Sapta 22
King bilong Moap i salim ol man i go kisim Balam
Bihain ol Israel i lusim dispela hap na ol i go wokim kem long ples stret bilong Moap. Dispela ples stret i stap long hap sankamap bilong wara Jordan long hapsait bilong Jeriko.
Balak, pikinini man bilong Sipor, em i king bilong Moap. Em i harim tok long ol samting ol Israel i bin mekim long ol Amor. Na em wantaim ol pipel bilong Moap i lukim ol Israel i bikpela lain tumas, na olgeta i pret nogut tru long ol Israel. Orait ol Moap i tokim ol lida bilong ol Midian olsem, “Sotpela taim tasol na bai dispela lain i pinisim olgeta samting i stap nabaut long hap bilong yumi olsem bulmakau i kaikai gras.” Olsem 2 Pi 2.15-16, Ju 1.11 na King Balak i salim ol man i go tokim Balam, pikinini man bilong Beor, long em i mas i kam lukim king. Balam i stap long taun Petor klostu long wara Yufretis, long kantri bilong ol wanblut bilong en. Balak i tokim ol dispela man long tokim Balam olsem, “Mi Balak, mi laik bai yu save olsem, wanpela lain manmeri i bin lusim Isip na i go nabaut na i stap long olgeta hap. Nau ol i stap klostu long mipela na mipela i ting, nogut ol i kisim kantri bilong mipela. Ol i planti tumas, na mipela i no inap winim ol. Olsem na mi laik bai yu kam na tok long nem bilong ol god bai ol god i mas bagarapim ol. Sapos yu mekim olsem, orait ating bai mipela inap pait strong na winim ol na rausim ol long graun bilong mipela. Mi save olsem, taim yu tokaut long ol manmeri i ken stap gut, orait ol god i save mekim ol i stap gut tasol. Na taim yu tokaut long ol i mas bagarap, orait ol god i save bagarapim ol.”
Orait ol lida bilong Moap na Midian i bringim dispela tok long Balam. Na ol i bringim tu sampela mani bilong baim Balam long mekim tok bilong bagarapim ol Israel, na ol i go kamap long Balam na autim tok bilong King Balak long em. Na Balam i tokim ol olsem, “Yupela slip long haus bilong mi long nait na tumora mi ken tokim yupela long olgeta samting Bikpela i tokim mi.” Orait ol dispela lida i harim tok bilong Balam na ol i stap wantaim em.
Na long nait God i kam long Balam na i askim em olsem, “Wanem ol dispela man i stap wantaim yu? Ol i kam bilong mekim wanem samting?” 10 Na Balam i tokim God olsem, “Balak, king bilong Moap, i salim ol i kam long tokim mi olsem 11 wanpela lain manmeri i bin lusim Isip na ol i go nabaut pinis long olgeta hap bilong kantri Moap. Na em i laik bai mi tok bai ol god i ken bagarapim ol na bai em i ken strong long pait long ol na rausim ol.” 12 Tasol God i tokim Balam olsem, “Yu no ken i go wantaim ol dispela man na yu no ken tok bai ol Israel i mas bagarap. Long wanem, mi stap wantaim ol na mi bin mekim gut long ol.” 13 Orait long moningtaim Balam i kirap na i go long ol hetman bilong Balak na i tok, “Yupela tasol i mas i go bek long kantri bilong yupela. Mi no inap i go. Bikpela i no laik bai mi go wantaim yupela.” 14 Orait ol i go bek long Balak na tokim em olsem, “Balam i no laik i kam wantaim mipela.”
15 Orait bihain Balak i singautim planti lida i gat biknem i winim biknem bilong ol lida em i bin salim pastaim, 16 na em i salim ol i go givim tok bilong em long Balam. Tok bilong Balak i olsem, “Balam, yu mas i kam long mi. Mi no laik bai yu larim wanpela samting i pasim yu. 17 Yu mas i kam na bai mi givim yu planti samting na bai mi mekim olgeta samting yu laik mi mekim. Olsem na mi laik bai yu kam na mekim strongpela tok long ol dispela manmeri i mas bagarap.” 18 Tasol Nam 24.13, 1 Kin 22.14, 2 Sto 18.13 Balam i tokim ol dispela wokman bilong Balak olsem, “Maski Balak i givim mi olgeta silva na gol long haus bilong en, bai mi no inap sakim tok bilong God, Bikpela bilong mi, long wanpela samting. 19 Tasol yupela i mas slip long haus bilong mi long nait, olsem ol arapela man i bin mekim, na bai mi ken painimaut, Bikpela i gat sampela tok moa long givim mi, o nogat.”
