Sapta 22
Ol Jerusalem i mekim planti sin
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, mi laik bai yu kotim ol manmeri bilong Jerusalem. Ol i save kilim i dai planti man. Yu mas kotim ol long olgeta stingpela pasin bilong ol. Tok bilong mi i olsem. Mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela Jerusalem. Yupela i bin kilim i dai planti manmeri bilong yupela yet. Na yupela i bin lotuim ol giaman god na mekim yupela yet i kamap doti tru long ai bilong mi. Olsem na taim bilong yupela i bagarap em i kam klostu pinis. Yupela i bin mekim ol dispela rabis pasin, na yupela i gat asua. Olsem na liklik taim tasol na bai yupela i bagarap. Long dispela as tasol, mi larim ol arapela lain manmeri i lap long yupela na tok bilas long yupela. Ol arapela lain i stap longwe na i stap klostu, ol i save olsem yupela i manmeri bilong mekim olkain pasin nogut, olsem na ol i save tok bilas long yupela.
“Olgeta lida bilong yupela Israel i ting ol i gat strong bilong mekim olgeta samting long laik bilong ol. Olsem na ol i wok long kilim ol man i dai. I Kis 20.12, 22.21-22, Lo 5.16, 24.17 no gat wanpela man long taun Jerusalem i save aninit long tok bilong papamama bilong en. Yupela i save mekim nogut long ol man bilong ol arapela kantri i stap wantaim yupela. Na yupela i save mekim nogut long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Yupela Wkp 19.30, 26.2 i save ting ol samting bilong mekim lotu long mi ol i samting nating tasol. Na tu, yupela i sakim tru lo bilong de Sabat. Sampela man bilong yupela i save sutim tok giaman long ol arapela man, bilong kot i ken tok ol i mas i dai. Na sampela i save go long ol ples lotu bilong ol giaman god na kaikai mit bilong ol ofa. Na sampela i save pamuk nabaut. 10 Sampela Wkp 18.7-20 i save slip wantaim meri bilong papa bilong ol. Na sampela i save strong long slip wantaim ol meri long taim meri i gat sik mun. 11 Na sampela i save trabel long meri bilong narapela man, na sampela i save slip wantaim meri bilong pikinini man bilong ol, na sampela i save slip wantaim pikinini meri bilong papa bilong ol. 12 Na sampela i save kisim pe bilong kilim i dai ol wantok. Na sampela i save kisim winmani long taim ol wantok i bekim dinau long ol. Na sampela i save pretim ol wantok na pulim mani bilong ol. Yupela i lusim tingting pinis long mi God, Bikpela.
13 “Mi kros long yupela ol stilman na yupela ol man bilong kilim i dai ol arapela man. Olsem na bai mi paitim strong han bilong mi na mekim save long yupela. 14 Na long dispela taim bai yupela i pret nogut tru na bai yupela i no inap sanap strong. Nogat tru. Mi Bikpela, bai mi mekim olsem mi bin tok. 15 Bai mi rausim yupela i go nabaut long olgeta kantri. Na bai mi mekim yupela i lusim olgeta dispela pasin nogut bilong yupela. 16 Ol dispela pasin bilong yupela bai i daunim tru nem bilong yupela, na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”
Belhat bilong God i olsem bikpela paia
17 Bikpela i tok moa long mi olsem, 18 “Man bilong graun, mi les tru long ol manmeri bilong Israel. Ol i olsem dispela pipia i save kamap taim ol man i kukim ol ston samting long bikpela paia bilong kisim silva. Ol man i save kisim dispela kain pipia na tromoi tasol. 19 Orait yupela Israel, harim tok bilong mi God, Bikpela. Yupela i olsem dispela pipia i save kamap long taim ol man i kukim silva long paia. Olsem na bai mi bringim yupela olgeta i go long Jerusalem na mekim save long yupela. 20 Belhat bilong mi i olsem bikpela paia. Na bai mi kukim yupela, olsem ol man i save kukim ol ston samting long bikpela paia bilong kisim silva. Ol i save winim paia na paia i kamap hat moa na silva i save kamap olsem wara. Na bai mi mekim olsem tasol long yupela. 21 Tru tumas, mi belhat long yupela. Olsem na bai mi bungim yupela long Jerusalem bilong mekim save long yupela. Na belhat bilong mi bai i kamap olsem bikpela paia na kukim yupela tru. 22 Na Kis 22.25, 23.8, Wkp 25.36-37, Lo 16.19, 23.19 bai yupela i pilim tru strong bilong mi. Na long dispela taim bai yupela i save gut olsem, mi yet mi mekim save long yupela.”
