Sapta 12
Lukaut long giaman pasin
bilong ol Farisi
(Matyu 10.26-27)
Planti Mt 16.6, 16.12, Mk 8.15 tausen manmeri i kam bung na ples i pas tru, inap long sampela i krungutim lek bilong ol arapela. Na Jisas i autim tok pastaim long ol disaipel bilong en olsem, “Yupela lukaut gut long yis bilong ol Farisi. Mi tok long giaman pasin bilong ol. Olgeta Mt 10.26, Mk 4.22, Lu 8.17 samting i karamap i stap bai i kamap long ples klia. Na olgeta tok hait bai ol man i save long en. Olsem na olgeta tok yupela i bin mekim long tudak, ol manmeri bai i harim long san. Na olgeta tok yupela i bin mekim isi tasol insait long haus, em bai ol i sanap antap long haus na autim long ol manmeri.”
Man i mas pret long God tasol
(Matyu 10.28-31)
Jisas Ais 51.7, Jer 1.8, Mt 10.28, Jo 15.14-15 i tok moa olsem, “Ol pren bilong mi, mi tokim yupela olsem. Yupela i no ken pret long ol man i save kilim i dai bodi tasol, na bihain ol i no inap mekim wanpela samting moa. Tasol Hi 10.35 mi laik tok klia long yupela long yupela i mas pret long husat tru. Yupela i mas pret long God. Taim God i kilim man i dai, orait em i gat strong bilong tromoi dispela man i go long hel. Mi tokim yupela stret, yupela i mas pret long God.* Sampela man i ting dispela lain i no tok long God, tasol em i tok long Satan.
“Yupela i save, ol man i save baim 5-pela liklik pisin long 2 toea tasol. Na God i no save lusim tingting long wanpela bilong ol dispela liklik pisin. Na Lu 12.24, 21.18, Ap 27.34 tu, God i kaunim pinis olgeta gras long het bilong yupela, na em i save gut tru long yupela. Olsem na yupela i no ken pret. Yupela i winim planti lain liklik pisin.”
Yumi no ken sem long tokaut olsem
yumi stap long lain bilong Jisas
(Matyu 10.32-33 na 12.32 na 10.19-20)
Jisas Lu 15.10 i tok moa olsem, “Mi tokim yupela, sapos man i tokim ol manmeri olsem em i stap long lain bilong mi, orait Pikinini Bilong Man em tu bai i tokim ol ensel bilong God olsem dispela man em i man bilong em yet. Tasol Mk 8.38, Lu 9.26, 2 Ti 2.12, 1 Jo 2.23 man i tokim ol manmeri olsem em i no man bilong lain bilong mi, mi tu bai mi tokim ol ensel bilong God olsem em i no bilong mi.
10 “Man Mt 12.31-32, Mk 3.28-29, 1 Jo 5.16 i mekim tok nogut long Pikinini Bilong Man, God bai i lusim dispela sin bilong em. Tasol man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no inap lusim dispela sin bilong em.
11 “Na Mt 10.19-20, Mk 13.11, Lu 21.14-15 taim ol i bringim yupela i go long ol haus lotu na long ai bilong ol gavman na ol man i gat namba, orait yupela i no ken pret na ting, ‘Mipela bai i bekim tok olsem wanem? Mipela bai i mekim wanem kain tok?’ Nogat. 12 Long dispela taim stret Holi Spirit bai i soim yupela long tok yupela i mas autim long ol.”
Tok piksa bilong maniman
i mekim longlong pasin
13 Wanpela man long dispela bikpela lain manmeri i tokim Jisas olsem, “Tisa, papa bilong mi i dai pinis, na mi laik bai yu tokim brata bilong mi long em i mas tilim ol samting papa i lusim, na givim hap long mi.” 14 Tasol Jisas i askim em, “Olsem wanem? Husat i makim mi long kamap jas bilong yutupela, na mi mas tilim ol samting bilong yutupela?” 15 Na 1 Ti 6.7-10 em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela lukaut na was gut. Nogut yupela i mangal long kisim ol kain kain samting. Maski yu yet yu gat planti samting moa, tasol yu no inap kisim laip long ol dispela samting bilong yu.”
16 Na Jisas i autim wanpela tok piksa long ol olsem, “Gaden bilong wanpela maniman em i karim planti kaikai. 17 Orait dispela man i ting olsem, ‘Bai mi mekim wanem nau? Mi no gat haus inap long bungim olgeta kaikai bilong mi.’ 18 Na em i tok, ‘Ating bai mi mekim olsem. Bai mi brukim olgeta haus kaikai bilong mi, na wokim ol bikpela bikpela haus. Na bai mi bungim olgeta wit na olgeta gutpela samting bilong mi long ol dispela haus. 19 Na Sav 11.9, 1 Ko 15.32, Je 5.5 bai mi tok long mi yet olsem. Man, mi win tru ya. Mi gat planti gutpela samting i stap inap long planti yia. Orait nau mi ken i stap malolo. Bai mi sindaun na mekim bikpela kaikai oltaim na amamas i stap.’ 20 Tasol Sng 39.6, 52.7, Jer 17.11, Je 4.14 God i tokim em olsem, ‘Yu longlong man tru. Nau long dispela nait tasol bai yu dai. Na olgeta dispela samting yu bin redim i stap, em husat bai i kisim?’ ” 21 Na Mt 6.19-20, 1 Ti 6.18-19, Je 2.5 Jisas i tok, “Dispela kain samting bai i kamap long ol man i hipim hipim planti samting bilong ol yet, tasol ol i stap rabis long ai bilong God.”