20 Orait long dispela nait God i kam long Balam na i tokim em olsem, “Ol dispela man i bin kam na ol i askim yu long go wantaim ol. Orait yu ken i go wantaim ol. Tasol yu mas mekim olgeta samting mi bai tokim yu long mekim. Yu no ken mekim narapela samting.” 21 Olsem na long moningtaim Balam i sindaun long donki bilong en na i go wantaim ol lida bilong Moap.
Balam i kros long donki bilong en
22 Balam i kirap i go na God i kros long em. Balam i sindaun long donki bilong en na wokabaut i go, na tupela wokboi bilong en i go wantaim em. Orait na ensel bilong Bikpela i sanap long rot na i pasim rot. 23 Donki 2 Kin 6.17, Dan 10.7, Ap 22.9, 2 Pi 2.16 i lukim ensel i holim bainat na i sanap long rot, olsem na donki i lusim rot na i wokabaut long arere. Orait Balam i paitim donki na mekim em i go bek long rot. 24 Na bihain ensel i go sanap long rot namel long tupela gaden wain. Long dispela hap, rot i no op na i gat banis ston i banisim tupela arere bilong rot. 25 Donki i lukim ensel i sanap i stap, olsem na donki i go pas long banis na i krungutim lek bilong Balam na i pas long banis. Na Balam i paitim donki gen. 26 Orait ensel i go paslain gen long Balam na i sanap long hap rot i liklik tru. 27 Na taim donki i lukim ensel, em i save olsem em i no inap abrusim ensel, olsem na donki i slip long rot. Orait Balam i belhat na i kisim stik na paitim donki. 28 Orait Bikpela i mekim donki inap long toktok, na donki i tokim Balam olsem, “Mi mekim wanem samting long yu na yu paitim mi olsem tripela taim?” 29 Na Balam i tokim donki olsem, “Yu bin mekim mi i kamap olsem wanpela longlong man, olsem na mi paitim yu. Sapos mi holim bainat, mi inap kilim yu i dai.” 30 Na donki i tok, “Mi donki bilong yu yet, na yu bin sindaun long mi long taim yu yangpela na i kam inap nau. Ating mi bin mekim wankain pasin olsem long yu bipo, o nogat?” Na Balam i tok, “Nogat.”
31 Na Stt 21.19, 2 Kin 6.17, Lu 24.16, 24.31 Bikpela i larim Balam i lukim ensel i holim bainat na i sanap long rot. Na wantu Balam i pundaun pes i go daun long graun. 32 Na ensel i tokim em olsem, “Bilong wanem yu paitim donki bilong yu tripela taim olsem? Harim. Mi kam bilong pasim rot bilong yu, long wanem, mi no amamas long yu i go. 33 Tasol donki bilong yu i lukim mi na i abrusim mi tripela taim. Sapos donki i no mekim olsem, mi inap kilim yu pinis na larim donki i stap.” 34 Orait Balam i bekim tok long ensel bilong Bikpela olsem, “Mi mekim pasin i no stret. Mi no save yu sanap long rot bilong pasim mi. Na nau sapos yu no amamas long wokabaut bilong mi, orait bai mi go bek long ples.” 35 Tasol ensel i tokim em, “I orait, yu go wantaim ol dispela man. Tasol yu mas autim tok mi givim yu. Yu no ken autim narapela tok.” Orait na Balam i go wantaim ol hetman bilong Balak.
Balak i amamas long Balam i kam
36 Bihain Balak i harim tok olsem, Balam i kam. Olsem na em i go bungim Balam long wanpela taun i stap klostu long wara Arnon long mak bilong Moap. 37 Na Balak i tokim Balam olsem, “Harim. Namba wan taim mi bin salim ol man i go bilong kisim yu i kam. Na bilong wanem yu no laik i kam? Yu ting mi no inap long givim yu planti mani samting, a?”
38 Na Balam i tok olsem, “Maski, mi kam pinis. Tasol mi inap autim tok God yet i givim mi, em tasol. Mi no gat strong long mekim ol arapela tok.” 39 Orait Balam i go wantaim Balak long taun Husot. 40 Na Balak i kilim sampela bulmakau na sipsip na givim sampela mit long Balam na long ol dispela lida i stap wantaim em.
Namba wan tok profet bilong Balam
41 Long moningtaim Balak i kisim Balam i go antap long taun Bamotbal. Na Balam i sanap na lukim hap lain bilong Israel i stap daunbilo.

22:5: 2 Pi 2.15-16, Ju 1.11

22:18: Nam 24.13, 1 Kin 22.14, 2 Sto 18.13

22:23: 2 Kin 6.17, Dan 10.7, Ap 22.9, 2 Pi 2.16

22:31: Stt 21.19, 2 Kin 6.17, Lu 24.16, 24.31