Sapta 60
Bikpela lait na strong bilong God bai i stap long Jerusalem
Bikpela i tok olsem, “Jerusalem, yu kirap na lait olsem san, long wanem, nau bikpela lait na strong bilong mi, Bikpela, i lait antap long yu. Lukim. Ol blakpela klaut na bikpela tudak i karamapim olgeta arapela lain manmeri bilong graun. Tasol mi Bikpela, mi kam long yu, na bikpela lait bilong mi i lait strong antap long yu. Ol arapela lain manmeri bai i lukim dispela lait bilong yu na ol bai i kam long yu. Na ol king tu bai i lukim dispela strongpela lait bilong yu, na ol bai i kirap i kam.
“Yu mas apim het bilong yu na lukluk nabaut, na bai yu lukim ol pikinini bilong yu i bung wantaim na ol i kam long yu. Ol pikinini man bilong yu bai i wokabaut i kam long ol ples i stap longwe. Na ol man bilong ol arapela kantri bai i putim ol pikinini meri bilong yu long bros bilong ol na karim ol i kam. Yu bai lukim dispela na pes bilong yu bai i lait moa yet. Na lewa bilong yu bai i kalap wantaim bikpela amamas. Ol bikpela sip bai i bringim planti gutpela samting i kam long yu. Na yu bai kisim planti mani samting long olgeta kantri bilong graun. Na planti kamel tru bilong ol lain Midian na Efa bai i bringim ol kago i kam long yu. Bai ol i go long kantri Seba na kisim gol na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na bringim i kam long yu. Na ol manmeri bai i litimapim biknem bilong mi, Bikpela. Na ol Kedar na ol Nebaiot bai i bringim olgeta lain sipsip bilong ol i kam long yu. Na bai mi amamas long lukim ol manmeri bilong mi i bringim ol dispela sipsip na ofaim antap long alta bilong mi. Na bai mi mekim haus bilong mi i kamap nambawan tru na i gat biknem.
“Wanem ol dispela waitpela samting i spit i kam olsem klaut win i bringim i kam antap long solwara, na olsem ol pisin i flai i kam bek long haus bilong ol? Em ol sip bilong ol longwe ples. Tru tumas, ol manmeri bilong ol longwe ples i wet long mi long helpim ol.* Lukim Aisaia 51.5. Na ol i salim ol dispela bikpela sip i kam bilong bringim ol pikinini bilong yu i kam bek long yu. Na ol dispela manmeri i salim tu planti silva na gol i kam long ol dispela sip. Ol i mekim olsem, long wanem, ol i lukim mi i mekim gut tru long yu na yu gat biknem, na ol i laik givim biknem long mi God, Bikpela bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.
10 “Jerusalem, ol man bilong ol arapela kantri bai i kam wokim gen ol banis bilong yu. Na ol king bilong ol bai i mekim wok bilong yu. Pastaim mi bin kros nogut tru long yu na mi bin mekim save long yu. Tasol nau mi belgut long yu na mi marimari long yu. 11 Olsem KTH 21.25-26 na ol dua bilong banis bilong yu bai i op i stap long san na long nait, na ol manmeri bilong ol arapela kantri bai i bringim ol mani samting bilong ol i kam long yu. Na ol bai i bringim tu ol king bilong ol i kam olsem wokboi nating bilong yu. 12 Tasol ol kantri i no laik aninit long yu na mekim wok bilong yu, bai ol i bagarap na pinis olgeta.
