Sapta 16
Jeremaia i gat wok bilong autim strongpela tok bilong God
Bikpela i tokim mi, Jeremaia, olsem, “Taim yu stap long dispela ples, yu no ken maritim meri na kamapim ol pikinini. Mi Bikpela, mi laik tokim yu long ol samting bai i kamap long ol pikinini bilong dispela kantri na long ol papamama bilong ol. Olgeta bai i dai. Sampela bai i kisim sik nogut na i dai. Na bai ol birua i kam na kilim sampela i dai. Na bai ol i sot long kaikai na sampela bai i dai. Na bai i no gat man bilong krai sori long ol na planim ol. Nogat. Ol bodi bilong ol bai i stap nabaut long graun olsem pekpek bilong dok. Na ol pisin na ol wel animal bai i kam kaikai bodi bilong ol.
“Mi Bikpela, mi tok moa olsem. Jeremaia, yu no ken i go long haus ol manmeri i stap long en na i krai sori long man i dai pinis. Na yu yet yu no ken krai na singsing sori, long wanem, mi no ken mekim ol dispela manmeri i stap gut moa. Na mi no ken givim bel bilong mi long ol na marimari long ol moa. Dispela em i tok bilong mi, Bikpela. Olgeta bikman na man nating bilong dispela kantri bai i dai. Na i no gat man bai i planim ol. Na i no gat man bai i krai sori long ol na katim nabaut bodi bilong em yet na sevim gras long het bilong en, bilong soim sori bilong en. Tasol sapos sampela man i krai sori long ol man i dai pinis, bai i no gat man i bringim kaikai na dring long ol, bilong mekim bel bilong ol i stap isi. Na maski papa o mama bilong ol i dai, bai i no gat man i kam sori wantaim ol dispela lain.
“Na yu no ken i go long haus bilong ol man i mekim bikpela kaikai na sindaun wantaim ol bilong kaikai na dring. Mi, Jer 7.34, 25.10, KTH 18.23 God bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai i no gat ol manmeri i stap long dispela graun. Na pasin bilong belgut na amamas na pasin bilong ol man i kisim nupela meri, ol bai i pinis olgeta. Yupela lain manmeri i stap nau, bai yupela yet i lukim dispela samting i kamap.
10 “Jeremaia, taim yu autim dispela tok long ol manmeri, bai ol i tokim yu olsem, ‘Bilong wanem Bikpela i laik mekim dispela olgeta samting nogut i kamap long mipela? Wanem pasin bilong mipela i no stret? Mipela i bin mekim wanem sin long God, Bikpela bilong mipela?’ 11 Taim Neh 9.26-29, Ese 11.21, 1 Pi 4.3 ol manmeri i tok olsem, orait yu mas bekim dispela tok long ol, ‘Mi Bikpela, mi laik mekim ol dispela pasin long yupela, long wanem, ol tumbuna bilong yupela i bin givim baksait long mi na bihainim ol giaman god na lotuim ol. Ol i bin lusim mi na i no bihainim lo bilong mi. 12 Na pasin nogut bilong yupela i winim tru pasin nogut bilong ol tumbuna bilong yupela. Yupela olgeta i save bikhet na bihainim tingting nogut bilong yupela yet. Na yupela i no laik harim tok bilong mi. 13 Olsem na bai mi rausim yupela long dispela kantri na bai yupela i go i stap long narapela kantri, em wanpela kantri yupela wantaim ol tumbuna i no bin save long en bipo. Na mi no inap marimari long yupela long dispela arapela kantri. Olsem na long san na long nait bai yupela i lotuim ol arapela god.’ ”
Bikpela bai i bringim ol manmeri i kam bek long as ples
14-15 “Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi bai rausim ol dispela manmeri, tasol bihain bai mi bringim ol i kam bek long dispela graun mi bin givim long ol tumbuna bilong ol. Nau pasin bilong ol bilong strongim tok i olsem. Ol i save tok, ‘Tru antap long nem bilong Bikpela i stap oltaim. Em i bin kisim mipela long Isip na bringim mipela i kam.’ Tasol taim mi bringim ol i kam bek, dispela pasin bai i senis na bai ol i tok olsem, ‘Tru antap long nem bilong Bikpela i stap oltaim. Em i bin kisim mipela long dispela kantri long hap not na long ol arapela kantri em i bin rausim mipela i go long en, na em i bin bringim mipela i kam bek long as ples.’ ”
Ol Juda i no inap hait long Bikpela
16 “Mi Bikpela mi tok olsem, bai mi salim ol birua i kam long Juda na bai ol i kisim ol manmeri, olsem man i kisim planti pis long umben bilong en. Na bihain bai mi salim ol arapela birua i go painim ol manmeri, olsem man i painim abus long bus. Na ol dispela birua bai i holimpas ol manmeri i hait i stap long ples maunten na long ol hul bilong ston. 17 Long Sng 90.8, Lu 12.2, 1 Ko 4.5, Hi 4.13 wanem, mi save lukim olgeta pasin ol Juda i save mekim. Ol i no inap haitim pasin nogut bilong ol. 18 Olsem na pastaim bai mi bekim moa yet ol pasin nogut na sin ol i bin mekim. Long wanem, ol i bin wokim ol piksa bilong planti stingpela giaman god na pulapim olgeta hap bilong dispela graun mi bin givim ol. Ol dispela god i no gat laip, olsem ol bodi bilong ol man i dai pinis. Na ol dispela god i mekim dispela graun i kamap doti long ai bilong mi.”
Olgeta lain man bai i save long Bikpela
19 Bikpela, yu save strongim mi na banisim mi, na yu save helpim mi long taim bilong hevi. Ol lain manmeri bilong olgeta hap bilong graun bai i kam long yu na bai ol i tok olsem, ‘Ol god bilong ol tumbuna bilong mipela, ol i no god tru. Ol i samting nating tasol, na i no inap helpim mipela. 20 Ating man inap wokim god bilong em yet, a? Nogat. Ol samting man i wokim ol i no god tru.’
21 Orait Sng 9.16, Ais 43.3, Amo 5.8 na Bikpela i bekim tok olsem, “Harim. Wanpela taim tasol bai mi skulim gut olgeta lain manmeri, na long dispela taim bai ol i save gut long bikpela strong bilong mi. Na bai ol i save nem bilong mi i olsem, mi Bikpela.”

16:9: Jer 7.34, 25.10, KTH 18.23

16:11: Neh 9.26-29, Ese 11.21, 1 Pi 4.3

16:17: Sng 90.8, Lu 12.2, 1 Ko 4.5, Hi 4.13

16:21: Sng 9.16, Ais 43.3, Amo 5.8