Song 102
Prea bilong man i karim hevi
Dispela song em beten bilong man i karim bikpela hevi na strong bilong en i pinis olgeta, na em i laik tokim Bikpela long olgeta wari bilong en.
Bikpela, harim prea
bilong mi.
Mi singaut long yu
bilong helpim mi.
Harim singaut bilong mi.
Taim mi karim bikpela hevi,
yu no ken hait long mi.
Harim beten bilong mi.
Taim mi singaut long yu,
yu ken harim kwik
singaut bilong mi
na helpim mi.
 
Laip bilong mi
em i olsem smok bilong paia
i stap liklik taim tasol
na i go pinis.
Na skin bilong mi i hat
olsem bikpela paia i kukim.
God i daunim mi
olsem man i krungutim
gras i drai pinis.
Olsem na bel bilong mi
i no laikim kaikai moa.
Mi pilim pen
na mi singaut nogut tru.
Na skin bilong mi i no moa patpela.
Mi bun nating tru.
Mi stap nogut
olsem tarangau long ples drai,
na olsem wanpela pisin
bilong nait
i stap nating
long ples i bagarap,
na long ples i no gat man moa
i stap long en.
Mi slip long bet,
tasol ai bilong mi i op.
Tarangu, mi stap wanpis
olsem wanpela pisin
i stap antap long het bilong haus.
Long san na long nait
ol birua i tok nogut long mi.
Ol i tok bilas long mi
na kolim nem bilong mi
long taim ol i tok nogut
long mi painim bagarap.
 
9-10 Yu gat bikpela kros long mi,
olsem na mi kaikai
sit bilong paia tasol,
na wara bilong ai
i pundaun long kap wara
na mi dringim.
Yu bin kisim mi
na tromoi mi long wanpela hap
olsem pipia.
11 Mi stap laip sotpela taim tasol,
inap olsem san i go daun
long apinun.
Mi olsem gras i drai.
 
12 Tasol Bikpela, yu stap king oltaim.
Olgeta lain manmeri
i kamap bihain,
bai ol i save long yu.
13 Nau bai yu kam
na marimari long taun Saion
na helpim em.
Taim i kamap pinis
bilong yu sori long en.
Nau tasol em i taim bilong sori.
14 Taun Saion i bagarap,
tasol ol wokman bilong yu
i laikim em tumas.
Nau em i bagarap,
tasol ol i sori tru long en.
 
15 Olgeta lain manmeri
bai i pret long Bikpela
na i stap aninit long em.
Na olgeta king bilong graun
bai ol i pret long strong bilong em.
16 Bihain, taim God
i wokim Saion gen,
em bai i soim strong bilong en
long ol manmeri.
17 Na bai em i harim beten
bilong ol manmeri bilong en,
bipo em i bin lusim ol
na ol i stap nating.
Bai em i no ken givim baksait moa
long ol prea bilong ol.
18 Dispela samting Bikpela i mekim,
yumi mas raitim long buk,
bai ol lain tumbuna
i kamap bihain
ol i ken save long en.
Bihain long mama i karim ol,
bai ol tu i ken harim stori
long wok bilong Bikpela,
na ol tu i ken litimapim
nem bilong em.
19 Yumi raitim tok olsem,
“Bikpela i stap antap
long ples bilong em yet
na i lukluk i go daun.
Em i stap long heven
na i lukluk
i go daun long graun.
20 Em i harim ol kalabus i krai
long hevi ol i karim.
Na em i laik helpim
ol man i kot pinis
na pinisim kalabus bilong ol,
bai ol i no ken i dai.”
21 Olsem na long Jerusalem
bai ol manmeri i autim
nem bilong Bikpela,
na bai ol i tenkyu long em.
22 Ol bai i mekim olsem,
taim ol lain manmeri
wantaim ol king bilong ol
i bung long Jerusalem
bilong lotu long Bikpela.
 
23 Mi yangpela yet
na Bikpela i bagarapim
strong bilong mi.
Mi no ken i stap laip longtaim.
Em i sotim taim bilong mi.
24 God Jop 36.26, Sng 90.2, Ais 38.10, Hab 1.12 bilong mi,
yu stap oltaim oltaim.
Yu no ken kisim mi nau.
Mi no lapun, mi yangpela yet.
 
25 Bipo Hi 1.10-12 tru yu bin wokim dispela graun
na em i stap strong.
Na long han bilong yu yet
yu bin wokim skai
na olgeta samting i stap antap.
26 Skai wantaim graun
bai i bagarap olgeta,
tasol yu save stap oltaim.
Tupela bai i bagarap
olsem laplap i olpela pinis
na i bagarap.
Na bai yu senisim tupela
olsem man i senisim klos,
na bai tupela i pinis olgeta
na i no moa i stap.
27 Tasol Ais 43.10, Mal 3.6, Je 1.17 yu save stap olsem tasol.
Yu no save senis.
Na taim bilong yu i no inap pinis.
28 Olsem na bai yu lukautim
ol pikinini bilong mipela,
na bai ol i stap gut.
Na bai yu helpim
ol lain tumbuna bilong ol
i kamap bihain,
na ol i ken i stap
wantaim yu oltaim.

102:24: Jop 36.26, Sng 90.2, Ais 38.10, Hab 1.12

102:25: Hi 1.10-12

102:27: Ais 43.10, Mal 3.6, Je 1.17