Sapta 32
Jeremaia i baim graun
Long 2 Kin 25.1-7 namba 10 yia bilong Sedekaia i stap king bilong Juda, Bikpela i givim tok long Jeremaia. Dispela em i namba 18 yia bilong Nebukatnesar i stap king bilong Babilon. Long dispela taim ol ami bilong king bilong Babilon i wok long banisim taun Jerusalem, na profet Jeremaia i stap kalabus long hap bilong ol soldia, insait long banis bilong king bilong Juda. 3-5 Jeremaia i bin autim tok profet olsem, “Bikpela i tok olsem. Tru tumas, bai mi larim king bilong Babilon i kisim dispela taun. Na Sedekaia bai i no inap ranawe long ol Babilon, em ol Kaldia. Nogat. Mi Bikpela, bai mi larim king bilong Babilon i holimpas em, na Sedekaia bai i sanap long pes bilong Nebukatnesar na bekim stret ol askim bilong Nebukatnesar. Na Nebukatnesar bai i kisim Sedekaia i go long Babilon na bai Sedekaia i stap long dispela ples inap long taim mi makim pinis bilong mi tingim em gen. Olsem na sapos yupela i pait long ol Babilon, bai yupela i no inap winim ol. Mi Bikpela, mi tok pinis.” King Sedekaia i harim dispela tok na em i krosim Jeremaia olsem, “Husat i tokim yu na yu autim dispela kain tok profet?” Na Sedekaia i putim Jeremaia long kalabus.
Dispela em i tok bilong Jeremaia yet. Long taim mi, Jeremaia, mi stap long kalabus, Bikpela i tokim mi olsem, “Harim. Hanamel, em pikinini bilong liklik papa bilong yu, Salum, em bai i kam long yu. Na em bai i askim yu long baim dispela graun bilong en i stap long taun Anatot. Long wanem, yu brata i klostu tru long em na yu namba wan man bilong baim dispela graun.”* Lukim tok i stap long Wok Pris 25.25. Orait na bihain Hanamel i kam long ples kalabus mi stap kalabus long en long hap bilong ol soldia na i lukim mi, olsem Bikpela i tok. Na Hanamel i tokim mi olsem, “Mi laik yu baim graun bilong mi long Anatot, long graun bilong lain Benjamin, long wanem, yu brata bilong mi na yu namba wan man bilong baim dispela graun. Yu mas baim na bai em i stap graun bilong yu yet.”
Hanamel i tok pinis na mi save, Bikpela i laik bai mi mas mekim olsem Hanamel i tok. 9-10 Olsem na mi baim dispela graun. Mi raitim kontrak bilong baim graun na mi pasim na putim mak bilong mi long en, long ai bilong ol sampela man. Na mi skelim silva inap 200 gram na mi givim long Hanamel olsem pe bilong dispela hap graun. 11 Mi bin raitim tupela pepa bilong kontrak bilong baim graun na tupela pepa i gat ol tok bilong ol samting mitupela i promis long mekim. Wanpela pepa mi pasim na narapela mi no pasim. 12 Na mi kisim dispela tupela pepa na mi givim long Baruk, pikinini man bilong Neria, na tumbuna pikinini bilong Masea. Na planti man i lukim mi mekim ol dispela samting bilong baim graun. Brata bilong mi, Hanamel, na ol man i bin raitim nem bilong ol long kontrak, na ol arapela Juda i sindaun i stap long dispela hap, olgeta i lukim dispela samting mi mekim. 13 Ol dispela man i lukluk yet na mi tokim Baruk olsem, 14 “God bilong Israel, em Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, ‘Baruk, yu mas kisim dispela tupela pepa bilong kontrak na putim tupela long wanpela sospen graun, bilong tupela i ken i stap gut longpela taim.’ 15 Long wanem, God bilong Israel, em Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok, bihain bai ol man i stat gen long baim ol haus na graun na ol gaden wain long dispela kantri.’ ”
Jeremaia i prea long Bikpela
