Sapta 10
Ol ofa bilong bipo i no inap long rausim sin
Long Kl 2.17, Hi 8.5, 9.9-11, 9.23, 10.4 lo bilong Moses yumi save lukim piksa o tewel tasol bilong ol gutpela samting i laik kamap bihain. Tasol em i no soim yumi gut tru long ol dispela samting. Lo i tok, ol i mas mekim ol wankain ofa tasol long olgeta yia, olsem na yumi save, lo i no inap stretim tru ol manmeri i kam long haus lotu. Lo i no inap mekim ol i kamap gutpela tru. Nogat. Sapos dispela kain ofa inap long mekim ol manmeri i kamap gutpela tru, orait ol i no inap mekim ofa moa. Sapos wanpela ofa tasol inap mekim ol manmeri i kam long haus lotu ol i kamap klin pinis, orait long bel bilong ol, ol bai i no pilim moa olsem ol i gat asua bilong sin. Tasol Wkp 16.21, Hi 9.7 nogat. Long olgeta yia, ol dispela ofa i save mekim ol i tingting gen long ol sin bilong ol. As Mai 6.6-7, Hi 9.13, 10.11 bilong dispela i olsem. Blut bilong ol bulmakau man na bilong ol meme, em i no inap tru long rausim sin.
Olsem Ais 1.11, Amo 5.21-22 Sng 40.6-8 na taim Krais i kam long graun, em i tok olsem,
“Yu no laik bai ol i kilim abus
na mekim ofa.
Tasol yu bin redim wanpela bodi
bilong givim long mi.
Ol ofa ol i save kukim olgeta
long paia,
na ol ofa bilong rausim sin,
em tu yu no laikim.
Orait nau mi tok olsem,
‘God, mi kam pinis.
Olsem bipo ol i raitim tok long mi
long buk.
Nau mi kam pinis
bilong bihainim laik bilong yu.’ ”
Pastaim em i tok long ol ofa lo i tokim ol long mekim. Em i tok olsem, “Yu no laik bai ol i kilim abus na mekim ofa. Ol ofa ol i save kukim olgeta long paia na ol ofa bilong rausim sin, em yu no save laikim.” Na bihain em i tok olsem, “Mi kam pinis bilong bihainim laik bilong yu.” Olsem na em i rausim dispela pasin bilong bipo, na em i mekim nupela pasin i kisim ples bilong en. 10 Jisas Jo 17.19, Hi 9.12, 9.28, 13.12 Krais i bihainim laik bilong God, na em i givim bodi bilong em yet olsem ofa wanpela taim tasol. Na long dispela pasin em i mekim yumi i kamap ol lain manmeri bilong God stret na yumi stap holi.
Ofa bilong Krais em inap tru long rausim sin
11 Olgeta Kis 29.38, Nam 28.3, Hi 7.27, 10.4 pris ol i save sanap na mekim wok bilong ol long olgeta de. Na ol i save mekim ol dispela wankain ofa planti taim moa, em ol dispela ofa i no inap tru long rausim sin. 12 Tasol Kl 3.1, Hi 1.3 Sng 110.1 Krais em i mekim wanpela ofa tasol bilong rausim sin, na dispela ofa em inap long i stap olgeta taim. Em i mekim olsem pinis, orait em i sindaun long han sut bilong God 13 na Ap 2.35, 1 Ko 15.25, Hi 1.3 em i wetim taim bilong God i putim ol birua bilong en i stap aninit long en. 14 Ol dispela manmeri em i mekim ol i kamap ol lain manmeri bilong God stret, em i mekim ol i kamap gutpela olgeta long wanpela ofa tasol, na ol bai i stap olsem inap oltaim oltaim.
15 Holi Spirit tu i autim tok long yumi olsem, 16 “Bikpela Jer 31.33, Hi 8.10 i tok olsem, ‘Dispela nupela kontrak mi laik mekim wantaim ol, em i olsem. Bai mi putim olgeta lo bilong mi long tingting bilong ol na bai mi raitim tok bilong lo long bel bilong ol.’ ” 17 Na Jer 31.34, Hi 8.12 bihain em i skruim dispela tok olsem, “Bai mi lusim sin bilong ol na mi no ken tingim moa.” 18 Na sapos God i lusim sin pinis, orait i no gat wok moa long mekim ofa bilong rausim sin.
