Sapta 21
God bai i kilim ol Jerusalem long bainat bilong en
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu mas lukluk i go long Jerusalem na kotim ol manmeri bilong Israel na tok, ol i manmeri bilong sin. Na tu mi no save laikim ol ples ol i save lotuim ol giaman god long en. Givim dispela tok bilong mi, Bikpela, long ol. Mi kamap birua bilong yupela Israel na bai mi kisim bainat bilong mi na kilim yupela olgeta, maski yupela i manmeri nogut o yupela i gutpela manmeri. Mi bai sutim yupela long bainat bilong mi na kilim yupela olgeta, stat long hap saut na i go inap long hap not. Na bai olgeta manmeri i ken save olsem, mi Bikpela yet, mi bin kisim bainat bilong mi na bai mi no inap putim bainat i go bek long paus bilong en. Nogat. Bai mi mekim save tru long yupela.”
Na Bikpela i skruim tok olsem, “Man bilong graun, yu mas go long ples klia, na krai strong, olsem lewa bilong yu i laik bruk stret, na bai olgeta man i ken lukim yu. Na sapos ol i askim yu bilong wanem yu krai olsem, orait yu mas tokim ol olsem, ‘Bikpela hevi bai i kamap, olsem na mi krai. Na long dispela taim bai yupela i pret nogut tru na lek bilong yupela bai i seksek na bai yupela i no gat strong moa. Na dispela taim nogut i laik kamap nau. Dispela i tok bilong God, Bikpela.’ ”
Orait na Bikpela i tok moa long mi olsem, “Man bilong graun, yu mas autim dispela tok piksa nau mi laik givim yu. Mi Bikpela, mi tok olsem. Wanpela bainat i stap. Ol i bin sapim gut dispela bainat na polisim gut. 10 Dispela bainat i kamap sap tru, na ol i polisim bilong em i ken lait, olsem klaut i lait. Yupela ol manmeri bilong mi, yupela i ting bai yupela i stap gut na amamas, a? Nogat tru. Mi bin givim strongpela tok long yupela na givim kanda long yupela, tasol yupela i wok long bikhet yet. 11 Nau tasol ol i wok long polisim bainat, na bai em i redi long kilim man. Ol i sapim na polisim pinis, orait ol bai i putim long han bilong man bilong kilim ol manmeri i dai. 12 Man bilong graun, yu mas bikmaus na krai sori, long wanem, dispela bainat bai i kilim ol lida bilong Israel wantaim ol manmeri bilong mi. Yu mas krai na mekim pasin bilong man i sori tru. 13 Nau mi wok long traim ol manmeri bilong mi. Na sapos ol i no lusim pasin nogut bilong ol, orait mi God, Bikpela, mi tok stret, olgeta dispela samting bai i kamap long ol.
14 “Man bilong graun, paitim han na autim tok bilong mi olsem, nau bainat i mas stat wok long kilim ol manmeri. Bainat bai i ranim ol na kilim planti i dai. 15 Dispela bainat i wet i stap long olgeta dua bilong taun bilong pretim ol manmeri na kilim planti i dai. Dispela bainat i lait moa yet olsem klaut i lait, na i redi long kilim ol man i dai. 16 Yu bainat, yu go long olgeta hap na kilim ol manmeri. 17 Na bai mi paitim han bilong mi yet, na bai mi inapim belhat bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
King bilong Babilon bai i kam pait long Jerusalem
18 Bikpela i tok moa long mi olsem, 19-20 “Man bilong graun, yu mas makim wanpela rot i kam long wanpela kantri, na long wanpela ples dispela rot i bruk na i go long tupela hap. Wanpela rot i go long Raba, em biktaun bilong ol Amon, na wanpela rot i go long Jerusalem, em dispela taun i gat strongpela banis na em i biktaun bilong kantri Juda. Orait na yu mas sanapim tupela sain long dispela ples rot i bruk long en. Narapela sain i mas makim rot i go long Raba na narapela i mas makim rot i go long Jerusalem. Na king bilong Babilon wantaim ol ami bilong en bai i kisim bainat bilong ol, na ol bai i bihainim dispela rot na i kam kamap long ples rot i bruk. 21 Na king bai i no save em i mas i go long wanem rot, olsem na em bai i mekim ol pasin bilong painimaut dispela samting. Pastaim em bai i mekim nais long ol spia. Narapela spia bai i makim Raba na narapela bai i makim Jerusalem, na king i mas kisim wanpela tasol. Na tu em bai i askim ol giaman god bilong en, na bihain bai em i lukluk gut long lewa bilong abus ol i bin kilim bilong mekim ofa. 22 Orait dispela spia king i kisim long han sut, em i makim Jerusalem, na em bai i save olsem ol i mas i go pait long Jerusalem. Na ol bai i go long Jerusalem na wokim ol masin bilong brukim dua bilong banis bilong taun bai ol i ken ran i go kilim ol manmeri. Wokim masin pinis, orait ol soldia bai i singaut strong na subim ol masin i go bilong brukim dua bilong taun. Na ol bai i hipim graun na wokim baret bilong banisim Jerusalem.
