Sapta 38
King Hesekia i kisim sik na Bikpela i helpim em
(2 King 20.1-11 na 2 Stori 32.24-26)
Long 2 Sml 17.23, 2 Kin 20.1 taim ol Asiria i wok long mekim nogut long ol Juda, King Hesekia i kisim bikpela sik na klostu em i laik i dai. Orait profet Aisaia, pikinini bilong Emos, i go lukim em na i tokim em olsem, “Bikpela i tok, sik bilong yu bai i no inap pinis, yu bai i dai. Olsem na yu mas tokim ol manmeri i stap long haus bilong yu long stretim olgeta wok bilong yu.” Hesekia i harim dispela tok, orait em i tanim pes i go long banis bilong rum na i beten olsem, Neh 13.14 “Bikpela, mi bin bihainim yu tru na mi mekim wok bilong yu. Oltaim mi bin bihainim laik bilong yu. Olsem na yu mas tingim ol wok mi bin mekim na yu no ken larim mi i dai.” Em i beten pinis na em i krai moa yet.
Orait na Bikpela i tokim Aisaia gen olsem, “Yu go tokim Hesekia olsem, mi God, Bikpela bilong tumbuna bilong en, Devit, mi harim pinis beten bilong em na mi lukim em i krai moa yet. Olsem na bai mi larim em i stap 15 yia moa na bihain bai em i dai. Na tu mi no inap larim king bilong Asiria i winim em na kisim taun Jerusalem. Nogat tru. Na 2 Kin 20.8 mi Bikpela bai mi givim yu wanpela mak bilong soim yu olsem mi bai mekim dispela samting mi bin promis long mekim. Dispela mak i olsem. Yu lukim dispela lata bipo King Ahas i bin wokim, em lata yupela i save kaunim ol aua bilong de long en. Bai mi mekim tewel san i mekim long dispela lata i go bek hariap long 10-pela mak.”
Orait na tewel san i mekim long dispela lata i go bek hariap inap long 10-pela mak.
Orait taim Hesekia i kamap orait gen, em i raitim dispela tok, 10 “Mi bin ting, sori tumas, bai mi dai nau long taim mi yangpela yet na lusim dispela graun. Na bai mi go i stap long ples bilong ol man i dai pinis. 11 Bai mi no i stap moa wantaim ol manmeri i gat laip, na bai mi no inap lukim Bikpela moa. Bai mi go i stap long ples i no gat laip olgeta, na bai mi no lukim moa ol manmeri i gat laip. 12 Mi olsem man i dai pinis. Laip bilong mi i lus pinis olsem haus sel ol man i brukim na i karim i go. Na laip bilong mi i olsem laplap ol man i wok long lumim. Mi bin ting em bai i go longpela, tasol wantu ol i katim na rausim long masin bilong lumim laplap. God, wantu tasol yu pinisim laip bilong mi. 13 Mi pilim olsem yu wok long brukim ol bun bilong mi olsem laion, i go inap long moning. Na wantu tasol yu pinisim laip bilong mi.* Tok Hibru long sampela hap bilong lain 11-13 i no klia tumas. 14 Mi gat bikpela pen na mi krai na singaut, na krai bilong mi i olsem krai bilong pisin ol i kolim balus. Longpela taim mi lukluk i go antap long heven, bilong kisim helpim, na ai bilong mi i pen na i pulap long wara. Bikpela, mi gat bikpela hevi. Kam helpim mi.
15 “Bai mi tok wanem? Bikpela i bin promis long helpim mi, na nau em i mekim ol dispela samting i kamap tru. Olsem na bai mi tingim dispela bikpela hevi i bin kamap long mi, na bai mi daunim mi yet na stap isi tasol inap long taim mi dai. 16 Bikpela, ol dispela kain samting i save kamap bilong mekim ol manmeri i senisim pasin na kisim nupela laip. Na ol samting i bin kamap long mi i bin givim nupela laip long mi. Yu bin pinisim sik bilong mi na mekim mi i kamap gutpela gen. Tok Hibru long lain 15 na 16 i no klia tumas. 17 Mi save nau, ol dispela hevi i bin kamap long mi ol i bilong helpim mi tasol. Yu bin laikim mi tumas na yu no bin larim mi i go long ples bilong ol man i dai pinis. Na yu bin lusim tingting olgeta long ol sin bilong mi.
18 “Ol lain i stap long ples bilong ol man i dai pinis, ol i no inap litimapim nem bilong yu. Na bai ol i no inap lukim ol gutpela samting yu save mekim bilong helpim ol manmeri bilong yu. 19 Ol man i stap yet, ol tasol i save litimapim nem bilong yu olsem nau mi mekim. Na ol papa i save tokim ol pikinini bilong ol long ol gutpela samting yu save mekim.
20 “Bikpela i bin mekim mi i kamap orait gen. Na olgeta de mipela bai i go long haus bilong Bikpela na singim ol song na mekim musik bilong litimapim nem bilong en. Mipela bai i mekim olsem long olgeta de mipela i stap laip.”
21 Aisaia i bin tok olsem, “Ol wokman bilong king i mas kisim sampela pikinini fik ol i bin mekim drai, na bringim i kam putim long strongpela sua bilong Hesekia, na bai em i kamap orait gen.” 22 Na tu, Hesekia i bin askim Aisaia olsem, “Bikpela bai i givim mi wanem mak bilong soim mi olsem mi bai go lotu gen long haus bilong em?”

38:1: 2 Sml 17.23, 2 Kin 20.1

38:3: Neh 13.14

38:7: 2 Kin 20.8

*38:13: Tok Hibru long sampela hap bilong lain 11-13 i no klia tumas.

38:16: Tok Hibru long lain 15 na 16 i no klia tumas.