Ol lida bilong Israel i mekim pasin nogut
23 Bikpela i skruim tok olsem, 24 “Man bilong graun, yu tokim ol Israel, ol i bin mekim planti pasin nogut, na graun bilong ol i kamap doti tru long ai bilong mi. Olsem na mi belhat tru long ol na bai mi pasim ren bilong mekim save long ol. 25 Ol profet i pasim tok long mekim pasin nogut na ol i olsem ol laion i bin kilim abus na i wok long brukim abus na kaikai na singaut. Ol dispela man i save kilim planti wantok i dai na kisim mani na graun samting bilong ol dispela wantok. Na ol meri bilong ol dispela man i dai pinis, ol i stap wanpis. 26 Ol Wkp 10.10 pris i save kalapim lo bilong mi, na ol i save ting ol samting bilong mekim lotu long mi i samting nating tasol. Ol i mekim wankain pasin long ol samting bilong mi olsem ol i save mekim long ol samting mi no bin makim bilong mi. Na ol i no save skulim gut ol manmeri long wanem ol samting i klin na wanem ol samting i no klin long ai bilong mi. Na ol i no save bihainim lo bilong de Sabat. Na olgeta dispela pasin bilong ol i save daunim nem bilong mi.
27 “Ol bikman i olsem ol weldok i bin kilim abus na i wok long brukim na kaikai. Ol dispela bikman i laik kisim planti mani samting, olsem na ol i kilim ol man na kisim ol samting bilong ol. 28 Na ol profet i no save krosim ol manmeri long pasin nogut bilong ol. Nogat. Ol i save tok olsem, ol manmeri i bihainim gutpela pasin tasol. Na dispela tok i save haitim sin bilong ol manmeri. Ol profet i olsem ol man i save penim waitpela pen long banis i no strong, bilong ol man i ken lukim na ting em i strongpela banis. Ol driman bilong ol i giaman tasol, na ol samting ol i tok bai i kamap, ol bai i no inap kamap. Ol dispela profet i save tok ol i autim tok bilong mi God, Bikpela, tasol mi no bin givim wanpela tok long ol. 29 Ol man nabaut i save pretim ol wantok na pulim mani samting bilong ol. Na tu ol i save stilim ol samting bilong ol. Ol i mekim nogut tru long ol rabisman na long ol man bilong arapela kantri i kam i stap long Israel.
30 “Mi Sng 106.23, Jer 5.1, Ese 13.1-7 bin traim long painim wanpela man inap long autim tok bilong mi na bringim ol manmeri i kam bek long mi. Tasol mi painim painim, nogat. Sapos dispela kain man i stap, em bai i kamap olsem man i wokim banis bilong taun bilong pasim rot bilong ol birua i laik bagarapim taun. Na em bai i kamap olsem man i sanap long hap banis i bruk na pait long ol birua taim ol i laik kam insait. Mi yet mi bin kamap olsem birua bilong ol Israel, na mi laik bagarapim kantri bilong ol, tasol sapos dispela kain man i stap, mi no inap mekim olsem. Tasol mi no lukim kain man olsem. Nogat tru. 31 Olsem na mi belhat long ol na bai mi bagarapim ol nogut tru, olsem paia i kukim kunai olgeta. Bai mi bekim stret pasin nogut bilong ol. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”

22:7: Kis 20.12, 22.21-22, Lo 5.16, 24.17

22:8: Wkp 19.30, 26.2

22:10: Wkp 18.7-20

22:22: Kis 22.25, 23.8, Wkp 25.36-37, Lo 16.19, 23.19

22:26: Wkp 10.10

22:30: Sng 106.23, Jer 5.1, Ese 13.1-7