16 Baruk, pikinini bilong Neria, i kisim kontrak pinis, orait mi beten long Bikpela olsem, 17 “God, Stt 18.14, 2 Kin 19.15, Lu 1.37 Bikpela, long bikpela strong bilong yu, yu bin wokim skai na graun. I no gat wanpela samting yu no inap mekim. 18 Oltaim yu save marimari long planti tausen manmeri. Tasol sapos wanpela man i mekim sin, orait yu save mekim save long en na long ol pikinini bilong en, bilong bekim pasin nogut bilong en. God, yu namba wan, na yu strong moa yet, na nem bilong yu i olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong. 19 Yu Jop 34.21, Sng 33.13, Ais 28.29 save tingting long mekim ol gutpela samting. Na yu gat strong na yu mekim ol bikpela wok. Yu save lukim olgeta samting ol manmeri i mekim. Yu save skelim pasin bilong olgeta man wan wan na yu save bekim pe long ol inap long pasin ol i bin mekim. 20 Bipo yu bin wokim ol bikpela mirakel long kantri Isip. Na yu wok yet long mekim wankain pasin namel long mipela Israel na long olgeta arapela lain manmeri. Olsem na olgeta lain i save givim biknem long yu. 21 Long bikpela strong bilong yu, yu bin wokim ol mirakel na mekim planti kain bikpela samting bilong mekim ol Isip i pret nogut tru. Na long dispela pasin yu bin kisim mipela Israel, ol lain bilong yu, long Isip na bringim mipela i kam. 22 Na yu bin givim mipela dispela graun, olsem yu bin promis long ol tumbuna. Dispela graun i gat planti gris na ol kaikai i save kamap gutpela tumas. 23 Ol lain bilong mipela i bin kisim dispela graun na i stap long en. Tasol ol i no bin bihainim olgeta tok na lo yu bin givim ol. Nogat. Ol i sakim tok bilong yu na kalapim lo bilong yu. Olsem na yu bin mekim ol dispela samting nogut i kamap long ol lain bilong mipela.
24 “Nau ol Babilon i banisim Jerusalem na i wok long pait long mipela. Ol i bin hipim graun klostu long banis bilong taun, bilong ol i ken sanap long en na pait na kisim taun. Ol dispela birua i pait long mipela na mipela i sot long kaikai, na sik nogut i kamap long mipela. Olsem na ol Babilon bai i kisim Jerusalem. Ol samting yu bin tok long en, ol i kamap pinis, olsem nau yu lukim. 25 Tru tumas, ol Babilon i laik kisim dispela taun. Tasol God, Bikpela, yu yet yu bin tokim mi long baim dispela graun na kisim ol man i kam bilong ol i ken raitim nem bilong ol long dispela kontrak.”
26 Orait Bikpela i tokim Jeremaia olsem, 27 “Mi Nam 16.22, Jer 32.17 yet mi Bikpela, mi God bilong olgeta lain manmeri bilong graun. I no gat wanpela samting mi no inap mekim. 28 Olsem 2 Kin 25.1-11, 2 Sto 36.17-21 na mi Bikpela, mi givim dispela taun long Nebukatnesar wantaim ol soldia bilong Babilon, em ol Kaldia. Ol bai i kisim taun 29 na ol bai i laitim paia na kukim taun olgeta. Na dispela paia bai i kukim ol dispela haus ol manmeri i bin go antap long ol na mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long god Bal, na kapsaitim ofa bilong wain long ol arapela god. Na long dispela pasin ol dispela manmeri i bin mekim mi i belhat nogut tru.
30 “Stat long taim ol Israel na Juda i nupela lain na i kam inap nau, mi lukim ol i mekim pasin nogut tasol. Mi Bikpela, mi tok stret, oltaim dispela pasin nogut bilong ol i mekim mi i belhat. 31 Stat long taim ol i wokim Jerusalem na i kam inap nau, ol Jerusalem i bin mekim mi i belhat nogut tru. Olsem na mi laik bagarapim dispela taun na bai mi no ken lukim moa. 32 Olgeta manmeri bilong Israel na Juda i laik mekim mi i belhat moa yet na ol i bin mekim ol kain kain pasin nogut. Olgeta manmeri nating na ol king na ol hetman na ol pris na ol profet, olgeta manmeri bilong Juda na Jerusalem i bin mekim pasin nogut. 