Song 33
Song bilong litimapim nem bilong God
Yupela ol stretpela manmeri,
yupela i mas amamas
long olgeta samting
Bikpela i mekim.
Yupela manmeri i save bihainim
tok bilong God,
yupela litimapim nem bilong em.
Dispela em i gutpela pasin
ol stretpela manmeri
i save mekim.
Mekim musik long kulele
na litimapim nem bilong God.
Paitim gita i gat 10-pela string
na mekim musik long em.
Singim nupela song long em.
Paitim gita
na mekim gutpela musik tru,
na singaut strong wantaim.
Tok bilong Bikpela i tru olgeta.
Em i save bihainim stretpela pasin
na mekim olgeta wok.
Bikpela Sng 11.7, 37.28, 119.64 i laikim olgeta gutpela pasin
na olgeta samting i stret.
Oltaim Bikpela i save laikim
olgeta manmeri bilong graun.
 
God Stt 1.6, 2.1, Sng 104.30, Hi 11.3 i bin tok tasol,
na san na mun na ol sta
i kamap long skai.
Em i tok tasol
na olgeta samting i kamap antap.
Em Kis 15.8, Jos 3.16, Sng 78.13 i kisim solwara na bungim
long wanpela hap tasol,
olsem man i pulimapim wara
long wanpela sospen tasol.
Em i mekim as bilong solwara
i stap daunbilo tru
long ples bilong en.
 
Olgeta manmeri long graun
i mas pret long Bikpela
na i stap aninit long em.
Long Sng 148.5 wanem, em i bin tok tasol,
na dispela graun i kamap.
Em i mekim strongpela tok,
na olgeta samting i stap.
 
10 Bikpela Sng 2.1-3, Ais 8.10, 19.3 i save mekim tingting
bilong ol lain manmeri
i go lus nating.
Ol manmeri i save pasim tok
long wokim wanpela samting,
na em i save pasim rot bilong ol
na ol i no inap mekim.
11 Tasol Jop 23.13, Sng 40.5, Snd 19.21, Ais 55.8 taim Bikpela i tok
long mekim wanpela samting,
orait tok bilong en
i stap strong oltaim.
Em i tingting
long mekim wanpela samting,
na dispela tingting
i stap oltaim oltaim.
12 Ol Lo 7.6, Sng 28.9, 144.15 dispela lain
Bikpela i stap God bilong ol,
ol i ken amamas.
Ol dispela manmeri
em i makim bilong em yet,
ol i ken amamas.
 
13 God Jop 28.24, Sng 11.4, 14.2 i stap long heven
na i lukluk i go daun.
Em i lukim olgeta manmeri.
14 Em 1 Kin 8.39, 8.43, Sng 102.19 i stap king long ples bilong em,
na i lukluk i go daun
long olgeta manmeri bilong graun.
15 Em 2 Sto 16.9, Jop 10.8, Sng 119.73 yet i save kamapim tingting
bilong olgeta manmeri,
na em i save lukim
olgeta pasin ol i mekim.
16 King Sng 44.6, 60.11 i no save winim pait
na rausim ol birua
long strong bilong bikpela ami tasol.
Soldia i no save winim ol birua
long strong bilong em yet.
17 Ol Sng 20.7, 147.10, Snd 21.31 hos bilong pait
i no inap helpim ol soldia
long winim pait.
Strong bilong hos
i no inap kisim bek
ol soldia i lus long pait.
18 Tasol Jop 36.7, Sng 32.8-10, 1 Pi 3.12 harim.
Bikpela i save was long ol manmeri
i stap aninit long em.
19 Em Jop 5.20, Sng 37.19, Ap 12.11 i save lukautim
ol dispela manmeri
bai ol i no i dai.
Na em i save givim kaikai long ol
long taim bilong hangre,
bai ol i no ken i dai.
 
20 Yumi Sng 62.1, 115.9, Ais 8.17 wetim Bikpela i helpim yumi.
Bikpela tasol i save helpim yumi.
Em i olsem hap plang bilong pait
na yumi hait long em.
21 Yumi bilip tru
long gutpela nem bilong em.
Olsem na yumi amamas long em.
22 Bikpela, mipela i bilip
na wet long yu i helpim mipela.
Yu mas marimari long mipela
oltaim.

33:5: Sng 11.7, 37.28, 119.64

33:6: Stt 1.6, 2.1, Sng 104.30, Hi 11.3

33:7: Kis 15.8, Jos 3.16, Sng 78.13

33:9: Sng 148.5

33:10: Sng 2.1-3, Ais 8.10, 19.3

33:11: Jop 23.13, Sng 40.5, Snd 19.21, Ais 55.8

33:12: Lo 7.6, Sng 28.9, 144.15

33:13: Jop 28.24, Sng 11.4, 14.2

33:14: 1 Kin 8.39, 8.43, Sng 102.19

33:15: 2 Sto 16.9, Jop 10.8, Sng 119.73

33:16: Sng 44.6, 60.11

33:17: Sng 20.7, 147.10, Snd 21.31

33:18: Jop 36.7, Sng 32.8-10, 1 Pi 3.12

33:19: Jop 5.20, Sng 37.19, Ap 12.11

33:20: Sng 62.1, 115.9, Ais 8.17