Sapta 23
Tupela meri i pamuk nabaut
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, bipo i gat tupela meri i stap. Tupela i gat wanpela mama tasol. Taim tupela i yangpela yet, tupela i stap long kantri Isip. Na ol man i pilai wantaim tupela na tupela i kamap pamukmeri. Nem bilong namba wan susa em Ohola, na em i makim Samaria, em biktaun bilong kantri Israel. Na nem bilong namba 2 susa, em Oholiba, na em i makim Jerusalem, em biktaun bilong kantri Juda.
“Orait mi maritim tupela, na tupela i karim ol pikinini bilong mi. Ohola em i meri bilong mi, tasol em i wok long mekim pasin pamuk, na em i aigris long ol Asiria, em ol pren bilong en. Ol dispela pren ol i bikman, na ol i ofisa bilong ami na ol i save putim gutpela blupela klos. Ol dispela soldia i save sindaun long ol hos na pait. Ohola i lukim ol i yangpela man na bel bilong en i kirap long ol. Na em i kamap pamukmeri bilong ol dispela nambawan man bilong Asiria. Na em i wok long lotu long ol giaman god bilong ol, na em i kamap doti tru long ai bilong mi. Em i wok long mekim dispela pamuk pasin olsem em i bin mekim long Isip long taim em i yangpela. Long dispela taim ol man i bin pilai wantaim em na pinisim laik bilong ol. Em i mekim pasin nogut wantaim ol Asiria, dispela ol pren em i laikim tumas. Olsem na mi larim ol Asiria i kam mekim nogut long em. 10 Na ol i lusim laplap bilong em, na em i stap as nating. Na ol i kilim Ohola long bainat, na kisim olgeta pikinini bilong en. Ol meri nabaut i harim stori bilong ol samting i kamap long Ohola, na ol i tok, ‘Em i bin karim hevi bilong pasin nogut bilong en.’
11 “Oholiba i lukim ol dispela hevi i bin kamap long Ohola, tasol em i no tingim dispela. Nogat. Em i wok strong long mekim pasin pamuk moa yet, na em i winim pasin nogut bilong Ohola. 12 Oholiba tu i bin aigris long ol bikman na ofisa bilong Asiria. Olgeta i yangpela man na i gat gutpela klos, na ol i save sindaun long ol hos bilong pait. Na bel bilong Oholiba i kirap long ol na em i slip wantaim ol. 13 Mi lukim em i mekim wankain pasin olsem susa bilong en i bin mekim. Pasin bilong tupela i doti tru.
14 “Oholiba i mekim pasin nogut moa moa yet. Em i lukim ol piksa bilong ol bikman bilong Babilon. Ol man i bin katim dispela piksa long banis na penim long retpela pen. 15 Ol dispela bikman i pasim let, na ol i save kisim ol laplap i gat bilas na raunim long het bilong ol. Oholiba i lukim ol dispela ofisa bilong Babilon i smat tru, 16 na bel bilong en i kirap tru long ol. Olsem na em i salim tok i go long Babilon na askim ol long kam slip wantaim em. 17 Orait na ol i kam na pinisim laik bilong ol, na ol i mekim Oholiba i kamap doti tru. Ol i mekim mekim na bihain em i les tru long ol. 18 Oholiba em i meri nogut tru. Em i save mekim pasin nogut long ples klia, na olgeta man i save em i pamukmeri. Olsem na mi les tru long em, olsem mi bin les long susa bilong em. 19 Tasol em i mekim pasin pamuk moa moa yet. Em i tingim dispela taim em i bin i stap long Isip na i mekim pasin pamuk. 20 Olsem na bel bilong en i kirap moa long ol man bilong en long Isip. Ol samting bilong ol i bikpela olsem ol samting bilong donki, na wara bilong ol i save kamap moa yet olsem wara bilong hos.
21 “Oholiba, yu laikim tumas long mekim wankain pasin olsem yu bin mekim long taim yu stap yangpela yet long Isip. Long dispela taim ol man i bin pilai long susu bilong yu na slip wantaim yu.”
God bai i bagarapim Oholiba
22 Bikpela i tok moa olsem, “Oholiba, mi God, Bikpela, mi gat tok long yu. Mi save yu les long ol dispela pren bilong yu, tasol bai mi mekim ol i gat kros long yu na bai ol i kam na mekim nogut long yu. 23 Bai mi kisim ol bikman na ofisa bilong Babilon na Kaldia na bilong ol lain Pekot na Soa na Koa na Asiria, na bai ol i sindaun long ol hos bilong ol na bai mi bringim ol i kam. Bipo yu bin lukim ol dispela yangpela man i smat tru na yu bin aigris long ol. 24 Tasol nau bai ol i lusim hap not na i kam pait long yu. Ol bai i kam wantaim ol bikpela lain ami na wantaim ol karis bilong pait na planti karis bilong karim ol kago samting bilong ol. Ol bai i kisim ol samting bilong pait na putim hat kapa bilong pait na holim hap plang, na bai ol i banisim yu. Na bai mi larim ol i winim yu, na bai ol i kotim yu long pasin bilong ol yet na bai ol i mekim save long yu. 25 Yu bai givim baksait long mi na mi kros long yu. Olsem na bai mi larim ol dispela man i mekim save tru long yu. Bai ol i katim nus na yau bilong yu na kisim ol pikinini bilong yu. Na sapos sampela manmeri i stap yet long kantri bilong yu, ol dispela man bai i kilim ol long bainat o kukim ol long paia. 26 Bai ol dispela man i rausim ol klos bilong yu na kisim ol bis na ring samting bilong yu. 27 Mi bai mekim ol dispela samting, na bai yu no inap mekim pasin pamuk moa, olsem yu bin mekim long taim yu stap long Isip na i kam inap nau. Na bai yu no inap lotuim moa ol giaman god bilong yu, na bai yu no inap tingim ol Isip gen.