23 “Yu bai autim dispela tok long ol Israel, tasol ol bai i ting dispela i tok giaman na ol bai i ting king bilong Babilon i no inap i kam pait long ol, long wanem, ol i bin mekim kontrak long i stap aninit long em. Tasol ol i bin mekim planti pasin nogut, olsem na mi bai larim king i kam kalabusim ol. Na taim ol i lukim em i kam, bai ol i save olsem, asua bilong ol yet na dispela samting nogut i kamap.
24 “Orait yupela Israel, mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela. Oltaim yupela i save mekim sin, na mi no inap lusim tingting long dispela pasin bilong yupela. Na olgeta man i save long sin bilong yupela, long wanem, yupela i save mekim dispela pasin long ples klia. Yupela i gat bikpela asua, olsem na mi bai larim ol birua i kam pait na kalabusim yupela.
25 “King bilong Israel, yu man bilong sakim tok bilong mi na bilong mekim pasin nogut tru. Taim i laik kamap nau bilong mi bekim tru olgeta rong bilong yu. 26 Mi God, Bikpela mi tok, yu no ken i stap king moa. Olsem na yu mas rausim hat king na dispela laplap i raunim het bilong yu. Nau bai mi mekim olgeta samting i senis. Ol man nating bai i kamap bikman, na ol bikman bai i kamap man nating. 27 Bai mi bagarapim Jerusalem olgeta, long pasin ol man i no bin lukim bipo. Na bai ples i stap nating inap long taim wanpela man i kam. Mi bin makim dispela man na em bai i bosim Jerusalem, na mi bai givim taun long em.”
God bai i bagarapim ol Amon
28 Bikpela Jer 49.1-6, Ese 25.1-7, Amo 1.3-15, Sef 2.8-11 i tok moa olsem, “Man bilong graun, mi laik yu autim wanpela tok long ol Amon, em ol dispela man i save tok nogut long ol Israel. Mi God, Bikpela, mi tokim ol olsem. Ol i polisim bainat bilong mi gut tru na em i lait tumas olsem klaut i lait. Na em i redi long kilim man i dai. 29 Yupela ol Amon i save lukim ol samting olsem driman, na yupela i save autim tok olsem, bai yupela yet i holim dispela bainat na kilim ol man i bin sakim tok bilong mi na mekim pasin nogut tru. Tasol olgeta dispela driman na tok profet i giaman tasol. I tru, taim bilong bekim rong bilong ol dispela man em i kamap pinis, tasol yupela bai i no inap mekim.
30 “Putim bainat i go bek long paus bilong en. Bai mi kotim yupela yet long as ples bilong yupela stret. 31 Mi belhat pinis long yupela na bai mi bagarapim yupela, olsem bikpela paia i kukim kunai. Na bai mi salim ol man i save tumas long bagarapim ol man, na ol bai i kam mekim save long yupela. Dispela ol man i laikim tumas long mekim nogut long ol arapela man. 32 Na bai yupela i pinis olsem paiawut i save pinis long paia. Blut bilong yupela bai i kapsait long graun bilong yupela yet. Na bai i no gat wanpela man inap tingim yupela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

21:28: Jer 49.1-6, Ese 25.1-7, Amo 1.3-15, Sef 2.8-11