Sapta 11
God i bin marimari long hap lain bilong Israel
Orait 1 Sml 12.22, Sng 94.14, Jer 31.37, 2 Ko 11.22, Fl 3.5 mi laik askim olsem, ating God i givim baksait pinis long ol manmeri bilong en? Nogat tru. Mi tu mi man bilong Israel. Mi wanpela bilong ol lain tumbuna bilong Abraham. Mi man bilong lain bilong Benjamin. Dispela Sng 94.14, Ro 8.29 lain bipo tru God i tok pinis long ol bai i stap lain manmeri bilong en, em i no bin givim baksait long ol. Ating yupela i no save long stori bilong Elaija i stap long buk bilong God? Elaija i beten long God na i kotim ol Israel. Em i tok olsem, “Bikpela, 1 Kin 19.10, 19.14 ol i bin kilim i dai ol profet bilong yu. Ol i bin brukim ol alta bilong yu. Na mi wanpela tasol i stap, na nau ol i laik kilim mi tu i dai.” Tasol 1 Kin 19.18 God i bekim wanem tok long em? Em i tok olsem, “I gat 7,000 man bilong mi yet i stap, em ol man i no bin brukim skru long giaman god Bal na lotu long em.”
Olsem Ro 9.27 tasol nau long dispela taim tu i gat hap lain i stap, God i bin marimari long ol na makim ol bilong em yet. Em Ro 4.4-5, Ga 3.18 i marimari long ol na makim ol. Em i no tingting long wok ol i mekim na em i makim ol. Sapos ol i mekim wok na God i makim ol, orait dispela samting yumi kolim marimari, em i no marimari tru.
Olsem Ro 9.31, 10.3 na bai yumi tok wanem? Dispela samting ol Israel i hatwok long kisim, em ol i no bin kisim. God i makim sampela manmeri tasol bilong lain bilong ol, na ol i kisim. Na ol arapela, bel bilong ol i pas pinis, olsem Lo 29.4, Ais 29.10, Jer 5.21, Jo 12.40, Ap 28.26-27 buk bilong God i tok, “God i mekim ol i stap olsem man i slip i dai tru. Em i mekim ai bilong ol i no inap lukluk, na yau bilong ol i no inap harim tok. Na ol i stap olsem i kam inap nau.” Na Sng 35.8 Sng 69.22-23 Devit tu i tok long dispela olsem,
“Taim ol i bung long bikpela kaikai,
mi laik bai dispela taim
i ken kamap samting
bilong bagarapim ol,
olsem umben i holimpas abus,
na olsem hul
ol i ken pundaun long en
na olsem ston
bilong sutim lek bilong ol,
bilong bekim pe nogut long ol.
10 Mekim ai bilong ol i tudak,
bai ol i no inap lukluk moa.
Na yu ken bagarapim
baksait bilong ol,
bai ol i no inap sanap strong.
Na ol i ken i stap olsem oltaim.”
God i kisim bek ol arapela lain
11 Olsem Ap 13.46, 22.18, 22.21, Ro 10.19 na mi laik askim. Taim ol Israel i bin pundaun, ating ol i bagarap na lus olgeta? Nogat tru. Ol i bin givim baksait long God, na long dispela rot God i kisim bek ol arapela lain. God i laik bai ol Israel i lukim dispela gutpela pasin em i mekim long ol arapela lain na bai ol i bel nogut na mangal long ol. 12 Taim ol Israel i bin givim baksait long God, God i helpim moa yet olgeta manmeri bilong graun. Na taim ol Israel i lusim pasin bilong God, God i mekim gutpela pasin tru long ol arapela lain. Olsem na sapos olgeta Israel i kam bek long God, yumi save God bai i mekim gutpela pasin moa moa yet long olgeta lain manmeri.
13 Orait nau mi laik givim tok long yupela ol manmeri bilong ol arapela lain. God i salim mi i go bilong mekim wok namel long yupela, na mi save amamas tru long dispela wok mi mekim, 14 long wanem, mi laik kirapim tingting bilong ol wanlain bilong mi long ol i ken mangalim ol gutpela pasin God i bin mekim long yupela. Na long dispela pasin mi laik kisim bek sampela bilong ol. 15 Taim God i rausim ol Israel, em i mekim ol manmeri bilong graun i kamap wanbel wantaim em. Olsem na sapos God i kisim bek ol Israel, yumi save em bai i mekim ol manmeri i dai pinis i kirap bek long matmat.
16 Taim Nam 15.17-21, Ese 44.30 ol i wokim bret long namba wan hap plaua bilong wit, ol i save kisim wanpela bret na givim long God olsem ofa. Na long dispela pasin ol i mekim olgeta arapela bret tu i kamap samting bilong God. Na sapos rop bilong diwai em i bilong God, orait ol han bilong en tu i bilong God. 17 Ol Jer 11.16, Ap 2.39, Ef 2.11-19 Israel i olsem wanpela gutpela diwai oliv, na God i bin brukim na rausim sampela han bilong en. Na yupela ol arapela lain i olsem ol han bilong diwai oliv nating bilong bus, na God i bin kisim yupela na skruim yupela long gutpela diwai oliv bilong kisim ples bilong ol dispela han em i bin brukim. Na nau yupela i save kisim gris long rop bilong gutpela diwai oliv wankain olsem ol arapela han, na yupela i stap gut. 18 Olsem Jo 4.22, 1 Ko 10.12 na yupela i no ken ting yupela i gutpela tru na i winim ol han tru bilong dispela diwai. Sapos yupela i gat tingting olsem, mobeta yupela i tingting gut pastaim. Yupela ol han i no save givim gris long rop bilong diwai. Nogat. Rop i save givim gris long yupela.
