Sapta 18
God i olsem man bilong wokim sospen graun
Bikpela i tokim mi, Jeremaia, olsem, “Yu kirap i go daun long haus bilong man bilong wokim sospen graun na bai mi givim tok long yu.” Bikpela i tok pinis, orait mi go daun long haus bilong man bilong wokim sospen graun na mi lukim dispela man i wokim wanpela sospen i stap. Tasol dispela sospen i no kamap gutpela. Olsem na man i bagarapim sospen olgeta, na em i kisim dispela graun yet na wokim narapela sospen long laik bilong em yet.
Orait Bikpela i givim mi dispela tok, “Mi Ais 45.9, Mt 20.15, Ro 9.21 Bikpela mi gat tok long yupela ol manmeri bilong Israel. Ating mi no inap mekim ol samting long yupela olsem dispela man i mekim long graun bilong wokim sospen, a? Yupela Israel i stap long han bilong mi, olsem graun i stap long han bilong man bilong wokim sospen. Sampela taim mi save tokaut long wanpela lain manmeri o long ol manmeri bilong wanpela kantri long mi bai rausim ol na daunim ol na bagarapim ol. Tasol sapos dispela lain manmeri i lusim pasin nogut bilong ol, orait mi save senisim tingting na mi no mekim ol dispela samting nogut mi bin tok long mekim long ol. Na sampela taim mi save tokaut long wanpela lain manmeri o long wanpela kantri long mi bai strongim ol na mekim gut long ol. 10 Tasol sapos ol i mekim pasin nogut long ai bilong mi na ol i no harim tok bilong mi, orait mi save senisim tingting na mi no mekim gut long ol olsem mi bin tok long mekim.
11 “Olsem na Jeremaia, yu mas tokim ol Juda na Jerusalem olsem, ‘Mi Bikpela, mi tok, harim. Mi wok long redim samting nogut mi laik mekim long yupela. Olsem na yupela wan wan i mas lusim pasin nogut bilong yupela na bihainim gutpela pasin tasol.’ 12 Tasol Jeremaia, bai ol manmeri i bekim tok bilong yu olsem, ‘Maski, mipela i no laik. Mipela i laik bihainim tingting bilong mipela yet. Mipela olgeta i laik bikhet na bihainim laik nogut bilong mipela tasol.’ ”
Ol manmeri i lusim tingting long Bikpela
13 Bikpela i tok moa olsem, “Mi Bikpela, mi tok stret. Go askim ol arapela lain manmeri. Ating ol i bin harim tok long sampela manmeri i bin mekim pasin nogut tru, olsem ol Israel i bin mekim, a? 14 Ating sampela taim i no gat ais long ples ston bilong maunten Lebanon, a? Ating ol kolpela wara bilong dispela maunten i save drai, a? Nogat tru. 15 Tasol ol manmeri bilong mi i bin lusim tingting long mi. Na ol i mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel long ol giaman god. Na dispela pasin i mekim ol i pundaun na lusim gutpela rot bilong bipo. Na nau ol i bihainim ol rot nogut. 16 Olsem na graun bilong ol i bagarap na i kamap ples nating. Na taim ol manmeri bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim na i kirap nogut tru na i pret moa yet. 17 Na Jop 27.21, Jer 13.24, 46.21 long taim ol birua i kam pait long ol manmeri bilong mi, bai mi mekim ol i ranawe long ol birua, olsem win i save kam long hap sankamap na rausim ol samting i go nabaut. Bai mi givim baksait long ol na mi no ken helpim ol long taim ol i laik bagarap.”
Ol manmeri i laik mekim nogut long Jeremaia
18 Ol manmeri i tok olsem, “Goan, yumi painim rot bilong mekim save long Jeremaia. Tok bilong en i no tru. Ol pris i no inap lusim wok bilong ol long autim lo long mipela. Na ol man i gat gutpela tingting na save, ol i no inap lusim gutpela tok bilong ol. Na ol profet tu i no inap lusim wok bilong autim tok profet. Olsem na yumi no ken putim yau long tok bilong Jeremaia. Nogat. Yumi kotim em tasol.”
19 Orait mi, Jeremaia, mi beten olsem, “Bikpela, harim prea bilong mi. Mi laik bai yu tingting long tok ol birua bilong mi i mekim. 20 Sapos man i mekim gutpela pasin, ating ol man i save bekim pasin nogut long em, a? Nogat. Tasol ol dispela birua i laik bagarapim mi, ol i olsem ol man i wokim hul, bilong abus i ken pundaun long en. Yu ken tingim pasin mi bin mekim bipo. Mi bin kam klostu long yu na askim yu long lusim belhat bilong yu na mekim gut long ol dispela man. 21 Tasol nau, mi laik bai yu mekim ol pikinini bilong ol i sot long kaikai na i dai. Na larim ol birua i kam na kilim sampela bilong ol dispela man i dai. Na sampela man i ken kisim sik nogut na i dai. Na ol yangpela man i ken i dai long pait. Olsem na ol meri bilong ol bai i no gat pikinini na i no gat man. 22 Wantu yu ken salim ol man nogut i kam pait long ol dispela lain na bagarapim ol, na bai ol i pret moa yet na krai nogut tru. Ol birua bilong mi i laik holimpas mi na bagarapim mi, ol i olsem man i wokim hul bilong abus i ken pundaun long en, na olsem man i putim umben bilong holimpas abus. 23 Bikpela, yu save, ol i pasim tok pinis long kilim mi i dai. Olsem na yu no ken lusim sin na pinisim asua bilong ol. Nogat. Yu ken belhat long ol na mekim ol arapela man i daunim ol.”

18:6: Ais 45.9, Mt 20.15, Ro 9.21

18:17: Jop 27.21, Jer 13.24, 46.21