Sapta 59
Ol Israel i bihainim strong pasin bilong sin
Yupela Nam 11.23, Ais 50.2 i no ken ting, Bikpela i no gat strong bilong kisim bek yupela. Na yupela i no ken ting em i yaupas na i no inap harim ol prea bilong yupela. Nogat. Ol Sng 18.41, Jer 5.25, 11.11, Ese 39.23, Jo 9.31 sin bilong yupela tasol i mekim, na God i haitim pes bilong en na em i no harim prea bilong yupela. Ol sin bilong yupela i kamap olsem banis namel long yupela na God bilong yupela. Yupela i save mekim kain kain tok giaman na tok kros na tok nogut. Na yupela i save mekim ol pasin nogut na kilim ol man, na blut bilong ol i pas yet long han bilong yupela.
Yupela i no save mekim stretpela kot. Nogat. Yupela i save mekim ol tok giaman na pulim nating ol arapela i go long kot. Na yupela i save mekim ol kain kain tok giaman bilong mekim kot i harim yupela tasol na daunim ol arapela. Tingting na bel bilong yupela i pulap tru long mekim ol pasin nogut, na yupela i save kamapim ol kain kain trabel. 5-6 Ol tingting nogut bilong yupela i olsem kiau bilong snek i gat marasin nogut. Sapos wanpela man i kaikai dispela kiau, tarangu em bai i dai. Olsem tasol ol tingting nogut bilong yupela i save kamapim ol kain kain trabel na bagarapim laip bilong ol arapela. Ol spaida i save wokim haus, bilong ol i ken holimpas ol liklik binatang na kaikaim ol. Na ol man i no inap kisim haus bilong spaida na wokim laplap na pasim. Olsem tasol ol wok yupela i mekim i no bilong helpim ol arapela. Nogat. Ol i bilong holimpas ol arapela na daunim ol na mekim nogut long ol. Oltaim Snd 6.17, Mk 7.21-22 Ro 3.15-17 yupela i save laikim tumas long mekim pasin nogut. Na oltaim yupela i save bel kirap long kilim i dai ol man i no bin mekim wanpela rong. Yupela i save tingting tasol long mekim ol samting nogut. Na yupela i save raun na mekim ol samting bilong bagarapim laip bilong ol arapela manmeri. Yupela Ais 57.20-21, Hos 4.1, Lu 1.79 i no save long pasin bilong i stap wanbel wantaim ol arapela man, na yupela i no save mekim stretpela pasin. Nogat. Ol pasin bilong yupela i no stret olgeta, na ol man i bihainim dispela rot yupela i wokabaut long en, ol bai i no inap painim bel isi na gutpela sindaun.
Ol manmeri i autim sin bilong ol
Orait ol manmeri i tok olsem, “Bikpela, nau mipela i save bilong wanem yu no bin soim stretpela pasin bilong yu na helpim na kisim bek mipela. Mipela i stap olsem ol manmeri i stap long ples tudak na mipela i laikim tumas bai gutpela taim i kamap long mipela olsem san i lait strong na i pinisim tudak. Tasol nogat. Mipela i wokabaut yet long bikpela tudak, na mipela i painim ol kain kain hevi. 10 Ol dispela hevi i mekim mipela i stap wokabaut olsem ol aipas, na mipela i painim painim rot bilong wokabaut. Na long biksan yet mipela i wokabaut olsem ol man i wokabaut long tudak, na lek bilong mipela i sutim ol ston samting na mipela i pundaun. Mipela i bin ting bai mipela i stap gut tru, tasol nogat. Mipela i stap olsem ol man i dai pinis. 11 Ol dispela hevi i mekim mipela i pilim nogut tru, na mipela i singaut olsem ol bea na krai bilong mipela i olsem krai bilong pisin ol i kolim balus. Mipela i wet long yu long soim stretpela pasin bilong yu na helpim na kisim bek mipela. Tasol nogat. Stretpela pasin bilong yu i stap longwe long mipela.
