Sapta 3
Orait Mt 11.10, Mk 1.2, Lu 1.76, 7.27 Bikpela I Gat Olgeta Strong i bekim tok olsem, “Harim. Bai mi salim wanpela man bilong autim tok bilong mi na em bai i go pas bilong redim rot bilong mi. Yupela i wok long painim mi. Orait wantu bai mi kam na mi stap long haus bilong mi. Yupela i laikim tumas long lukim dispela ensel bilong autim tok bilong kontrak bilong mi. Orait em bai i kam.”
Tasol Ais 33.14, Sek 13.9, Jol 2.11, Mt 3.10-12, 1 Ko 3.13-15, KTH 6.17 taim Bikpela i kam, husat inap winim kot? Taim em i kamap ples klia, husat bai i no inap lus? Em bai i kam olsem paia i hat tru na i save kukim silva na gol bilong rausim pipia bilong en. Na em i olsem strongpela sop bilong wasim laplap samting i doti tru. Bai em i kam bilong skelim pasin bilong olgeta manmeri olsem man i save kukim silva long paia na rausim pipia bilong en. Olsem tasol wokman bilong Bikpela bai i rausim pasin doti bilong ol pris na bai ol inap bringim ol gutpela ofa long Bikpela. Na bihain ol manmeri bilong Jerusalem na bilong ol arapela hap bilong Juda bai i bringim ol gutpela ofa long Bikpela olsem bipo ol i save mekim, na Bikpela bai i amamas gen long ol ofa bilong ol.
Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Mi bai kam bilong skelim pasin bilong yupela. Na kwiktaim bai mi kotim ol man i save wokim posin na ol glasman na ol man i save bagarapim marit na ol man i save autim tok giaman long kot na ol bosman i no save baim gut ol wokman bilong ol na ol man i save trikim na kisim olgeta samting bilong ol meri, man bilong ol i dai pinis, na bilong ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na bilong ol man bilong ol arapela kantri. Ol man i mekim dispela olgeta kain pasin, ol i no save stap aninit long mi, olsem na bai mi kotim ol.”
Tok bilong pasin bilong givim hap samting long God
Bikpela i tok moa olsem, “Mi tasol mi Bikpela na mi no save senisim tingting bilong mi. Olsem na yupela ol lain tumbuna pikinini bilong Jekop, yupela i no lus olgeta yet. Yupela i wankain tasol olsem ol tumbuna bilong yupela bipo. Yupela i givim baksait long ol lo bilong mi, na yupela i no bihainim. Tasol sapos yupela i lusim pasin nogut na kam bek long mi, mi tu bai mi lusim belhat na kisim bek yupela. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis. Yupela i save tok, ‘Mipela i mas mekim wanem samting bilong mipela i ken i kam bek long yu?’ Orait mi tokim yupela olsem, yupela i save stilim ol samting bilong mi. Na yupela i ting dispela em i gutpela pasin, a? Nogat tru. Tasol yupela i no lusim dispela pasin. Bihain gen yupela i save askim mi, ‘Bilong wanem yu tok olsem mipela i stilim ol samting bilong yu?’ Mi bin tok olsem, long wanem, yupela i save holim ol hap samting lo i tok yupela i mas givim long mi. Tru tumas, mi tok strong olsem, yupela olgeta i mas bagarap. Long wanem, yupela olgeta i stilim ol samting bilong mi. 10 Yupela Wkp 27.30, Nam 18.21-24, Lo 12.6, 14.22-29, 2 Kin 7.2, 1 Sto 26.20, 2 Sto 31.10, Neh 10.38, 13.12 i mas tilim olgeta samting bilong yupela long 10-pela hap na bringim wanpela hap olgeta long haus bilong mi. Olsem na ol wokman bilong mi bai i gat planti kaikai. Yupela i mekim olsem na bai mi ken givim planti gutpela samting long yupela na yupela i no ken sot. Bihainim dispela rot na bai yupela i ken save olsem tok bilong mi em i tru olgeta. 11 Yupela i mekim olsem, orait bai mi pasim ol binatang na ol i no ken bagarapim ol gaden bilong yupela. Na ol pikinini wain bai i pulap tru long ol diwai wain bilong yupela. 12 Olsem bai olgeta arapela lain pipel i lukim yupela na i tok, ‘Ol Israel i stap gut tru. Ol i amamas moa yet.’ Long wanem, graun bilong yupela bai i kamap gutpela ples bilong sindaun long en.”
God i tok bai em i marimari long ol manmeri
13 Bikpela i tok olsem, “Yupela i bin mekim planti tok nogut long mi. Tasol yupela i save askim mi olsem, ‘Mipela i bin mekim wanem tok nogut long yu?’ 14 Yupela i tok pinis long yupela yet olsem, ‘Yumi lotu long God na God i no helpim yumi. Watpo yumi bihainim tok bilong en? Na long ai bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong yumi bin sori long ol sin bilong yumi, tasol em i no bekim wanpela gutpela samting long yumi. Orait watpo yumi sori nating? 15 Yumi save lukim ol bikhetman i stap gut na i amamas. Ol man i save mekim pasin nogut ol i gat planti gutpela samting. Ol i save mekim dispela kain pasin bilong traim God, bai em i mekim save long ol, o nogat. Na God i no bagarapim ol. Nogat tru.’ ”
16 Bihain ol manmeri i save stap aninit long Bikpela na i harim tok bilong en, ol i toktok long ol yet, na Bikpela i harim toktok bilong ol. Na Bikpela i tok, na long heven ol i raitim wanpela buk i gat nem bilong ol manmeri i save stap aninit long Bikpela na i tingting long em oltaim. 17 Orait Lo 7.6, Sng 103.13, Ta 2.14, 1 Pi 2.9 Bikpela I Gat Olgeta Strong em i tok olsem, “Dispela ol lain bai i stap lain bilong mi tasol. Long dispela bikpela De mi bin makim, bai ol dispela lain i stap manmeri tru bilong mi. Na bai mi marimari long ol olsem wanpela papa i save marimari long pikinini i mekim wok bilong papa. 18 Olsem na long dispela taim bai yupela i ken lukim gen pasin mi save mekim long ol stretpela manmeri i save bihainim mi, na pasin mi save mekim long ol man nogut, em ol man i save sakim tok bilong mi.”

3:1: Mt 11.10, Mk 1.2, Lu 1.76, 7.27

3:2: Ais 33.14, Sek 13.9, Jol 2.11, Mt 3.10-12, 1 Ko 3.13-15, KTH 6.17

3:10: Wkp 27.30, Nam 18.21-24, Lo 12.6, 14.22-29, 2 Kin 7.2, 1 Sto 26.20, 2 Sto 31.10, Neh 10.38, 13.12

3:17: Lo 7.6, Sng 103.13, Ta 2.14, 1 Pi 2.9