Sapta 39
King Merodak bilong Babilon i salim ol man i kam long Jerusalem
(2 King 20.12-19)
Merodak Baladan, pikinini man bilong Baladan, em i king bilong Babilon. Em i harim tok olsem Hesekia i bin i gat bikpela sik, tasol em i bin kamap orait gen. Olsem na em i raitim pas na redim wanpela presen na givim long sampela man na ol i kisim i go long Hesekia. Hesekia i harim tok bilong ol dispela man pinis, orait nau em i soim ol mani na ol arapela samting bilong em long ol. Ol i lukim olgeta silva na gol i stap long haus mani bilong em, na ol paura i gat gutpela smel na ol sanda na olgeta samting bilong pait na olgeta arapela samting i stap long ol bakstua bilong em. Hesekia i no haitim wanpela samting. Nogat. Em i soim ol long olgeta samting i stap insait long banis bilong haus king na long olgeta hap bilong kantri bilong em. Taim ol dispela man bilong Babilon i go bek pinis, orait profet Aisaia i kam lukim King Hesekia na i askim em olsem, “Ol dispela man i bin kam, ol i bilong wanem ples? Na ol i tokim yu long wanem samting?” Na Hesekia i bekim tok bilong em olsem, “Ol i laik lukim mi na ol i kam long longwe ples tru, em kantri Babilon.” Na Aisaia i askim Hesekia olsem, “Ol i lukim wanem wanem samting tru insait long banis bilong yu?” Na Hesekia i bekim tok bilong em olsem, “Mi bin soim olgeta samting bilong mi long ol na mi no haitim wanpela samting.”
Orait na Aisaia i tokim Hesekia olsem, “Nau bai mi tokim yu long tok bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Bikpela i tok, wanpela taim bai i kamap bihain, na bai ol Babilon i kam na kisim olgeta samting i stap long haus king, na olgeta samting bipo ol tumbuna bilong yu i bin bungim i stap long ol bakstua. Bai ol i no larim wanpela samting i stap. Nogat tru. Bai ol i kisim olgeta samting i go long Babilon. Na Dan 1.1-7, 2 Kin 24.10-16, 2 Sto 36.10 bai ol i kisim sampela pikinini man insait long lain bilong yu yet na bringim ol i go long Babilon. Na bai ol i katim bol bilong ol na mekim ol i kamap wokman long haus bilong king bilong Babilon.” Hesekia i harim dispela tok, na em i tokim Aisaia olsem, “Tok bilong Bikpela yu autim long mi, em i gutpela tok.” Hesekia i mekim dispela tok, long wanem, insait long tingting bilong em, em i gat tingting olsem, “Nau taim mi stap king yet, ol dispela samting nogut i no inap kamap. Bai mipela i stap gut na i no gat pait.”
God bai i kisim bek ol manmeri bilong en
(Sapta 40-55)

39:7: Dan 1.1-7, 2 Kin 24.10-16, 2 Sto 36.10