Sapta 20
King Hesekia i kisim sik na Bikpela i helpim em
(Aisaia 38.1-8 na 38.21-22 na 2 Stori 32.24-26)
Long taim ol Asiria i wok long mekim nogut long ol Juda, King Hesekia i kisim bikpela sik na klostu em i laik i dai. Orait profet Aisaia, pikinini bilong Amos, i go lukim em na i tokim em olsem, “Bikpela i tok, sik bilong yu bai i no inap pinis, na yu bai i dai. Olsem na yu mas tokim ol manmeri i stap long haus bilong yu long stretim olgeta wok bilong yu.” Hesekia i harim dispela tok, orait em i tanim pes i go long banis bilong rum na i beten olsem, “Bikpela, mi bin bihainim yu tru na mi mekim wok bilong yu. Oltaim mi bin bihainim laik bilong yu. Olsem na yu tingim ol wok mi bin mekim na yu no ken larim mi i dai.” Em i beten pinis na em i krai moa yet.
Aisaia i lusim haus king na i wokabaut i go. Tasol em i no lusim yet banis bilong haus king, na Bikpela i tokim em gen olsem, “Yu go bek gen na lukim Hesekia, dispela king bilong ol manmeri bilong mi, na tokim em, mi God, Bikpela bilong tumbuna bilong em, Devit, mi harim pinis beten bilong em na mi lukim em i krai moa yet. Olsem na bai mi mekim em i kamap orait gen. Na long haptumora em i ken i go long haus bilong mi na lotu long mi. Na tokim em olsem, mi Bikpela, mi tok, bai mi larim em i stap 15 yia moa na bihain bai em i dai. Na tu mi no inap larim king bilong Asiria i winim em na kisim taun Jerusalem. Nogat tru. Bai mi mekim olsem, long wanem, mi tingim biknem bilong mi na mi tingim tok promis bipo mi bin mekim long Devit, wokman bilong mi.”
Aisaia i go toktok long king pinis, orait em i tokim ol wokman bilong king olsem, “Yupela go kisim sampela pikinini bilong diwai fik ol i bin mekim drai.” Orait ol i go kisim i kam na i putim long strongpela sua bilong Hesekia na sua bilong en i drai. Tasol pastaim Hesekia i askim Aisaia olsem, “Bikpela bai i givim mi wanem mak bilong soim mi olsem mi bai kamap orait gen na long haptumora bai mi go long haus bilong em?” Na Aisaia i tokim em, “Mak Bikpela i laik soim yu i olsem. Yu lukim dispela lata yumi save kaunim ol aua bilong de long en. Yu laik bai tewel san i mekim long dispela lata i go hariap inap long 10-pela mak, o yu laik bai em i go bek hariap inap long 10-pela mak?” 10 Na Hesekia i tok, “Em i isi tumas long tewel san i mekim long lata i go hariap inap long 10-pela mak. Olsem na mi laik bai em i go bek hariap inap long 10-pela mak.” 11 Orait Jos 10.12-14 Aisaia i singaut strong long Bikpela, na Bikpela i mekim tewel san i mekim long lata i go bek hariap inap long 10-pela mak. Dispela lata, em bipo King Ahas i bin wokim.
King Merodak bilong Babilon i salim sampela man i kam long Jerusalem
(Aisaia 39.1-8)
12 Merodak Baladan, pikinini man bilong Baladan, em i king bilong Babilon. Em i harim tok olsem Hesekia i gat bikpela sik, olsem na em i raitim pas na redim wanpela presen na givim long sampela man na ol i kisim i go long Hesekia. 13 Hesekia i harim tok bilong ol dispela man pinis, orait em i kisim ol i go long ol bakstua bilong en na em i soim olgeta mani na ol arapela samting bilong en long ol. Ol i lukim olgeta silva na gol i stap long haus mani bilong em, na ol paura i gat gutpela smel na ol sanda na olgeta samting bilong pait na olgeta arapela samting i stap long ol bakstua bilong em. Hesekia i no haitim wanpela samting. Nogat. Em i soim ol long olgeta samting i stap insait long banis bilong haus king na long olgeta hap bilong kantri bilong em. 14 Ol dispela man bilong Babilon i go bek pinis, orait profet Aisaia i kam lukim King Hesekia, na i askim em olsem, “Ol dispela man i bin kam, ol i bilong wanem ples? Na ol i tokim yu long wanem samting?” Na Hesekia i bekim tok long em olsem, “Ol i kam long longwe ples tru, em kantri Babilon.” 15 Na Aisaia i tok, “Ol i lukim wanem wanem samting tru insait long banis bilong yu?” Na Hesekia i bekim tok long em olsem, “Mi bin soim olgeta samting bilong mi long ol na mi no haitim wanpela samting long ol.”
16 Orait nau Aisaia i tokim Hesekia olsem, “Nau bai mi tokim yu long tok bilong Bikpela. 17 Bikpela 2 Kin 24.13, 2 Sto 36.10 i tok, wanpela taim bai i kamap bihain, na bai ol Babilon i kam na kisim olgeta samting i stap long haus king, na olgeta samting bipo ol tumbuna bilong yu i bin bungim i stap long ol bakstua. Bai ol i no larim wanpela samting i stap. Nogat tru. Bai ol i kisim olgeta samting i go long Babilon. 18 Na 2 Kin 24.14-15, Dan 1.1-7 bai ol i kisim sampela pikinini man insait long lain bilong yu yet na bringim ol i go long Babilon. Na bai ol i katim bol bilong ol na mekim ol i kamap wokman long haus bilong king bilong Babilon.” 19 Hesekia i harim dispela tok, na em i tokim Aisaia olsem, “Tok bilong Bikpela yu autim long mi, em i gutpela tok.” Hesekia i mekim dispela tok, long wanem, em i tingting olsem, “Taim mi stap king yet, ol dispela samting nogut i no inap kamap. Bai mipela i stap gut na i no gat pait.”
King Hesekia i dai
(2 Stori 32.32-33)
20 Ol 2 Sto 32.32-33 stori bilong olgeta arapela samting King Hesekia i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Dispela buk i stori long olgeta strongpela wok em i bin mekim, na long dispela longpela baret i stap aninit long graun em i bin wokim bilong bringim wara i kam insait long Jerusalem. Na buk i stori tu long hul wara em i bin wokim bilong holim wara. 21 King Hesekia i dai, na pikinini bilong en, Manase, i kisim ples bilong en na i kamap king.

20:11: Jos 10.12-14

20:17: 2 Kin 24.13, 2 Sto 36.10

20:18: 2 Kin 24.14-15, Dan 1.1-7

20:20: 2 Sto 32.32-33