Sapta 15
Ol Juda bai i bagarap nogut tru
Orait Kis 32.11-14, Nam 14.13-19, 1 Sml 7.5-9 Bikpela i tokim mi olsem, “Jeremaia, harim. Maski sapos Moses na Samuel i kam klostu long mi na i askim mi long marimari long ol dispela manmeri, mi no inap tru. Rausim ol dispela manmeri i go. Mi no laik lukim ol moa. Na KTH 13.10 sapos ol i askim yu olsem, ‘Bai mipela i go we?’, orait yu mas bekim tok long ol olsem. Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi makim sampela man bilong kisim sik nogut na i dai. Olsem na ol i ken i go kisim sik nogut. Na mi makim sampela man bilong i go pait na i dai. Olsem na ol i ken i go long pait na i dai. Na mi makim sampela man bilong i sot long kaikai na i dai. Olsem na ol i ken i go na bai ol i sot long kaikai. Na mi makim sampela man bilong i go kalabus long narapela kantri. Olsem na ol i ken i go kalabus. Mi Bikpela, bai mi makim 4-pela samting bilong pinisim tru ol dispela manmeri. Bai mi makim ol birua bilong kilim ol i dai. Na mi makim ol dok bilong pulim ol bodi na brukim nabaut. Na mi makim ol pisin na ol wel abus bilong kaikai ol dispela bodi na pinisim ol tru. Na 2 Kin 21.1-16, 2 Sto 33.1-9 ol manmeri bilong ol arapela kantri bai i harim tok long dispela samting mi mekim long ol Juda, na bai ol i pret na kirap nogut tru. Mi mekim dispela bilong bekim olkain pasin nogut Manase, pikinini man bilong Hesekia, i bin mekim long Jerusalem, taim em i stap king bilong Juda.”* Lukim 2 King 21.10-15.
Bikpela i tok olsem, “Jerusalem, husat bai i sori long yu? Na husat bai i krai long yu? Na husat bai i wari long yu na i kam painimaut long yu i stap gut o nogat? Mi Jer 2.13, 7.24, Hos 13.14 Bikpela, mi tok stret, yu bin givim baksait long mi na yu wok long go longwe long mi. Olsem na mi bin paitim yu long han bilong mi yet na mi bagarapim yu. Planti taim mi bin sori long yu, tasol nau mi les pinis. Mi bin kisim olgeta manmeri long ol taun bilong Juda na mi bin rausim ol i go, olsem win i rausim pipia bilong wit. Mi bin bagarapim ol manmeri bilong mi na kilim ol pikinini bilong ol, long wanem, ol i no bin lusim ol pasin nogut bilong ol. Mi bin kilim planti soldia i dai, olsem na ol meri bilong ol i stap nating. Na namba bilong ol dispela meri i planti moa na i winim namba bilong wesan long nambis. Long san yet mi bin salim ol birua i kam na kilim ol mama bilong ol dispela soldia. Wantu tasol mi givim bikpela pen long ol na mekim ol i pret nogut tru. Maski sapos meri i bin karim 7-pela pikinini man, olgeta pikinini i dai pinis. Na dispela mama i pilim nogut tru na skin bilong en i slek olgeta. Gutpela taim bilong dispela mama i kamap taim nogut tru, na em i pilim bikpela sem. I olsem wantu san i go daun long belo kaikai. Na sapos sampela Juda i stap yet, bai mi larim ol birua i kam kilim ol i dai. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Jeremaia i autim wari bilong en long Bikpela
10 Sori tru, bilong wanem mama i bin karim mi, na mi wok long kros na tok pait wantaim olgeta man bilong dispela kantri? Mi no bin dinau long narapela man, na tu ol man i no bin dinau long mi. Tasol olgeta i tok bai Bikpela i ken bagarapim mi. 11 Tasol Bikpela i tokim mi olsem, “Maski bel hevi. Bai mi helpim yu na bai yu stap gut. Na bai mi mekim ol birua i kam askim yu long sori long ol long taim ol i gat hevi na long taim ol i painim taim nogut.” Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
12 Bikpela i tokim ol manmeri olsem, “Wanem man inap brukim ain na bras? Ol birua i kam long hap not, ol i strong moa olsem ain. 13 Bai mi givim nating olgeta mani na ol gutpela samting bilong yupela long ol dispela birua. Long wanem, yupela i bin mekim planti sin long olgeta hap bilong kantri bilong yupela. 14 Belhat bilong mi i olsem wanpela paia i hat moa, na bai dispela paia i kukim yupela. Bai mi mekim yupela i kamap ol wokboi nating bilong ol birua bilong yupela, na bai yupela i go i stap long wanpela kantri yupela i no save long en.”
15 Na mi Jeremaia, mi tok olsem, “Bikpela, yu save long hevi bilong mi. Olsem na yu ken tingting long mi na yu ken helpim mi. Na yu ken bekim pe nogut long ol dispela man i wok long bagarapim mi. Nogut yu isi long ol birua na ol i kilim mi i dai. Yu save, mi mekim wok bilong yu na ol i tok nogut long mi. 16 Yu bin givim tok bilong yu long mi na mi kisim, olsem man i kisim kaikai. Na dispela tok bilong yu i mekim mi i amamas na belgut tru, long wanem, mi bilong yu, God Bikpela I Gat Olgeta Strong. 17 Mi no bin i stap wantaim ol man i save belgut na lap. Na mi no bin amamas wantaim ol. Nogat. Mi sindaun wanpis tasol, long wanem, mi pilim strong bilong yu i stap long mi na belhat bilong yu i pulap long mi. 18 Bilong wanem pen bilong mi i no pinis? Sua bilong mi i bikpela tru. Olsem wanem na em i no inap drai? Tru tumas, yu no bin helpim mi. Mi olsem man i go long wara bilong dring, tasol em i lukim wara i drai na em i no inap dring.”
19 Orait na Bikpela i bekim tok long mi olsem, “Sapos yu tanim bel na kam bek long mi, orait bai mi kisim yu gen na yu ken mekim wok bilong mi gen. Na sapos yu lusim pasin bilong autim rabis tok, na yu autim gutpela tok tasol, orait yu ken i stap olsem maus bilong mi. Na ol manmeri i ken bihainim yu, tasol yu no ken bihainim ol. 20 Bai mi mekim yu i sanap strong olsem strongpela banis bras, long ai bilong dispela lain manmeri. Na bai ol i birua long yu, tasol bai ol i no inap daunim yu. Long wanem, mi yet mi stap wantaim yu. Na bai mi helpim yu na kisim bek yu. Dispela em i tok bilong mi, Bikpela. 21 Bai mi helpim yu na kisim bek yu long han bilong ol man bilong mekim pasin nogut na ol man i no save marimari, na bai ol i no inap bagarapim yu.”

15:1: Kis 32.11-14, Nam 14.13-19, 1 Sml 7.5-9

15:2: KTH 13.10

15:4: 2 Kin 21.1-16, 2 Sto 33.1-9

*15:4: Lukim 2 King 21.10-15.

15:6: Jer 2.13, 7.24, Hos 13.14

15:11: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.