19 Tasol ating yupela bai i tok olsem, “God i bin brukim dispela ol han, bai em i ken skruim mipela long ples bilong ol.” 20 Tru, Ais 66.2, Ro 12.16, Fl 2.12 God i bin mekim olsem. Tasol as bilong dispela pasin God i bin mekim, em i olsem. Ol i no bilip, olsem na em i brukim ol. Na yupela i bilip, olsem na yupela i stap gut. Olsem na yupela i mas lukaut, nogut yupela i bikhet na apim nem bilong yupela yet. Mobeta yupela i pret. 21 Tingim. Bipo, God i no larim ol han tru i stap. Na olsem tasol, sapos yupela i bikhet, em bai i no larim yupela tu. 22 Yupela Jo 15.2-4, 1 Ko 15.2, Hi 3.14 i mas tingting gut, God i save mekim gutpela pasin na hatpela pasin tu. Ol man i lusim pasin bilong en, em i save mekim save long ol. Tasol em i mekim gutpela pasin long yupela, sapos yupela i stap strong long gutpela pasin bilong en. Sapos nogat, orait em bai i katim yupela tu. 23 Na 2 Ko 3.16 dispela ol arapela han bipo em i bin katim, sapos ol i bilip, orait God bai i skruim ol tu i go bek long diwai. Yes, God em inap long skruim ol i go bek gen. 24 Yupela i save, bipo yupela i stap han bilong diwai oliv bilong bus, na God i katim yupela na skruim yupela long gutpela diwai oliv, em i no diwai bilong yupela stret. Olsem na tru tumas, em bai inap kisim ol han bilong dispela diwai yet na skruim ol i go bek long dispela diwai pastaim ol i bin i stap long en.
God i laik soim marimari bilong en long olgeta manmeri
25 Ol Lu 21.24, Jo 10.16, Ro 12.16, 2 Ko 3.14, KTH 7.9 brata, mi laik bai yupela i mas save long wanpela tok hait. Nogut yupela i ting yupela i gat bikpela save tru. Olsem na mi autim dispela tok hait long yupela. Em i olsem. Bel na tingting bilong hap lain bilong ol Israel i pas pinis, na ol bai i stap olsem i go inap long dispela taim ol manmeri bilong ol arapela lain ol inapim dispela namba God i bin makim pinis long hamas bilong ol bai i stap insait long lain manmeri bilong en. 26 Na Sng 14.7, Ais 59.20, Mt 23.39 long dispela rot God bai i kisim bek olgeta Israel, olsem buk bilong God i tok, “Man bilong sambai long ol Israel na helpim ol, em bai i kirap long Jerusalem na i kam, na em bai i mekim olgeta manmeri bilong lain bilong Jekop i lusim pasin bilong sakim tok bilong God. 27 Na Jer 31.33-34, Hi 8.8, 10.16 long dispela taim bai mi mekim kontrak wantaim ol long pinisim tru ol sin bilong ol.” 28 Ol Israel i bin givim baksait long gutnius bilong Jisas, olsem na ol i stap olsem birua bilong God, na dispela i helpim yupela ol manmeri bilong ol arapela lain. Tasol bipo yet God i makim ol long i stap ol manmeri bilong en, na em i laikim ol yet. Em i ting long ol tumbuna bilong ol na em i mekim olsem. 29 Sapos God i singautim ol man i kam long em, na em i givim ol gutpela samting long ol, orait bihain em i no save senisim tingting bilong en.
30 Bipo Ef 2.2, Kl 3.7 yupela i save sakim tok bilong God, tasol nau ol Israel i sakim tok, na long dispela rot yupela i bin kisim marimari bilong God. 31 Olsem tasol, nau ol Israel i sakim tok bilong God, tasol long dispela marimari yupela i bin kisim, nau ol tu i ken kisim marimari bilong God. 32 God Ro 3.9, Ga 3.22, 1 Ti 2.4 i bin larim pasin bilong sakim tok i kalabusim olgeta man, long wanem, em i laik soim marimari bilong en long olgeta man.
Yumi ken litimapim nem bilong God
33 Olaman! Jop 11.7, Sng 36.6, 92.5, Ais 55.8-9 Ol gutpela pasin bilong God na tingting na save bilong en i pulap tru, na i daun tumas olsem solwara! Yumi man i no inap tru long painim as bilong olgeta tingting bilong en. Yumi no inap tru long bihainim olgeta rot bilong en. 34 Olsem Jop 15.8, 36.22, Ais 40.13, 1 Ko 2.16 tok i stap long buk bilong God, “Husat i save pinis long tingting bilong Bikpela? Husat i bin givim tingting long em?” 35 Na Jop 35.7, 41.11 “husat i bin givim samting long God pastaim na bai God i mas bekim samting long em?” Nogat tru. 36 God 1 Ko 8.6, Ga 1.5, 2 Ti 4.18, Hi 13.21, 2 Pi 3.18 yet i mekim kamap olgeta samting, na em i as bilong olgeta samting. Na olgeta samting i bilong em wanpela tasol. Yumi mas litimapim nem bilong em oltaim oltaim. I tru.
Pol i tok long pasin ol manmeri i bilip long Krais i mas mekim
(Sapta 12.1—15.13)

