Sapta 11
Ol Israel i brukim kontrak bilong Bikpela
Bikpela i tokim mi Jeremaia olsem, “Putim yau gut long ol tok bilong kontrak bilong mi. Na yu mas i go tokim ol manmeri bilong Juda na Jerusalem olsem. Mi Bikpela, mi God bilong yupela Israel, mi tok, wanem man i no bihainim tok bilong kontrak bilong mi, bai em i bagarap. Dispela kontrak mi bin mekim wantaim ol tumbuna bilong yupela long taim mi kisim ol long Isip na bringim ol i kam. Taim ol i lusim Isip, dispela ples i olsem hatpela paia tru, na mi bin tokim ol olsem, ‘Yupela i mas bihainim olgeta tok bilong mi, na bai yupela i stap lain manmeri bilong mi, na bai mi stap God bilong yupela. Na bai mi bihainim dispela promis mi bin mekim long ol tumbuna bilong yupela. Mi bin tok long givim wanpela gutpela graun long ol tumbuna, em dispela graun i gat planti gris. Na nau yupela i stap long dispela graun.’ ” Bikpela i tok pinis, orait mi bekim tok olsem, “Tru tumas Bikpela, yu ken mekim olsem yu tok.”
Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Yu go long ol taun bilong Juda na long ol rot bilong Jerusalem na autim olgeta dispela tok bilong mi. Tok bilong mi i olsem. Yupela manmeri, harim tok bilong kontrak bilong mi na yupela i mas bihainim. Taim mi kisim ol tumbuna bilong yupela long Isip na bringim ol i kam, mi bin givim strongpela tok long ol olsem, ol i mas bihainim tok bilong mi. Na oltaim mi bin wok long mekim wankain tok long ol lain bilong yupela, i kam inap nau. Tasol Jer 3.17, 7.24-26, 9.14 ol tumbuna i no harim tok na ol i no bihainim. Nogat. Ol i tingting tasol long mekim pasin nogut, na ol i bikhet na bihainim laik bilong ol yet. Mi bin tokim ol long bihainim kontrak, tasol ol i no laik. Olsem na mi bin mekim save long ol, olsem tok i stap long kontrak.”
Na Bikpela i tok moa long mi olsem, “Ol Juda na Jerusalem i pasim tok pinis long sakim tok bilong mi, Bikpela. 10 Ol i lusim mi na bihainim gen ol pasin nogut bilong ol tumbuna bilong ol. Na ol i sakim tok bilong mi, olsem ol tumbuna i bin mekim. Lain Israel na lain Juda i save lotuim ol giaman god na ol i brukim pinis dispela kontrak mi bin mekim wantaim ol tumbuna bilong ol. 11 Olsem na mi Bikpela, mi tok stret, bai mi bagarapim ol nogut tru, na bai ol i no inap abrusim. Na bai ol i singaut long mi long helpim ol, tasol mi no ken harim singaut bilong ol. 12 Na ol Jerusalem na ol arapela Juda bai i go long ol giaman god ol i save mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long ol. Na bai ol i singaut long ol dispela god, tasol ol god i no inap helpim ol long dispela taim nogut.
13 “Yupela Juda, namba bilong ol giaman god bilong yupela i wankain olsem namba bilong ol taun bilong yupela. Na yupela i bin wokim planti alta bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long Bal, dispela god bilong sem. Namba bilong ol dispela alta i wankain olsem namba bilong ol rot bilong Jerusalem. 14 Jeremaia, ol dispela manmeri bai i painim taim nogut, na bai ol i singaut long mi bilong helpim ol. Tasol mi no ken harim singaut bilong ol. Olsem na yu no ken beten long mi bilong mi helpim ol. Na yu no ken krai na singaut strong long mi bilong mi pinisim hevi bilong ol.
15 “Yupela manmeri bilong mi, mi laikim yupela tumas. Tasol yupela i mekim olkain pasin nogut. Olsem na bilong wanem yupela i go long haus bilong mi? Yupela i save bringim ol abus bilong mekim ofa long mi, na yupela i ting ol dispela ofa bai i helpim yupela long abrusim taim nogut. Tasol nogat. Dispela taim nogut bai i kamap long yupela. Na ating bai yupela i amamas, a?* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 16 Bipo mi tok, yupela Israel i olsem wanpela gutpela diwai oliv i save karim gutpela kaikai. Tasol bai mi bagarapim yupela, olsem klaut i pairap strong na lait bilong klaut i bagarapim diwai oliv na diwai i paia, na ol han bilong en i bruk. 17 Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi bin planim dispela diwai, tasol nau mi tok, em i mas bagarap. Yupela ol lain Israel na lain Juda i bin lotuim god Bal na mekim ol ofa bilong smok i gat gutpela smel long en. Na dispela pasin nogut bilong yupela i mekim mi i belhat nogut tru.
Ol man i laik kilim Jeremaia i dai
18 Mi Jeremaia, mi beten olsem, “Bikpela, ol sampela man i laik mekim nogut long mi, na yu bin toksave long mi long dispela samting ol i laik mekim. 19 Pastaim mi no bin save long dispela samting. Mi olsem wanpela pikinini sipsip ol man i bringim i go bilong kilim i dai. Ol dispela man i bin pasim tok olsem, ‘Goan, yumi kilim em i dai nau tasol, olsem man i katim diwai long taim diwai i wok long karim pikinini. Yumi pinisim em tru, na bai ol man i no tingim em moa.’ Ol i tok olsem, 20 tasol yu Bikpela I Gat Olgeta Strong, yu save skelim bel na tingting bilong ol manmeri, na kot bilong yu i stret olgeta. Mi putim dispela hevi long han bilong yu, na mi laik lukim yu i mekim save tru long ol dispela man.”
21 Ol man bilong Anatot i laik kilim mi i dai na ol i tokim mi olsem, “Yu no ken mekim tok profet long nem bilong Bikpela. Sapos yu mekim dispela kain tok, bai mipela i kilim yu i dai.” Tasol Bikpela i harim beten bilong mi na em i tok olsem, 22 “Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai mi mekim save long ol Anatot. Mi bai salim ol birua i kam na kilim ol yangpela man bilong ol i dai. Na long dispela taim bai ol Anatot i no gat kaikai na bai ol pikinini bilong ol i dai. 23 Mi makim pinis taim bilong bagarapim ol Anatot. Na long taim mi mekim olsem, i no gat wanpela bilong ol bai i stap. Nogat. Olgeta bai i dai.”

11:8: Jer 3.17, 7.24-26, 9.14

*11:15: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.