Song 94
God bai i daunim olgeta man nogut na i helpim olgeta stretpela man
Bikpela, Ais 35.4, Nah 1.2, Ro 12.19 yu God
na yu mekim save
long ol manmeri i gat sin.
Nau yu ken soim kros bilong yu
long ol.
Yu bai mekim olgeta manmeri
i kamap long kot bilong yu.
Kam nau na bekim stret
pasin bilong ol bikhetman.
Hamas Jop 20.5, Sng 13.2 taim i stap yet
bilong ol man nogut
i ken amamas
long pasin bilong ol?
Bikpela, ol i gat hamas taim moa
i stap?
Hamas taim i stap yet
bilong ol man nogut i ken bikhet
na amamas long pasin nogut
ol i bin mekim?
 
Bikpela, ol i save daunim
ol manmeri bilong yu
na givim bikpela hevi long ol.
Ol i save kilim i dai ol meri,
man bilong ol i dai pinis,
na ol pikinini,
papa bilong ol i dai pinis,
na ol manmeri bilong narapela hap
i stap long graun bilong mipela.
Na ol i tok olsem,
“Bikpela i no save lukim mipela.
God bilong Israel i no wari
long samting mipela i mekim.”
 
Yupela manmeri bilong mi,
olsem wanem na yupela
i mekim kranki pasin olsem?
Yupela ol longlong lain,
wanem taim bai yupela i gat save?
God Kis 4.11, Snd 20.12 i bin wokim yau bilong yumi.
Olsem na ating
em i no inap harim, a?
Na God i bin wokim ai bilong yumi.
Orait ating em yet
i no inap lukluk, a?
10 Em Jop 35.11, Sng 44.2, Ais 28.26 i save bosim ol lain manmeri.
Orait ating em i no ken stretim ol, a?
Na em i tisa bilong olgeta manmeri.
Ating em i no gat save, a?
11 Bikpela Jop 11.11, 1 Ko 3.20 i save pinis long tingting
bilong olgeta manmeri.
Em i save, olgeta samting
ol i tingting long mekim,
ol bai i no inap kamap.
 
12 Bikpela, Jop 5.17, Snd 3.11, 1 Ko 11.32, Hi 12.5 sapos yu skulim
wanpela man long lo bilong yu,
dispela man i ken amamas.
13 Yu save mekim olsem
bilong givim malolo long em,
bai ol hevi i no ken painim em,
inap ol man nogut i dai
na i go long matmat.
14 Long 1 Sml 12.22, Ro 11.1-2 wanem,
Bikpela i no inap lusim
ol manmeri bilong en.
Tru tumas, em i no inap
givim baksait
long ol manmeri bilong en.
15 Na bihain ol man i mekim kot,
bai ol i mekim i go stret tasol,
na bai ol stretpela man
i orait long en.
 
16 Husat i bin helpim mi
na i daunim ol man nogut?
Husat i helpim mi
na i sakim ol man
i save mekim rong?
17 Sapos God i no bin helpim mi,
ating kwiktaim bai mi slip pinis
long matmat.
18 Mi Sng 38.16 tingting olsem,
“Lek bilong mi i wel.
Bai mi pundaun nau.”
Tasol nogat.
Bikpela, yu sori tumas long mi
na yu holim mi
na mi no pundaun long sin.
19 Na taim mi bel hevi
na mi gat planti tingting
long ol samting,
yu save mekim bel bilong mi
i stap isi
na yu mekim mi i amamas.
 
20 Yu no save wok
wantaim ol hetman nogut.
Ol dispela man i save putim lo
i tok orait long ol manmeri
i mekim pasin nogut.
21 Ol i save bung na pasim tok
bilong bagarapim gutpela man,
na ol i save kotim ol man
i no bin mekim rong,
bilong ol i ken kilim ol i dai.
22 Tasol Sng 59.9, 62.2, 62.6 Bikpela i strong tumas
long helpim mi.
God bilong mi
i save lukautim mi gut.
23 Ol i bin mekim planti pasin nogut,
olsem na bai em i bekim
rong bilong ol.
Em i tingim sin bilong ol
na bai em i kilim ol i dai.
Em nau, God, Bikpela bilong yumi,
bai i bagarapim ol olgeta.

94:1: Ais 35.4, Nah 1.2, Ro 12.19

94:3: Jop 20.5, Sng 13.2

94:9: Kis 4.11, Snd 20.12

94:10: Jop 35.11, Sng 44.2, Ais 28.26

94:11: Jop 11.11, 1 Ko 3.20

94:12: Jop 5.17, Snd 3.11, 1 Ko 11.32, Hi 12.5

94:14: 1 Sml 12.22, Ro 11.1-2

94:18: Sng 38.16

94:22: Sng 59.9, 62.2, 62.6