Song 20
Man i beten bai God i helpim em long winim pait
Devit i raitim dispela song. Em i song bilong man i bosim musik.
Taim yu bel hevi,
Bikpela i ken helpim yu.
God bilong Jekop i ken lukautim yu.
Em i stap long haus bilong en
long Saion,
na em i ken helpim yu
na strongim yu.
Em i ken tingting
long olgeta ofa bilong yu,
na em i ken laikim olgeta ofa
yu kukim long paia.
God Sng 21.2 i ken givim yu
olgeta samting yu laikim.
Na olgeta wok
yu tingting pinis long mekim,
em i ken helpim yu
na bai yu inap mekim.
Olsem Sng 9.14, 60.4 na taim yu winim pait pinis,
bai mipela i amamas long yu i win.
Na bai mipela i tingim dispela
na litimapim nem
bilong God bilong yumi.
Bikpela i ken harim
olgeta prea bilong yu.
 
Nau mi save pinis,
Bikpela i save helpim mi,
dispela king
em yet i bin makim.
Em i stap
long gutpela ples bilong em
long heven,
na em i harim prea bilong mi.
Long strong bilong em yet
em i helpim mi,
na mi save winim tru ol pait.
Sampela Sng 33.16-17, Snd 21.31, Ais 31.1 lain i save bilip
long ol karis bilong pait,
na sampela lain i bilip
long ol hos bilong ol.
Tasol mipela i bilip
long strong bilong God,
Bikpela bilong mipela.
Dispela ol manmeri bai i pundaun
na lus olgeta.
Tasol mipela bai i kirap
na sanap strong.
 
Bikpela, yu mas helpim mipela
na bai mipela i win.
Bikpela, yu King bilong mipela.
Yu mas helpim mipela
taim mipela i singaut long yu.

20:4: Sng 21.2

20:5: Sng 9.14, 60.4

20:7: Sng 33.16-17, Snd 21.31, Ais 31.1