Sapta 21
Sara i karim Aisak
Bikpela i mekim gut long Sara olsem em i bin promis. Na Hi 11.11 Sara i gat bel na i karim pikinini man long taim Abraham i lapun pinis. Sara i karim pikinini long dispela taim bipo God i bin makim. Na Abraham i kolim nem bilong pikinini Aisak.
Long Stt 17.12, Ap 7.8 namba 8 de bihain long Sara i karim Aisak, Abraham i bihainim tok bilong God na i katim skin bilong kok bilong pikinini. Abraham i gat 100 krismas pinis, na Sara i karim Aisak. Na Sara i tok olsem, “God i mekim gutpela pasin long mi, na mi amamas na mi lap. Na olgeta man i harim dispela bai ol i amamas wantaim mi.” Na Sara i tok gen, “Bipo husat inap tokim Abraham olsem, ‘Meri bilong yu Sara bai i karim pikinini na givim susu long en’? Tasol Abraham i lapun pinis na mi karim pikinini man bilong en.”
Na pikinini i kamap bikpela. Na long de em i lusim susu Abraham i mekim bikpela kaikai.
Abraham i rausim Hagar wantaim Ismael
Hagar, dispela meri bilong Isip, em i bin karim wanpela pikinini man bilong Abraham. Na long wanpela de Sara i lukim dispela pikinini i pilai i stap. 10 Na Ga 4.29-30 em i tokim Abraham, “Yu rausim dispela wokmeri wantaim pikinini bilong em. Pikinini bilong wokmeri em i no ken kisim hap samting bilong yu. Dispela olgeta samting i bilong pikinini bilong mi Aisak.”
11 Ismael tu em i pikinini bilong Abraham, olsem na dispela tok i mekim Abraham i bel hevi. 12 Tasol Ro 9.7, Hi 11.18 God i tokim Abraham olsem, “Yu no ken bel hevi long wokmeri Hagar wantaim pikinini bilong en. Yu mas bihainim tok bilong Sara. Long Aisak tasol bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap. 13 Na long pikinini bilong wokmeri, bai mi mekim ol lain tumbuna pikinini bilong em tu i kamap bikpela lain, long wanem, em tu i pikinini bilong yu.”
14 Orait long moningtaim tru long de bihain, Abraham i kisim kaikai wantaim skin meme ol i bin pulapim wara long en, na em i putim long sol bilong Hagar. Na Abraham i givim pikinini long Hagar na em i salim tupela i go.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Orait Hagar i go na i wokabaut nabaut long ples i no gat man long hap bilong ples Berseba. 15 Taim wara i pinis, orait em i lusim pikinini i stap aninit long wanpela liklik diwai. 16 Na em i go sindaun longwe liklik, long wanem, em i tingting olsem, “Mi no ken lukim pikinini i dai.” Orait Hagar i sindaun na em i wok long krai i stap.
17 Orait God i harim pikinini i krai, na ensel bilong God i stap long heven em i singaut na i tokim Hagar olsem, “Olsem wanem, Hagar? Yu no ken pret. God i harim pinis krai bilong pikinini. 18 Yu kirap i go litimapim pikinini, na yu holim han bilong en. Bai mi mekim lain tumbuna pikinini bilong en i kamap bikpela lain manmeri tru.” 19 Na God i mekim ai bilong Hagar i op, na Hagar i lukim wanpela hul wara i stap. Na em i go pulimapim wara long skin meme. Na em i givim wara long pikinini, na em i dring.
20 Na God i stap wantaim pikinini, na em i kamap bikpela. Em i save stap long ples i no gat man, na em i kamap saveman tru bilong sut long banara. 21 Na taim em i stap long ples drai bilong Paran, mama bilong en i kisim wanpela meri bilong em long Isip.
Abraham i mekim kontrak wantaim Abimelek
22 Long Stt 26.26 dispela taim Abimelek wantaim Fikol, namba wan ofisa bilong ami bilong en, tupela i go long Abraham na i tok olsem, “God i save stap wantaim yu long olgeta samting yu mekim. 23 Orait yu mas promis long ai bilong God, bai yu no mekim pasin giaman long mi, o long ol pikinini bilong mi, o long ol lain tumbuna bilong mi. Mi bin mekim gutpela pasin long yu. Olsem tasol yu mas mekim gutpela pasin long mi na long dispela kantri nau yu kam i stap long en.” 24 Na Abraham i tok, “Mi promis long mekim olsem.”
25 Abraham i gat tok long Abimelek long wanpela hul wara bilong em ol wokman bilong Abimelek i kisim pinis. 26 Na Abimelek i tok olsem, “Mi no save long dispela. Yu no tokim mi bipo. Nau tasol mi harim dispela tok.”
27 Orait Abraham i givim sampela sipsip na bulmakau long Abimelek, na tupela i mekim kontrak. 28 Na Abraham i kisim 7-pela pikinini sipsip meri long lain sipsip bilong en na i putim ol long wanpela hap. 29 Na Abimelek i askim em, “Bilong wanem yu mekim olsem?” 30 Na Abraham i bekim tok olsem, “Yu mas kisim dispela 7-pela pikinini sipsip. Long dispela pasin bai yu tokaut klia olsem, mi yet mi wokim dispela hul wara.”
31 Orait tupela i mekim kontrak long dispela ples. Olsem na ol i kolim dispela ples Berseba. Long tok Hibru nem Berseba i klostu wankain olsem dispela tok, “Hul wara bilong kontrak.” 32 Tupela i mekim kontrak pinis long Berseba, na Abimelek wantaim Fikol, namba wan ofisa bilong en, i go bek long graun bilong ol Filistia. 33 Na Abraham i planim wanpela diwai long Berseba, na em i lotu long Bikpela, em God i save stap oltaim oltaim. 34 Na Abraham i stap longpela taim long graun bilong ol Filistia.

21:2: Hi 11.11

21:4: Stt 17.12, Ap 7.8

21:10: Ga 4.29-30

21:12: Ro 9.7, Hi 11.18

*21:14: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

21:22: Stt 26.26

21:31: Long tok Hibru nem Berseba i klostu wankain olsem dispela tok, “Hul wara bilong kontrak.”