33 Ol Jer 2.27, 7.13, 7.24 i givim baksait tasol long mi na ol i no save kam klostu long mi. Mi bin skulim ol planti taim, tasol ol i no laik harim tok bilong mi o larim mi i skulim ol. 34 Ol 2 Kin 23.10, Jer 7.30-31, 19.1-6 i bin sanapim ol piksa bilong ol stingpela giaman god insait long dispela haus mi bin makim bilong ol Israel i lotuim mi yet long en. Na long dispela pasin ol i mekim haus i kamap doti tru long ai bilong mi. 35 Na Wkp 18.21, 2 Kin 23.10, Jer 7.31 ol i bin wokim ol ples bilong lotuim god Bal long ples daun bilong Hinom. Na ol i ofaim ol pikinini bilong ol yet long god Molek. Tasol mi no bin tokim ol long mekim dispela kain pasin. Na tu mi no bin tingting long givim dispela kain lo long ol. Mi no laik tru long ol i mekim dispela stingpela pasin na ol i kirapim ol Juda long mekim sin.”
Bikpela bai i mekim gut long ol manmeri bilong en
36 Bikpela i tok olsem, “Ol manmeri i save tok, ‘Ol birua i kam pait long mipela na mipela i sot long kaikai. Na sik nogut i bagarapim mipela. Na long dispela pasin Bikpela bai i larim king bilong Babilon i kisim dispela taun.’ Tasol mi Bikpela, mi God bilong yupela Israel, mi ting long dispela taun na mi gat narapela tok. 37 Tru Lo 30.3, Jer 23.6, Ese 37.21 tumas, bai mi kisim ol dispela manmeri long olgeta kantri mi bin rausim ol i go long en long taim mi belhat nogut tru na mi kros moa yet long ol. Na bai mi bringim ol i kam bek long dispela graun na larim ol i stap gut. 38 Na Jer 30.22, 31.33 bai ol i stap lain manmeri bilong mi na bai mi stap God bilong ol. 39 Bai mi givim wanpela tingting long ol na bai ol i bihainim wanpela rot tasol. Na bai ol i aninit long mi oltaim na bai mi mekim gut long ol na long ol lain pikinini bilong ol. 40 Na Ais 55.13, Jer 31.31-33 bai mi mekim nupela kontrak wantaim ol. Na dispela kontrak bai i stap oltaim. Mi bai promis olsem mi no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol. Na bai mi givim gutpela tingting long ol, na bai ol i aninit long mi, na bai ol i no inap lusim mi gen. 41 Na mi tu bai mi gat wanpela tingting tasol, em long mi ken amamas long mekim gut long ol na long mi larim ol i stap gut long dispela graun.
42 “Mi Bikpela, mi tok moa olsem. Pastaim mi bin mekim planti samting nogut i kamap na bagarapim ol. Tasol nau bai mi mekim planti gutpela samting i kamap long ol na bai ol i gat gutpela sindaun, olsem mi bin promis long ol. 43 Ol manmeri i save tok, ‘Dispela graun i bagarap pinis na i no gat man na abus i stap long en, long wanem, Bikpela i bin givim dispela graun long ol Babilon.’ Tasol mi Bikpela, mi tok, bihain ol Juda bai i sindaun gen long graun bilong ol na bai ol i baim na salim graun gen. 44 Ol man bai i baim graun na raitim kontrak bilong baim graun. Na long ai bilong ol sampela man bai ol i pasim kontrak na putim mak bilong ol long en. Bai ol man i baim na salim ol hap graun long graun bilong lain Benjamin na long ol ples klostu long Jerusalem na long ol arapela taun bilong Juda na bilong ples maunten na bilong hap saut bilong Juda na bilong ol liklik maunten long hap san i go daun. Long dispela taim bai mi mekim kantri Juda i stap gut gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

32:1: 2 Kin 25.1-7

*32:7: Lukim tok i stap long Wok Pris 25.25.

32:17: Stt 18.14, 2 Kin 19.15, Lu 1.37

32:19: Jop 34.21, Sng 33.13, Ais 28.29

32:27: Nam 16.22, Jer 32.17

32:28: 2 Kin 25.1-11, 2 Sto 36.17-21

32:33: Jer 2.27, 7.13, 7.24

32:34: 2 Kin 23.10, Jer 7.30-31, 19.1-6

32:35: Wkp 18.21, 2 Kin 23.10, Jer 7.31

32:37: Lo 30.3, Jer 23.6, Ese 37.21

32:38: Jer 30.22, 31.33

32:40: Ais 55.13, Jer 31.31-33