Sapta 20
Abraham na Abimelek
Abraham i lusim ples Mamre na i go i stap long hap bilong Negev, namel long tupela ples Kades na Sur. Na bihain, em wantaim meri bilong en Sara, tupela i go i stap long taun Gerar. Na Stt 12.13, 26.7 em i tokim ol manmeri bilong Gerar olsem, “Sara em i susa bilong mi.” Olsem na Abimelek, king bilong Gerar, i salim ol wokman i go bringim Sara i kam long em. Tasol long nait God i kamap long Abimelek long driman na i tokim em olsem, “Dispela meri yu kisim, em i marit pinis. Olsem na bai yu dai.” Tasol Abimelek i no bin slip wantaim Sara yet, olsem na em i tok olsem, “Bikpela, sapos man i no mekim wanpela rong, bai yu kilim em wantaim ol lain bilong en? Abraham yet i tokim mi olsem, dispela meri em i susa bilong en. Na meri yet i tok, Abraham em i brata bilong en. Taim mi kisim dispela meri, mi ting mi mekim stretpela pasin tasol. Mi no bin mekim rong.”
Orait long driman God i bekim tok olsem, “Yes, mi save yu gat stretpela tingting tasol na yu mekim dispela pasin. Olsem na mi yet mi bin pasim yu na yu no bin slip wantaim dispela meri na mekim sin long ai bilong mi. Tasol nau yu mas salim meri i go bek long man bilong en, longwanem, dispela man em i profet bilong mi. Na bai em i prea long helpim yu, na bai yu no ken i dai. Tasol sapos yu no salim meri i go bek, bai yu dai wantaim olgeta manmeri bilong yu.”
Orait long moningtaim tru Abimelek i singautim olgeta ofisa bilong en na i tokim ol long olgeta tok bilong Bikpela. Na ol i pret nogut tru. Na Abimelek i singautim Abraham na i askim em, “Yu mekim wanem kain pasin long mipela? Mi bin mekim wanem rong long yu, na yu mekim mi wantaim ol lain bilong mi i gat bikpela asua? Dispela pasin yu mekim em i no stret.” 10 Na Abimelek i tok moa olsem, “Yu gat wanem kain tingting na yu bin mekim dispela pasin?”
11 Na Abraham i bekim tok olsem, “Mi bin ting olsem, ol man long dispela ples i no save pret long God. Nogut ol i laik kisim meri bilong mi na ol i kilim mi i dai. 12 Em i tru, Sara em i susa bilong mi. Mitupela i gat wanpela papa, tasol mitupela i no bilong wanpela mama. Na mi maritim em. 13 Na taim God i tokim mi long lusim haus bilong papa bilong mi na mi go nabaut long ol arapela hap, mi bin tokim Sara olsem, ‘Sapos yu laik mekim gutpela pasin long mi, orait long wanem hap mitupela i go long en, yu mas tokim ol manmeri olsem, “Abraham em i brata bilong mi.” ’
14 Orait Abimelek i givim Sara i go bek long Abraham. Na em i givim ol sipsip na bulmakau na ol wokboi na wokmeri nating tu long Abraham. 15 Na em i tokim Abraham olsem, “Lukim. Dispela olgeta graun em i bilong mi. Sapos yu laik sindaun long wanpela hap, orait yu ken i stap long en.” 16 Na em i tokim Sara olsem, “Mi givim 1,000 mani silva long brata bilong yu, bilong stretim dispela hevi i bin kamap long yu. Olsem na olgeta lain i stap wantaim yu i ken save, yu no bin mekim rong.”
17-18 Bikpela i bin pasim bel bilong olgeta meri long lain bilong Abimelek na ol i no inap karim pikinini. Em i mekim olsem bilong bekim dispela pasin Abimelek i mekim long Sara, meri bilong Abraham. Olsem na Abraham i prea long God, na God i mekim Abimelek i orait gen. Na meri bilong Abimelek wantaim ol wokmeri nating bilong en, ol inap karim pikinini gen.

20:2: Stt 12.13, 26.7