Sapta 12
Jeremaia i gat hevi na i askim Bikpela
Bikpela, oltaim yu save mekim stretpela pasin, na mi no inap tok pait wantaim yu. Tasol i gat sampela pasin mi no klia long en, na mi laik askim yu long en. Bilong wanem ol man bilong mekim pasin nogut, ol i save stap gut oltaim? Bilong wanem wok bilong ol man bilong trik na giaman, i save go het gut? Yu bin putim ol long graun na ol i kamap gutpela, olsem man i planim diwai na rop bilong diwai i go insait long graun na diwai i kamap bikpela na i karim kaikai. Oltaim ol i save kolim nem bilong yu, tasol tingting bilong ol i stap longwe long yu. Tasol Bikpela, yu save long mi na long olgeta pasin bilong mi. Na yu save skelim tingting bilong mi, na yu save mi bel tru long yu. Na mi laik bai yu rausim ol dispela birua bilong mi, olsem ol man i save kisim ol sipsip i go bilong kilim. Na long taim yu makim, yu mas kilim ol i dai. Bikpela, yu bin putim bikpela hevi long graun bilong mipela, na olgeta gras i drai. Wanem taim bai dispela i pinis na graun i kamap gutpela gen? Ol abus na pisin i wok long dai nabaut, long wanem, ol manmeri bilong dispela graun i wok long mekim pasin nogut. Na tu ol dispela manmeri i save tok, “Jeremaia bai i no inap lukim ol samting bai i kamap long mipela.”* Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “God i no save lukim ol samting mipela i mekim.” Sapos ol manmeri i tok long Jeremaia, i luk olsem ol i ting em bai i dai paslain long ol, o ol yet i ting long kilim em i dai (lukim Jeremaia 11.18-23).
Tasol Jer 49.19, 50.44 Bikpela i bekim tok long mi olsem, “Jeremaia, dispela hevi nau yu pilim, i no bikpela olsem ol hevi i laik kamap bihain. Sapos yu resis wantaim ol man na yu sotwin kwik, orait olsem wanem bai yu inap resis wantaim ol hos? Na sapos yu inap i stap isi long gutpela taim tasol long kantri bilong yu, orait bai yu stap olsem wanem long taim yu mas i go i stap long bikbus bilong wara Jordan? Wanpela bilong ol dispela hevi i olsem. Ol wanlain bilong yu yet i pasim tok pinis long mekim nogut long yu. I olsem ol i ranim yu pinis na klostu ol i laik holimpas yu. Maski ol i mekim gutpela tok long yu, yu no ken bilipim tok bilong ol.”
Bikpela i bel hevi long ol manmeri bilong en
“Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi givim baksait pinis long Israel, em dispela lain manmeri mi bin makim bilong mi yet. Mi bin laikim tumas ol dispela manmeri, tasol nau mi larim ol birua i kam winim ol. Ol dispela manmeri bilong mi, ol i birua long mi. Ol i singaut strong long daunim mi, olsem wanpela laion i singaut long bikbus. Olsem na mi no laikim ol moa. Ol manmeri bilong mi i olsem wanpela pisin, na ol tarangau i kam banisim dispela pisin na i wok long bagarapim em. Singautim ol wel abus i kam na ol tu i ken kaikai dispela pisin.
10 “Planti lida bilong ol arapela kantri i bin i kam na bagarapim gaden wain bilong mi. Ol i krungutim gutpela gaden bilong mi, na gaden i kamap olsem ples drai tasol. 11 Na dispela graun bai i stap nating na i no gat man. Na graun bai i krai sori, bilong mi harim krai bilong en. Na bai i no gat man i tingting long hevi bilong dispela graun. 12 Planti birua moa i kamap pinis long ol maunten long ples drai, na ol i laik bagarapim olgeta samting. Long wanem, mi laik mekim save long olgeta manmeri bilong olgeta hap bilong kantri bilong yupela. Na bai i no gat wanpela man inap i stap gut. 13 Yupela Israel i bin planim ol pikinini wit, tasol long taim bilong kisim kaikai i mau, yupela i bin lukim ol rop i gat nil tasol i stap. Yupela i save hatwok nating, na yupela i no kisim wanpela samting. Yupela i kisim belhat bilong mi Bikpela tasol. Olsem na yupela i mas sem nogut tru.”
Bikpela i mekim promis long ol birua bilong Israel
14 Bikpela i tok olsem, “Mi gat tok long ol dispela lain i stap klostu long ol Israel. Ol i man bilong mekim pasin nogut na ol i bin mekim nogut long dispela graun mi bin givim long ol lain manmeri bilong mi. Harim. Bai mi rausim ol dispela lain birua long graun bilong ol yet. Ol Juda i stap long graun bilong ol yet namel long ol birua, na bai mi rausim ol Juda tu. 15 Mi Jer 48.47, 49.6, 49.39 rausim ol pinis, orait bihain bai mi marimari long olgeta lain gen, na bai mi bringim ol i go bek long as ples bilong ol. 16 Na Jos 23.7, Ais 49.6, Jer 3.17, 16.19 long dispela taim ol arapela lain i ken lainim gut ol pasin bilong ol manmeri bilong mi. Bipo ol dispela lain i bin skulim ol manmeri bilong mi long tok tru antap long nem bilong god Bal. Tasol long dispela taim ol yet i ken tok tru antap long nem bilong mi, Bikpela i save stap oltaim. Sapos ol i bihainim ol dispela pasin, orait ol tu bai i kamap lain manmeri bilong mi. 17 Tasol Sng 2.8-12, Ais 60.12 sapos wanpela lain manmeri i no laik harim tok bilong mi, orait bai mi rausim ol na bagarapim ol olgeta. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

*12:4: Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “God i no save lukim ol samting mipela i mekim.” Sapos ol manmeri i tok long Jeremaia, i luk olsem ol i ting em bai i dai paslain long ol, o ol yet i ting long kilim em i dai (lukim Jeremaia 11.18-23).

12:5: Jer 49.19, 50.44

12:15: Jer 48.47, 49.6, 49.39

12:16: Jos 23.7, Ais 49.6, Jer 3.17, 16.19

12:17: Sng 2.8-12, Ais 60.12