Pasin bilong wari na tingting planti
(Matyu 6.25-34)
22 Orait na Jisas i tokim ol disaipel bilong en, “Mi tokim yupela olsem, yupela i mas tingim dispela tok piksa na yupela i no ken tingting planti long laip bilong yupela, na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem?’ Na yupela i no ken tingting planti long bodi bilong yupela na tok, ‘Bai yumi pasim wanem laplap?’ 23 Laip em i no samting bilong kaikai tasol. Na bodi em i winim ol laplap samting. 24 Yupela Jop 38.41, Sng 147.9, Lu 12.7 tingim ol kotkot. Ol i no save planim kaikai na ol i no save bungim kaikai. Ol i no gat haus kaikai o haus bilong putim samting long en. Tasol God i save givim kaikai long ol. Na yupela manmeri i winim tru ol pisin. 25 Sapos wanpela bilong yupela i wok long tingting planti long rot bilong i stap gut, ating dispela pasin bilong tingting planti bai i skruim liklik hap taim moa long laip bilong en? I no inap tru. 26 Na sapos yupela i no inap mekim kain liklik samting olsem, orait bilong wanem yupela i tingting planti tumas long ol arapela samting?
27 “Yupela 1 Kin 10.4-8, 2 Sto 9.3-6 lukim gut ol plaua, ol i kamap olsem wanem. Ol i no save hatwok. Ol i no save wokim laplap. Tasol mi tokim yupela, bipo King Solomon i save putim olgeta gutpela gutpela bilas bilong en, tasol gutpela bilas bilong ol dispela plaua i winim tru bilas bilong Solomon. 28 Nau ol dispela gras samting i stap nabaut na tumora tasol ol man bai i katim na tromoi i go long paia. Na kain gras nating olsem, em God i save bilasim. Olsem na yupela ol manmeri i gat liklik bilip, yupela i ken save tru olsem, God bai i givim bilas long yupela tu. 29 Olsem na yupela i no ken wari na tingting planti long yupela bai i kaikai wanem samting, na yupela bai i dring wanem samting. 30 Olgeta lain manmeri bilong graun i save wari long painim ol dispela kain samting. Tasol Papa bilong yupela em i save pinis, yupela i mas kisim ol dispela samting. 31 Olsem Mt 6.33 na mobeta yupela i tingting long larim God i stap king bilong yupela. Na bai em i givim ol dispela samting tu long yupela.”
Pasin bilong bungim ol gutpela samting
(Matyu 6.19-21)
32 Jisas Mt 25.34, Lu 22.29, KTH 1.6 i tok moa olsem, “Yupela liklik lain sipsip, yupela i no ken pret. Papa bilong yupela em i tok pinis long em bai i stap king bilong yupela na givim kingdom bilong en long yupela. 33 Yupela Mt 19.21, Lu 18.22, Ap 2.45, 4.34 larim ol man i baim olgeta samting bilong yupela, na givim dispela mani long ol man i sot long ol samting. Yupela i mas kisim dispela kain paus mani i no save bagarap, na yupela i mas wok long bungim ol gutpela gutpela samting long heven. Long heven ol samting i no save lus, na ol stilman i no save kisim, na ol binatang i no save bagarapim ol samting. 34 Long ples ol gutpela samting bilong yupela i stap long en, long dispela ples tasol laik bilong yupela tu bai i stap.”
Ol gutpela wokboi i save stap redi
(Matyu 24.42-44)
35 Jisas Kis 12.11, Mt 25.1-13, Ef 6.14, 1 Pi 1.13 i tok moa olsem, “Yupela sotim laplap bilong yupela na pasim let, na laitim lam, na yupela i stap redi. 36 Yupela Mk 13.34-36, 1 Pi 1.13 i mas i stap olsem ol man i wetim bikman bilong ol em i laik lusim bikpela kaikai bilong marit na i kam bek. Sapos em i kam paitim dua, bai ol i opim dua kwiktaim. 37 Sapos Jo 13.4 bikman i kam na i lukim ol wokboi bilong en i no slip, orait ol dispela wokboi i ken amamas. Mi tok tru long yupela, bikman yet bai i sotim laplap na pasim let, na bai em i tokim ol long sindaun long tebol. Na em yet bai i kam givim kaikai long ol. 38 Na sapos bikman i kam long biknait tru, o long taim kakaruk i krai namba wan taim, na em i lukim ol wokboi i no slip, orait ol dispela wokboi i ken amamas.
