Sapta 19
Ol Juda bai i bagarap olsem sospen graun i bruk
Bikpela i tokim mi olsem, “Jeremaia, yu go baim wanpela sospen graun. Yu baim pinis, orait yu kisim dispela sospen na yu go tokim ol hetman bilong ol manmeri na bilong ol pris long ol i mas i go wantaim yu. Na 2 Kin 23.10, Jer 32.34-35 yupela go long Ples Daun bilong Hinom,* Lukim Jeremaia 7.30-33. klostu long dispela dua bilong banis bilong Jerusalem ol i kolim, Dua Bilong Ol Sospen I Bruk. Na yu mas autim tok bilong mi olsem, ‘Yupela ol king bilong Juda na yupela ol manmeri bilong Jerusalem, yupela harim tok bilong mi. Mi, God bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai mi mekim samting nogut tru i kamap long dispela ples. Na olgeta man i harim tok long dispela samting i bin kamap, ol bai i kirap nogut tru. Mi bai mekim olsem, long wanem, ol manmeri i givim baksait pinis long mi na ol i bin mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long ol arapela god. Ol manmeri yet na ol tumbuna bilong ol na ol king bilong Juda i no bin save long ol dispela god bipo. Tasol nau ol i lotuim ol dispela god, na long dispela pasin ol i bin mekim dispela ples i kamap doti tru long ai bilong mi. Na tu, ol i bin kilim nating planti man i no gat rong na blut bilong ol i kapsait long dispela ples. Ol Wkp 18.21 i bin wokim ol ples bilong lotuim god Bal, na ol i kukim ol pikinini man bilong ol yet long paia, olsem ofa long Bal. Tasol mi no bin tokim ol long mekim dispela pasin. Dispela i no lo bilong mi, na tu mi no bin tingting long givim dispela kain lo long ol. Olsem na mi Bikpela, mi tok, bihain bai ol i no moa kolim nem bilong dispela ples, Tofet, o Ples Daun bilong Hinom. Nogat. Bai ol i kolim olsem, Ples bilong kilim planti man i dai.
“ ‘Ol Juda na Jerusalem i tingting pinis long mekim ol kain kain samting long dispela ples, tasol bai mi pasim rot bilong ol na ol i no inap mekim ol dispela samting. Bai mi salim ol birua i kam na kilim ol i dai. Na bai mi larim ol pisin na ol animal i kam kaikai ol bodi bilong ol. Olsem na Jerusalem bai i bagarap, na taim ol man bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim ol samting nogut i bin kamap long Jerusalem, na bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet. Taim ol birua i laik pait long ol Jerusalem, bai ol i kam banisim taun. Na dispela bai i givim bikpela hevi long ol Jerusalem na bai ol i sot tru long kaikai. Olsem na bai ol manmeri i kilim ol pikinini bilong ol yet na kaikai. Na ol manmeri bai i kilim ol wantok na kaikai.’ Tok i no klia long dispela hap. Ating ol manmeri bai i kilim ol arapela na kaikai, olsem tok i stap long 2 King 6.26-29, o ol bai i kaikai bodi bilong ol arapela, olsem tok i stap long Krai 2.20 na 4.10?
10 “Jeremaia, yu autim dispela tok pinis, orait taim ol dispela man i lukim yu, yu mas brukim dispela sospen graun yu holim. 11 Na yu mas autim tok bilong mi long ol olsem, ‘Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok, bai mi bagarapim ol manmeri bilong Juda na bai mi brukim taun Jerusalem, olsem sospen graun i bruk, na i no inap man i stretim gen. Na bai ples Tofet i kamap ples matmat bilong ol Juda, na bai bodi bilong ol i pulap tru long dispela ples. 12-13 Mi Bikpela, mi tok stret, bai mi mekim dispela pasin long dispela graun na long ol manmeri i stap long en. Na bai taun Jerusalem i kamap doti tru long ai bilong mi, olsem ples Tofet. Na ol haus bilong ol king bilong Juda na olgeta haus bilong Jerusalem bai i kamap doti long ai bilong mi. Long wanem, ol Jerusalem i bin go antap long het bilong ol dispela haus na mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long ol sta na kapsaitim ofa bilong wain long ol arapela god.’ ”
14 Orait mi Jeremaia, mi bihainim tok bilong Bikpela na mi go long ples Tofet na autim dispela tok bilong en. Na bihain, mi lusim Tofet na mi go insait long banis bilong haus bilong Bikpela long Jerusalem na mi sanap long bikpela ples bung. Na mi autim tok long olgeta manmeri olsem, 15 “God bilong yumi Israel, em Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, ‘Harim gut. Yupela manmeri bilong Jerusalem na bilong ol ples i stap klostu long Jerusalem, yupela olgeta i bin bikhet na yupela i no laik harim tok bilong mi. Olsem na bai mi mekim olgeta samting nogut i kamap long yupela, olsem mi bin tok pinis long mekim.’ ”

19:2: 2 Kin 23.10, Jer 32.34-35

*19:2: Lukim Jeremaia 7.30-33.

19:5: Wkp 18.21

19:9: Tok i no klia long dispela hap. Ating ol manmeri bai i kilim ol arapela na kaikai, olsem tok i stap long 2 King 6.26-29, o ol bai i kaikai bodi bilong ol arapela, olsem tok i stap long Krai 2.20 na 4.10?