13 “Ol man bai i go antap long bikbus bilong Lebanon na katim ol naispela longpela longpela diwai pain na saipres na ol arapela gutpela diwai na bai ol i bringim i kam long yu. Na wantaim ol dispela diwai, ol man bai i wokim gen haus bilong mi na haus bai i kamap naispela tru. Mi sindaun long sia king bilong mi, na dispela haus i olsem ples mi putim lek bilong mi antap long en. Na bai mi mekim dispela haus i kamap nambawan tru na em bai i gat biknem. 14 Na KTH 3.9 ol lain bipo i bin mekim nogut long yu na i no bin laikim yu tru, ol bai i daunim het bilong ol na bai ol i kam long yu. Na bai ol i brukim skru na putim het bilong ol i go daun long graun klostu long lek bilong yu na givim biknem long yu. Na bai ol i kolim yu olsem, ‘Taun bilong Bikpela’ na ‘Saion, taun bilong God bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.’
15 “Jerusalem, yu bin bagarap na i stap nating na i no gat man i bin i go i kam long ol rot bilong yu. Yu bin i stap olsem meri, man bilong en i no laikim em na i lusim em na ranawe pinis. Tasol bai mi mekim yu i kamap naispela moa na nambawan tru, na ol manmeri bai i amamas moa yet long yu. Na bai yu stap olsem tasol oltaim oltaim. 16 Bai yu kisim ol gutpela gutpela samting long ol arapela kantri, na ol king bai i givim olgeta naispela samting bilong ol long yu. Na bai yu save olsem, mi tasol mi Bikpela. Mi God bilong kisim bek ol manmeri bilong mi, mi God bilong sambai long yu na helpim yu, mi strongpela God bilong ol lain bilong Jekop.
17 “Bai mi senisim ol bras bilong yu wantaim gol, na ol ain bilong yu wantaim silva. Na bai mi senisim tu ol plang bilong yu wantaim bras na ol ston bilong yu wantaim ain. Na bai mi makim pasin bilong gutpela sindaun na bel isi bilong bosim yu, na stretpela pasin bai i stiaim wokabaut bilong yu. Na bai i no gat man moa i bosim yu na mekim nogut long yu. 18 Na Ais 26.1 long olgeta hap bilong graun yu bosim bai i no gat nois moa bilong ol man i pait nabaut na brukim na bagarapim ol samting. Na bikpela banis bilong yu bai i gat nem olsem, ‘Bikpela i kisim bek pinis ol manmeri bilong en.’ Na bikpela dua bilong yu bai i gat nem olsem, ‘Givim biknem.’
19 “San Sek 2.5, KTH 21.23, 22.5 bai i no moa i stap olsem lait bilong yu na long nait mun bai i no moa givim lait long yu. Nogat. Mi Bikpela yet bai mi stap olsem san na mun na bai mi givim lait long yu oltaim. Na mi God bilong yu, bai mi stap olsem bikpela lait na strong bilong yu. 20 Bai yu no inap lukim san na mun i go daun na tudak i kamap, long wanem, mi Bikpela, oltaim bai mi stap olsem lait bilong yu. Na olgeta hevi bilong yu bai i pinis. 21 Olgeta Sng 37.11, Ais 52.1, Mt 15.13, KTH 21.27 manmeri bilong yu bai i mekim stretpela pasin tasol, na bai ol i kisim dispela graun mi bin makim bilong ol, na bai ol i sindaun long en oltaim. Long han bilong mi yet mi bin mekim ol i kamap wanpela lain manmeri, na ol i kamap olsem ol han bilong diwai mi bin planim. Mi bin mekim olsem bai ol arapela lain manmeri i ken lukim na givim biknem long mi. 22 Jerusalem, maski wanem man i stap long yu na i no gat nem, em bai i kamap papa bilong bikpela lain famili tru. Na ol lain i liklik tru bai ol i kamap planti moa olsem ol manmeri bilong ol bikpela na strongpela kantri. Mi Bikpela, mi tok, ol dispela samting bai i kamap hariap long taim mi makim pinis.”

*60:9: Lukim Aisaia 51.5.

60:11: KTH 21.25-26

60:14: KTH 3.9

60:18: Ais 26.1

60:19: Sek 2.5, KTH 21.23, 22.5

60:21: Sng 37.11, Ais 52.1, Mt 15.13, KTH 21.27