39 “Yupela 1 Te 5.2, 2 Pi 3.10 Mt 24.43-44 tingim dispela samting. Sapos papa bilong haus i save pastaim long wanem taim stilman bai i kam, orait em bai i no inap larim dispela stilman i brukim haus bilong en na i go insait. 40 Yupela Mk 13.33, 1 Te 5.6, 2 Pi 3.12 tu i mas redi. Pikinini Bilong Man bai i kam long wanpela taim yupela i no ting em bai i kam.”
Tok piksa bilong gutpela wokboi
na wokboi nogut
(Matyu 24.45-51)
41 Pita i askim Jisas olsem, “Bikpela, ating yu givim dispela tok piksa long mipela tasol, o long olgeta man wantaim?” 42 Na Bikpela i tok olsem, “Wanem bosboi i gat gutpela tingting, na i save mekim gut wok bilong en? Bikman i save makim dispela kain bosboi bilong bosim ol wokboi bilong en, na bilong skelim kaikai long ol long taim bikman i makim. 43 Dispela kain wokboi i ken amamas tru taim bikman bilong en i kam bek na i lukim em i stap mekim wok bilong en. 44 Mi Mt 25.21-23 tok tru long yupela, bikman bai i makim dispela wokboi bilong bosim olgeta samting bilong en. 45 Tasol sapos dispela wokboi i ting long bel bilong en, ‘Bikman bilong mi bai i no inap i kam kwik,’ na em i stat long paitim ol arapela wokboi na wokmeri, na em i wok long kaikai na dring na em i spak, 46 orait bikman bai i kam bek long wanpela de dispela wokboi i no redi, na long wanpela taim em i no save long en. Na bikman bai i bagarapim tru dispela wokboi, na bai em i putim em i stap wantaim ol man bilong sakim tok.
47 “Wokboi Lo 25.2, Ap 17.30, Je 4.17 i save pinis long laik bilong bikman bilong en, tasol em i no redim samting na i no bihainim laik bilong bikman, em bikman bai i paitim strong tumas. 48 Tasol Wkp 5.17, 1 Ti 1.13 wokboi i no save long laik bilong bikman na i mekim pasin inap long kisim kanda, em bikman bai i paitim liklik. Ol man i kisim planti samting, ol i mas bekim planti samting gen. Sapos ol manmeri i putim planti samting long han bilong wanpela man, orait ol bai i tokim em long bekim planti samting moa.”
Jisas i kam bilong brukim
ol lain manmeri
(Matyu 10.34-36)
49 Jisas i tok moa olsem, “Mi bin kam bilong tromoi paia long graun, na mi laikim tumas bai dispela paia i lait hariap. 50 Mi Mt 20.22, 26.38, Mk 10.38-39, Jo 12.27 mas kisim wanpela kain baptais. Nau mi no kisim yet, na bel bilong mi em i hevi tru. 51 Nogut Mt 10.34 yupela i ting mi kam bilong mekim i dai olgeta pait long graun. Nogat. Mi tokim yupela, mi kam bilong brukim ol lain manmeri. 52 Long nau na bihain tu sapos i gat 5-pela bilong wanpela famili i stap long wanpela haus, orait ol bai i bruk tupela lain. Tripela bai i birua long tupela, na tupela bai i birua long tripela. 53 Bai Mai 7.6 ol i bruk, na papa i birua long pikinini man bilong en, na pikinini man bai i birua long papa bilong en. Na mama bai i birua long pikinini meri bilong en, na pikinini meri bai i birua long mama bilong en. Na mama bilong wanpela man bai i birua long meri bilong dispela man, na meri bai i birua long mama bilong man bilong en.”
Ol man i no save long as
bilong ol samting i wok long kamap
(Matyu 16.2-3)
54 Jisas i tokim ol planti lain manmeri olsem, “Yupela i save lukim klaut i kamap long hap bilong san i go daun, na kwiktaim yupela i save tok, ‘Ren i laik i kam.’ Na tru tumas, ren i save kam. 55 Na yupela i save lukim strongpela win bilong saut i kamap, na yupela i save tok, ‘Bai san i hat nau.’ Na tru tumas, hatpela san i save kamap. 56 Yupela man bilong giaman, yupela i save skelim gut ol samting i save kamap long graun na long skai. Tasol watpo yupela i no save long pasin bilong skelim ol samting i wok long kamap long dispela taim nau?”
Yu mas stretim tok
wantaim man i laik kotim yu
(Matyu 5.25-26)
57 Jisas i tok moa olsem, “Bilong wanem yupela yet i no save tingim gut na skelim wanem ol pasin i stretpela? 58 Sapos Snd 25.8, Mt 5.25 yu wokabaut i go long kot wantaim wanpela man i laik kotim yu, orait taim yutupela i stap yet long rot yu mas traim long stretim tok wantaim em. Nogut em i pulim yu i go long jas, na jas i putim yu long han bilong plisman, na plisman i putim yu long haus kalabus. 59 Mi tok stret long yu, yu bai i stap long haus kalabus inap long yu baim olgeta mani ol i makim bilong yu.”

