long ol manmeri. 33 Na Ese 33.11, Hi 12.10 em i no amamas long givim hevi na pen long ol. 34 Taim ol man i mekim nogut long ol kalabusman, 35 na taim ol man i pasim narapela man na ol i no larim em i mekim ol samting God Antap Tru i orait long em i mekim, 36 na taim ol man i giaman na daunim arapela man long kot, orait Bikpela i no laik tru long dispela kain pasin.
37 Husat inap tok na ol samting i kamap? Bikpela tasol inap. Sampela man i ting tok Hibru long dispela lain i tok olsem, “Man i no inap kamapim wanpela samting sapos God i no orait long en.” 38 God Antap Tru i save tok, na ol gutpela samting na ol samting nogut i save kamap. 39 Sapos man i laik toktok planti long wanpela samting, orait em i mas tok long ol sin bilong em yet, na em i no ken tok long ol arapela samting. Sampela man i ting tok Hibru long dispela lain i tok olsem, “Sapos man i mekim sin na God i mekim save long em, orait em i no ken toktok planti.”
40 Yumi Sng 119.59, 139.23, 2 Ko 13.5 mas skelim gut olgeta pasin na wokabaut bilong yumi. Na yumi mas lusim ol pasin nogut na yumi kam bek long Bikpela. 41 Taim yumi beten long Bikpela, yumi no ken litimapim han nating. Yumi mas beten tru na tok olsem, 42 “Mipela i bin bikhet long yu na mekim sin, na yu no bin lusim sin bilong mipela. 43 Yu bin belhat nogut tru long mipela na yu no marimari long mipela. Nogat. Yu bin ranim mipela na kilim mipela i dai. 44 Yu Sng 97.2, Kra 2.1, Sek 7.13 belhat long mipela na yu pasim yau bilong yu. I olsem yu karamapim yu yet long bikpela klaut na ol prea bilong mipela i no inap i kamap long yu. 45 Yu bin daunim mipela, na ol arapela lain i ting mipela i olsem pipia nating na i doti tru. 46 Olgeta birua bilong mipela i rabisim mipela. 47 Ol samting i kamap bilong mekim mipela i pret nogut tru na bilong mekim mipela i pundaun. Na mipela i bagarap olgeta.”
48 Mi lukim ol tarangu manmeri bilong mi i bagarap i stap na mi krai moa yet na aiwara i kapsait i go daun. 49 Mi no inap pinisim krai bilong mi. Olsem na aiwara bai i kapsait i go daun oltaim. 50 Mi bai krai i stap, inap Bikpela i lukluk i kam daun na i tingting long mi. 51 Mi lukim ol meri bilong taun bilong mi i painim taim nogut tru, olsem na mi bel hevi moa yet.
52 Ol sampela man i birua nating long mi na i laik kilim mi i dai. Na ol i ranim mi olsem man i ranim pisin. 53 I olsem ol i tromoi mi i go daun long wanpela bikpela hul na ol i tromoi ol ston long mi, bilong kilim mi i dai. 54 Na i olsem bikpela wara i karamapim mi na mi ting bai mi dai.
55 Bikpela, Jer 38.9, Jna 2.2, Ap 16.24-25 mi stap nogut tru na i olsem mi bin stap long ples bilong ol man i dai pinis. Na mi singaut long yu long helpim mi. 56 Mi bin singaut olsem, “Plis Bikpela, yu ken harim krai bilong mi. Yu no ken pasim yau.” Na yu bin harim dispela singaut bilong mi. 57 Na Sng 145.18, Ais 41.10, 41.14 yu bin kam klostu long mi na yu tok long mi no ken pret. 58 Bikpela, yu bin helpim mi na yu daunim ol birua. Yu bin kisim bek mi na mi stap gut.
59 Bikpela, yu bin lukim ol dispela man i mekim nogut long mi. Plis, yu ken helpim mi long winim ol. 60-61 Bikpela, yu save, ol i birua moa yet long mi. Ol i tingting long mekim ol kain kain pasin nogut long mi na ol i wok long tok nogut long mi. 62 Olgeta de ol i paitim tok na painim rot bilong bagarapim mi. 63 Taim ol i wok na taim ol i malolo, ol i save singim ol song bilong tok bilas long mi. 64 Bikpela, yu ken tingim ol dispela pasin nogut bilong ol na bekim stret ol dispela rong. 65 Yu mas paulim tingting bilong ol na bagarapim ol olgeta. 66 Yu mas belhat long ol na ranim ol na pinisim ol tru, bai i no gat wanpela i stap long graun.

*3:1: Long sampela hap bilong dispela buk taun Jerusalem i autim tok. Tasol long sampela hap bilong dispela sapta, nogat. Man i autim dispela tok em i wanpela man bilong Israel na em i tok long ol hevi i bin kamap long em yet na long ol arapela Israel.

3:14: Jop 30.9, Sng 69.12, Jer 20.7

3:23: Kis 34.6, Sef 3.5

3:24: Sng 16.5, 119.57, Jer 10.16

3:25: Sng 33.18, Ais 30.18, Mai 7.7

3:30: Ais 50.6, Mt 5.39

3:31: Sng 94.14

3:32: Sng 78.38, 106.43-45, Hos 11.8

3:33: Ese 33.11, Hi 12.10

3:37: Sampela man i ting tok Hibru long dispela lain i tok olsem, “Man i no inap kamapim wanpela samting sapos God i no orait long en.”

3:39: Sampela man i ting tok Hibru long dispela lain i tok olsem, “Sapos man i mekim sin na God i mekim save long em, orait em i no ken toktok planti.”

3:40: Sng 119.59, 139.23, 2 Ko 13.5

3:44: Sng 97.2, Kra 2.1, Sek 7.13

3:55: Jer 38.9, Jna 2.2, Ap 16.24-25

3:57: Sng 145.18, Ais 41.10, 41.14