12 “Bikpela, Esr 9.6, Jer 14.7, Hos 5.5 ol sin bilong mipela i planti tru long ai bilong yu na ol dispela sin i kotim mipela. Na mipela yet i save gut long olgeta pasin nogut na ol sin mipela i bin mekim. 13 Mipela i bin mekim sin long yu, God, Bikpela bilong mipela, na mipela i bin givim baksait long yu na sakim tok bilong yu. Mipela i bin daunim ol arapela na mekim kain kain bikhetpasin. Mipela i bin tingim ol kain kain rot bilong giamanim na trikim ol arapela. 14 Ol dispela pasin bilong mipela i mekim stretpela pasin bilong yu i stap longwe long mipela, olsem na yu no helpim na kisim bek mipela. Na mipela i no larim stretpela pasin na pasin bilong mekim tok i tru i kam i stap namel long mipela. Na long ol bung bilong mipela tu, dispela tupela pasin i no i stap. 15 I no gat wanpela stretpela pasin i stap wantaim mipela. Na sapos wanpela man i lusim ol pasin nogut bilong en, orait ol arapela i save painim ol kain kain rot bilong mekim nogut long em.”
Bikpela bai i mekim ol manmeri bilong en i stap gut
Bikpela i lukim ol manmeri i no mekim stretpela pasin, na em i no belgut long ol. 16 Na Sng 98.1, Ais 63.5, Ese 22.30 em i kirap nogut long lukim olsem i no gat man i stap bilong helpim ol man ol arapela i mekim nogut long ol. Olsem na long strong bilong em yet na long stretpela pasin bilong em yet, Bikpela i bin kisim bek ol na mekim ol i stap gut. 17 Em Ais 9.7, Sek 1.14 i bin pasim stretpela pasin olsem siot kapa i karamapim bros bilong en. Na em i bin putim strong bilong kisim bek ol manmeri olsem hat kapa bilong pait. Em i bin pasim strong bilong mekim save long ol man nogut olsem klos bilong en. Na em i putim belhat bilong en olsem longpela saket. 18 Na long belhat bilong en, em bai i mekim save long ol birua bilong en na bekim stret asua bilong ol sin bilong ol. Na em bai i mekim save tu long ol manmeri bilong ol kantri i stap klostu na bilong ol kantri i stap longwe. 19 Bikpela Sng 113.3, Ais 11.9, 24.15, 30.28 bai i kam olsem bikpela wara i tait taim win bilong Bikpela i kirap na sakim wara na mekim wara i ran spit tru. Na ol manmeri long olgeta hap bilong graun, stat long hap sankamap na i go inap long hap san i go daun, ol bai i save long strong na biknem bilong Bikpela na ol bai i pret long nem bilong en na ol bai i aninit long en.
20 Bikpela Ro 11.26 i tok olsem, “Mi God bilong sambai long yupela na helpim yupela, bai mi kam long Jerusalem na kisim bek olgeta manmeri bilong lain bilong Jekop i lusim pinis pasin bilong mekim sin. 21 Na Ais 11.2, 44.26, Jer 31.31-34, 32.40 bai mi mekim kontrak wantaim ol na tokim ol olsem, ‘Spirit bilong mi bai i stap long yupela na maus bilong yupela bai i autim tok bilong mi. Oltaim bai yupela i mekim olsem, na bihain ol pikinini bilong yupela na olgeta lain tumbuna pikinini bilong yupela, oltaim ol tu bai i autim tok bilong mi.’ ”

59:1: Nam 11.23, Ais 50.2

59:2: Sng 18.41, Jer 5.25, 11.11, Ese 39.23, Jo 9.31

59:7: Snd 6.17, Mk 7.21-22

59:7: Ro 3.15-17

59:8: Ais 57.20-21, Hos 4.1, Lu 1.79

59:12: Esr 9.6, Jer 14.7, Hos 5.5

59:16: Sng 98.1, Ais 63.5, Ese 22.30

59:17: Ais 9.7, Sek 1.14

59:19: Sng 113.3, Ais 11.9, 24.15, 30.28

59:20: Ro 11.26

59:21: Ais 11.2, 44.26, Jer 31.31-34, 32.40