12:1: Mt 16.6, 16.12, Mk 8.15

12:2: Mt 10.26, Mk 4.22, Lu 8.17

12:4: Ais 51.7, Jer 1.8, Mt 10.28, Jo 15.14-15

12:5: Hi 10.35

*12:5: Sampela man i ting dispela lain i no tok long God, tasol em i tok long Satan.

12:7: Lu 12.24, 21.18, Ap 27.34

12:8: Lu 15.10

12:9: Mk 8.38, Lu 9.26, 2 Ti 2.12, 1 Jo 2.23

12:10: Mt 12.31-32, Mk 3.28-29, 1 Jo 5.16

12:11: Mt 10.19-20, Mk 13.11, Lu 21.14-15

12:15: 1 Ti 6.7-10

12:19: Sav 11.9, 1 Ko 15.32, Je 5.5

12:20: Sng 39.6, 52.7, Jer 17.11, Je 4.14

12:21: Mt 6.19-20, 1 Ti 6.18-19, Je 2.5

12:24: Jop 38.41, Sng 147.9, Lu 12.7

12:27: 1 Kin 10.4-8, 2 Sto 9.3-6

12:31: Mt 6.33

12:32: Mt 25.34, Lu 22.29, KTH 1.6

12:33: Mt 19.21, Lu 18.22, Ap 2.45, 4.34

12:35: Kis 12.11, Mt 25.1-13, Ef 6.14, 1 Pi 1.13

12:36: Mk 13.34-36, 1 Pi 1.13

12:37: Jo 13.4

12:39: 1 Te 5.2, 2 Pi 3.10

12:39: Mt 24.43-44

12:40: Mk 13.33, 1 Te 5.6, 2 Pi 3.12

12:44: Mt 25.21-23

12:47: Lo 25.2, Ap 17.30, Je 4.17

12:48: Wkp 5.17, 1 Ti 1.13

12:50: Mt 20.22, 26.38, Mk 10.38-39, Jo 12.27

12:51: Mt 10.34

12:53: Mai 7.6

12:58: Snd 25.8, Mt 5.25