28 “Mi God, Bikpela, mi tokim yu olsem, bai mi larim ol man yu no laikim na yu les long ol, i kam na mekim nogut long yu. 29 Ol dispela man i no laikim yu, olsem na bai ol i kisim olgeta samting bilong yu. Na bai yu stap nating tru, olsem pamukmeri i stap as nating na ol man i lukim em. Yu bin mekim planti pasin nogut tru, 30 olsem na bai yu painim ol dispela hevi. Yu bin bihainim olgeta giaman god bilong ol arapela kantri na mekim yu yet i kamap doti long ai bilong mi, olsem pamukmeri i kamap doti long pasin nogut bilong en. 31 Yu bin bihainim pasin nogut bilong susa bilong yu, olsem na bai mi mekim save long yu long wankain pasin olsem mi bin mekim long em.
32 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem, mi bai mekim save tru long yu long wankain pasin olsem mi bin mekim save long susa bilong yu. I olsem mi mekim yu dring strongpela wain i pulap long bikpela kap na bai yu longlong nabaut. Na olgeta arapela lain manmeri bai i lukim yu na lap long yu na tok bilas long yu. 33 Dispela wain i wankain olsem wain mi bin givim long Samaria, susa bilong yu. Yu dring na bai yu spak na bai yu bel hevi na pret nogut tru na bai yu bagarap. 34 Mi God, Bikpela, mi tok stret, yu bai dring na pinisim tru dispela wain, na bai yu brukim dispela kap na kisim sampela hap hap bilong en. Na bai yu trai long kaikaim ol na bai yu holim ol na katim susu bilong yu yet.
35 “Mi God, Bikpela mi tokim yu olsem, yu bin lusim tingting long mi na givim baksait long mi na mekim olkain pasin nogut tru. Olsem na bai yu karim hevi bilong ol dispela pasin bilong yu.”
God bai i bagarapim dispela tupela meri nogut
36 Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, mi laik bai yu kotim Ohola na Oholiba long stingpela pasin bilong tupela. 37 Tupela i meri bilong pamuk, na bilong kilim man i dai. Tupela i save pamuk wantaim ol giaman god. Tupela i bin karim ol pikinini bilong mi, tasol tupela i bin kilim ol na mekim ofa long ol giaman god. 38 I no dispela pasin tasol. Nogat. Tupela i mekim narapela pasin nogut olsem. Tupela i mekim haus bilong mi i kamap doti tru long ai bilong mi. Na tupela i kalapim lo bilong de Sabat, dispela de bilong mi yet. 39 Tupela i ofaim ol dispela pikinini long ol giaman god pinis, orait tupela i kirap i kam mekim lotu long haus bilong mi. Na long dispela pasin tupela i mekim haus bilong mi i kamap doti tru. Pasin bilong tupela i nogut tru.
40 “Na tupela i mekim narapela pasin nogut tru. Tupela i salim tok i go long ol man bilong longwe ples na askim ol long i kam. Orait ol i harim pinis dispela tok na ol i kam. Tupela meri i waswas na penim ai na putim ol bis na ring samting. 41 Na tupela i bilasim wanpela bet na sindaun long en na tupela i putim olkain gutpela kaikai long wanpela tebol i stap klostu long bet. Na tupela i kisim dispela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na wel bilong oliv mi bin givim tupela na tupela i putim long dispela tebol. 42 Ol i bin kisim planti spakman long ples drai na bringim ol i kam na ol i mekim pati wantaim tupela meri. Na ol i wok long amamas na singaut nabaut. Ol man i putim ring long han bilong tupela meri na putim hat bilong kwin long het bilong tupela. 43 Mi lukim na mi ting, longtaim tumas dispela tupela meri i wok long brukim marit, na nau tupela i kamap pamukmeri na ol dispela man i go long tupela. 44 Ol i wok long i go pilai long Ohola na Oholiba, dispela tupela meri bilong pamuk. 45 Tupela i bin brukim marit na kilim ol man i dai, olsem na ol stretpela man bai i kotim tupela na tok, tupela i mas i dai.
46 “Orait nau mi God, Bikpela, mi tok olsem. Singautim bikpela lain man i kam bilong mekim save long tupela. Na ol i ken mekim tupela i pret nogut tru, na ol i ken pulim ol samting bilong tupela. 47 Na ol i ken tromoi ston long tupela na sutim tupela long bainat na kilim tupela i dai. Na ol i ken kilim i dai ol pikinini bilong tupela na kukim olgeta haus bilong tupela. 48 Na long dispela pasin bai mi rausim tru pasin pamuk long dispela kantri, na bai olgeta meri i lukim dispela samting mi mekim na bai ol i save olsem, ol i no ken mekim pasin pamuk olsem tupela i bin mekim. 49 Yutupela susa, harim. Yutupela i bin mekim planti pasin pamuk, na yutupela i bin lotu long ol giaman god. Olsem na bai mi mekim save tru long yutupela. Na bai yutupela i ken save gut olsem, mi yet mi God, Bikpela.”