Sapta 23
Ol sampela manmeri i no ken i go insait long lain bilong God
Na Moses i tok moa olsem, “Sapos ol i bin katim bol bilong wanpela man o rausim kok bilong em olgeta, em i no inap i go insait long lain manmeri bilong Bikpela.
“Sapos man i trabel long wanpela meri na meri i karim pikinini, orait i tambu long pikinini i kam insait long lain manmeri bilong Bikpela. Na ol lain tumbuna pikinini bilong em inap namba 10 lain i kamap bihain, ol tu i tambu long kam insait long lain manmeri bilong Bikpela.
“Ol Neh 13.1-2 Amon na ol Moap na olgeta lain tumbuna pikinini bilong ol, inap long namba 10 lain, ol i no inap i kam insait long lain manmeri bilong Bikpela. As Nam 22.1-6 bilong dispela i olsem. Taim yumi bin lusim Isip na i kam, ol i no bin givim kaikai na wara long yumi. Na ol i baim Balam long tok bai God i bagarapim yumi. Balam em i pikinini man bilong Beor, bilong taun Petor long Mesopotemia. Tasol Nam 23.7—24.9 God, Bikpela bilong yumi, i no harim tok bilong Balam. Nogat. Em i mekim dispela tok nogut i kamap gutpela tok bilong helpim yumi. Long wanem, God i laikim yumi tumas. Olsem na oltaim yupela i no ken helpim ol dispela manmeri bai ol i stap gut na i gat planti samting. Na sampela bilong ol Idom na ol Isip bai i stap wantaim yupela. Tasol yupela i no ken tingting nogut long ol dispela Idom, long wanem, ol i wanblut bilong yupela. Na tu yupela i no ken tingting nogut long ol dispela Isip, long wanem, bipo yupela i stap long kantri bilong ol. Stat long namba 3 lain tumbuna pikinini bilong ol, ol i ken kam insait long lain manmeri bilong Bikpela.”
Kem bilong ol soldia i mas i stap klin long ai bilong God
Na Moses i tok moa olsem, “Long taim yupela i go bilong pait, na ol soldia bilong yupela i stap long kem, orait ol i mas surik long ol samting i nogut long ai bilong God. 10 Sapos wanpela man i slip long nait na em i driman na wara i kamap nating long kok bilong en, orait em i mas i go ausait long kem na i stap. 11 Long apinun em i mas waswas gut, na taim san i laik i go daun em i ken i kam bek insait long kem gen.
12 “Ol soldia i mas i gat wanpela ples bilong pispis na pekpek ausait long kem. 13 Na ol soldia i mas karim wanpela liklik stik wantaim ol, na taim ol i laik pekpek, orait ol i mas kisim stik na mekim hul long graun. Ol i pekpek pinis, orait ol i mas karamapim hul gen. 14 God, Bikpela bilong yumi, bai i stap oltaim long kem wantaim yupela, long helpim yupela long winim ol lain birua. Olsem na kem bilong yupela i mas i stap klin long ai bilong em oltaim. Yupela i no ken mekim wanpela samting i doti long ai bilong God. Nogut Bikpela i givim baksait long yupela.”
Sampela lo moa
15 Na Moses i tok moa olsem, “Sapos wanpela wokboi nating i ranawe long bosman bilong em, na i kam askim yupela long helpim em, orait yupela i no ken salim em i go bek. 16 Na sapos em i laik i go i stap long wanpela taun bilong yupela, i orait, em i ken i go. Na yupela i no ken mekim nogut long em.
17 “Yupela Wkp 19.29 man na meri Israel i no ken kamap pamukman na pamukmeri bilong haus lotu bilong ol haiden. 18 Na tu, i tambu long kisim mani long pasin pamuk na bringim i kam insait long haus bilong God, Bikpela bilong yumi, bilong inapim wanpela promis yupela i mekim long God. God i no laikim tru dispela kain wok.
19 “Sapos Kis 22.25, Wkp 25.36-37, Lo 15.7-11 yupela i larim wantok bilong yupela i dinau long yupela long mani, orait yupela i no ken kisim winmani long dispela dinau. Na sapos ol i dinau long kaikai o arapela samting, orait yupela i no ken singaut long ol i bekim dinau na hap moa wantaim. 20 Sapos yupela i larim ol arapela lain i dinau long yupela, orait yupela i ken kisim winmani long ol. Tasol long ol wantok, nogat. Yupela i mas bihainim dispela lo na God, Bikpela bilong yumi, bai i mekim gut long olgeta samting yupela bai i mekim long dispela graun nau yupela i laik i go sindaun long en.
21 “Sapos Nam 30.1-16, Mt 5.33 yupela i mekim wanpela strongpela promis long God, Bikpela bilong yumi, orait yupela i mas inapim kwiktaim. Bai God i no lusim tingting long promis bilong yupela na sapos yupela i no inapim promis, yupela i gat asua long ai bilong God. 22 Sapos yupela i no laik mekim strongpela promis long Bikpela, yupela i no asua. 23 Tasol sapos yupela i mekim promis long laik bilong yupela yet, orait yupela i mas bihainim tru.
24 “Sapos yupela i wokabaut brukim gaden wain bilong wantok bilong yupela, orait yupela i ken kaikai pikinini wain long laik bilong yupela. Tasol yupela i no ken pulimapim long basket na karim i go. 25 Sapos yupela i wokabaut brukim gaden rais bilong wantok, orait olgeta rais yupela inap pulim long han, yupela i ken kaikai. Tasol yupela i no ken katim sampela rais long sarip.”

23:3: Neh 13.1-2

23:4: Nam 22.1-6

23:5: Nam 23.724.9

23:17: Wkp 19.29

23:19: Kis 22.25, Wkp 25.36-37, Lo 15.7-11

23:21: Nam 30.1-16, Mt 5.33