Sapta 6
Pikinini Sipsip i rausim ol gris kandel i pasim buk
Mi KTH 4.6-7, 5.1, 5.5-7 lukim Pikinini Sipsip i holim dispela buk i gat 7-pela gris kandel i pasim, na em i rausim namba wan gris kandel. Na mi harim wanpela bilong ol dispela 4-pela samting i stap laip em i mekim tok, na nek bilong en i olsem klaut i pairap. Em i tok olsem, “Yu kam.” Na Sek 1.8, KTH 6.3, 6.6, 14.14, 19.11 mi lukluk gen na mi lukim wanpela waitpela hos, na man i sindaun long en em i holim banara. Ol i givim em wanpela hat bilong man i winim pait, na em i go olsem man i winim pait na em i wok long winim planti pait moa.
Orait Pikinini Sipsip i rausim namba 2 gris kandel i pasim buk, na mi harim namba 2 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na Sek 1.8, 6.2 narapela hos i kamap, em i retpela. Ol i givim strong long man i sindaun long dispela hos, em strong bilong pinisim gutpela taim bilong ol manmeri bilong graun, bai ol man i wok long kilim i dai ol arapela man. Na ol i givim em wanpela bikpela bainat bilong mekim dispela wok.
Orait Sek 6.2, 6.6 Pikinini Sipsip i rausim namba 3 gris kandel i pasim buk, na mi harim namba 3 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na mi lukluk gen, na mi lukim wanpela blakpela hos. Na man i sindaun long en em i holim wanpela skel long han bilong en. Na Ese 5.12, 5.17 mi harim samting olsem maus bilong wanpela man i autim tok namel long ol 4-pela samting i stap laip, na dispela maus i tok olsem, “Yu go na mekim wok bilong yu, na bai ol man i sot long kaikai. Olsem na pe ol man i kisim long wanpela de, em bai inap long ol i baim wanpela liklik sospen wit o tripela liklik sospen bali tasol. Tasol yu no ken bagarapim ol diwai oliv na ol diwai wain, olsem na ol bai i gat wel bilong oliv na wain i stap yet.”* Ol man i salim rais wit na rais bali, ol i save skelim na givim long ol manmeri i laik baim. Olsem na man i sindaun long dispela hos em i holim wanpela skel.
Orait Pikinini Sipsip i rausim namba 4 gris kandel i pasim buk, na mi harim maus bilong namba 4 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na Jer 15.1-3, Ese 5.12, 5.17, 14.21, 33.27, Sek 6.3 mi lukluk gen, na mi lukim wanpela yelopela hos. Na man i sindaun long en, nem bilong en Dai. Na Ples bilong ol man i dai pinis, em i bihainim Dai i kam. Ol i givim strong long tupela long tilim olgeta manmeri long 4-pela lain na long kilim i dai wanpela bilong ol dispela lain. Tupela bai i kilim ol manmeri i dai long bainat, na tupela bai i mekim taim bilong bikpela hangre i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i mekim ol bikpela sik i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i salim ol wel abus bilong graun i go kilim ol i dai.
Orait 2 Ti 1.8, KTH 1.9, 8.3, 12.17, 19.10 Pikinini Sipsip i rausim namba 5 gris kandel i pasim buk, na mi lukim tewel bilong ol manmeri i dai pinis ol i stap aninit long alta. Bipo ol dispela manmeri i bin holim strong tok bilong God, na ol i autim dispela tok na ol birua i kilim ol i dai. 10 Ol Lo 32.43, Sng 78.10, KTH 11.18, 16.7, 19.2 dispela tewel i singaut strong olsem, “Bikpela King bilong olgeta samting, yu save mekim gutpela na stretpela pasin oltaim. Yu stap holi, na pasin bilong yu em i tru olgeta. Hamas taim bai mipela i wet, na bai yu mekim kot long ol manmeri i stap long graun, na yu bekim blut bilong mipela long ol?” 11 Orait Hi 11.40, KTH 3.4-5, 3.18, 7.9, 7.13-14, 14.13, 19.14 ol i givim longpela waitpela klos long dispela ol manmeri wan wan, na ol i tokim ol olsem, “Yupela i mas malolo liklik pastaim. Ol birua bai i kilim i dai ol wanwok bilong yupela na ol brata bilong yupela, olsem ol i bin kilim yupela yet. God i makim pinis namba bilong ol manmeri ol bai i kilim i dai, na taim ol birua i kilim pinis dispela olgeta manmeri, orait God bai i bekim blut bilong yupela.”
12 Orait Ais 13.10, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, Ap 2.20, KTH 8.12, 11.13, 16.18 Pikinini Sipsip i rausim namba 6 gris kandel i pasim buk, na mi lukluk gen, na mi lukim bikpela guria i kamap long graun. Na san i kamap blakpela olsem ol olpela bek. Na mun i kamap retpela olgeta olsem blut. 13 Ol KTH 8.10, 9.1 Ais 34.4 sta bilong skai ol i pundaun long graun, olsem win i sakim diwai fik na ol fik i no mau yet ol i pundaun. 14 Skai Jer 4.24, Hi 1.12-13, KTH 16.20 tu em i go pinis, olsem mat ol i raunim i go na pasim. Na olgeta maunten na ailan ol i lusim ples bilong ol, na ol i surik i go. 15 Na Ais 2.10, 2.19-21 ol king bilong graun wantaim ol man i gat nem na ol kepten bilong ol soldia na ol maniman na ol strongpela man na olgeta man i stap wokboi nating na olgeta man i stap fri, olgeta wantaim ol i ranawe i go hait insait long ol hul bilong ston na baksait long ol bikpela ston i stap long ol maunten. 16 Na Hos 10.8, Lu 23.30, KTH 4.2, 4.10, 9.6 ol i singaut long olgeta maunten na ston olsem, “Yupela i mas karamapim mipela, na haitim mipela long pes bilong Man i sindaun long sia king bilong en, na bai Pikinini Sipsip i no ken kam wantaim bikpela belhat bilong en na mekim save long mipela. 17 Long Sng 76.7, Ais 13.6, Jol 2.11, Nah 1.6, Sef 1.14, Mal 3.2, KTH 16.14 wanem, dispela bikpela De bilong tupela i belhat long ol manmeri na i bekim pe nogut long ol, nau em i kamap pinis. Na husat inap sakim strong bilong tupela na i stap gut?”