11:1: 1 Sml 12.22, Sng 94.14, Jer 31.37, 2 Ko 11.22, Fl 3.5

11:2: Sng 94.14, Ro 8.29

11:3: 1 Kin 19.10, 19.14

11:4: 1 Kin 19.18

11:5: Ro 9.27

11:6: Ro 4.4-5, Ga 3.18

11:7: Ro 9.31, 10.3

11:8: Lo 29.4, Ais 29.10, Jer 5.21, Jo 12.40, Ap 28.26-27

11:9: Sng 35.8

11:9: Sng 69.22-23

11:11: Ap 13.46, 22.18, 22.21, Ro 10.19

11:16: Nam 15.17-21, Ese 44.30

11:17: Jer 11.16, Ap 2.39, Ef 2.11-19

11:18: Jo 4.22, 1 Ko 10.12

11:20: Ais 66.2, Ro 12.16, Fl 2.12

11:22: Jo 15.2-4, 1 Ko 15.2, Hi 3.14

11:23: 2 Ko 3.16

11:25: Lu 21.24, Jo 10.16, Ro 12.16, 2 Ko 3.14, KTH 7.9

11:26: Sng 14.7, Ais 59.20, Mt 23.39

11:27: Jer 31.33-34, Hi 8.8, 10.16

11:30: Ef 2.2, Kl 3.7

11:32: Ro 3.9, Ga 3.22, 1 Ti 2.4

11:33: Jop 11.7, Sng 36.6, 92.5, Ais 55.8-9

11:34: Jop 15.8, 36.22, Ais 40.13, 1 Ko 2.16

11:35: Jop 35.7, 41.11

11:36: 1 Ko 8.6, Ga 1.5, 2 Ti 4.18, Hi 13.21, 2 Pi 3.18