6:1: KTH 4.6-7, 5.1, 5.5-7

6:2: Sek 1.8, KTH 6.3, 6.6, 14.14, 19.11

6:4: Sek 1.8, 6.2

6:5: Sek 6.2, 6.6

6:6: Ese 5.12, 5.17

*6:6: Ol man i salim rais wit na rais bali, ol i save skelim na givim long ol manmeri i laik baim. Olsem na man i sindaun long dispela hos em i holim wanpela skel.

6:8: Jer 15.1-3, Ese 5.12, 5.17, 14.21, 33.27, Sek 6.3

6:9: 2 Ti 1.8, KTH 1.9, 8.3, 12.17, 19.10

6:10: Lo 32.43, Sng 78.10, KTH 11.18, 16.7, 19.2

6:11: Hi 11.40, KTH 3.4-5, 3.18, 7.9, 7.13-14, 14.13, 19.14

6:12: Ais 13.10, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, Ap 2.20, KTH 8.12, 11.13, 16.18

6:13: KTH 8.10, 9.1

6:13: Ais 34.4

6:14: Jer 4.24, Hi 1.12-13, KTH 16.20

6:15: Ais 2.10, 2.19-21

6:16: Hos 10.8, Lu 23.30, KTH 4.2, 4.10, 9.6

6:17: Sng 76.7, Ais 13.6, Jol 2.11, Nah 1.6, Sef 1.14, Mal 3.2, KTH 16.14