Yumi mas bilip tru na i go klostu long God
19 Ol Ro 5.2, Ef 2.18, 3.12, Hi 4.16, 9.8, 9.12 brata, blut bilong Jisas i lusim sin bilong yumi pinis, olsem na yumi inap i go insait long Rum Tambu Tru bilong haus bilong God na yumi no ken pret. 20 Yumi Mt 27.51, Jo 10.9, 14.6, Hi 9.3, 9.8 ken i go insait long dispela rum long dispela nupela rot i gat laip. Dispela rot Jisas yet i bin opim, em i go insait long dispela bikpela laplap i hangamap i stap olsem dua bilong dispela rum. Dispela laplap em i olsem bodi bilong em yet.* Rum Tambu Tru em i olsem ples God yet i stap long en, na bipo hetpris tasol inap i go insait long dispela rum na i go klostu long God. Nau wok bilong Jisas i mekim, na yumi olgeta inap i go klostu tru long God. Olsem na long taim ol i brukim bodi bilong Jisas na em i dai long diwai kros, dispela bikpela laplap i hangamap i stap long dua bilong Rum Tambu Tru, em i bruk tupela hap. Lukim Mak 15.38. 21 Yumi 1 Ti 3.15, Hi 4.14 gat bikpela hetpris, na em i save lukautim olgeta lain manmeri bilong God. 22 Em Wkp 8.30, Ese 36.25, Ef 3.12, 5.26, Hi 9.14, Je 1.6, 1 Jo 3.21 i bin tromoi blut bilong en long bel bilong yumi, bilong pinisim asua bilong ol pasin nogut yumi bin mekim na bilong mekim yumi i save olsem yumi stap klin tru long ai bilong God. Na em i bin wasim bodi bilong yumi long wara i klin tru. Olsem na yumi mas rausim olgeta pasin giaman i stap long bel bilong yumi, na yumi mas bilip tru long God na yumi mas i go klostu long em. 23 Yumi 1 Te 5.24, 2 Te 3.3, Hi 4.14, 11.11 save tokaut long bilip bilong yumi na long ol gutpela samting yumi wetim i stap. Orait yumi mas holim strong bilip bilong yumi, na yumi no ken pret na surik. Yumi save, olgeta samting God i tok pinis long mekim, tru tumas bai em i mekim. 24 Yumi wan wan i mas tingting tu long ol arapela manmeri bilong God, na painim rot bilong kirapim ol long laikim ol arapela na mekim ol gutpela pasin long ol. 25 Na Ro 13.11, Fl 4.5, Hi 3.13, 2 Pi 3.9-11, 3.14 yumi ol manmeri bilong God i no ken lusim pasin bilong bung wantaim, olsem sampela man i save mekim. Nogat. Yupela i save, De bilong Krais em i kam klostu. Olsem na yumi wan wan i mas wok strong moa long strongim bel bilong ol arapela.
Yumi no ken givim baksait long Pikinini Bilong God
26 Harim. Nam 15.30, Hi 6.4-8, 2 Pi 2.20-21 Sapos yumi kisim save pinis long tok tru bilong Krais, na bihain, long laik bilong yumi yet yumi wokabaut long pasin bilong sin, orait i no gat narapela ofa moa i stap bilong rausim dispela sin. Nogat. 27 Bai Ais 26.11, Hi 12.29 yumi pret nogut tru na wetim de bilong bikpela kot na dispela paia i hat tumas na i redi pinis long kukim ol birua bilong God. 28 Yumi Lo 17.6, 19.15, Jo 8.17, 2 Ko 13.1 save, sapos wanpela man i kalapim lo bilong Moses, na tupela o tripela man i lukim na ol i autim tok long rong em i mekim, orait ol i no ken sori long dispela man. Nogat. Ol i mas kilim em i dai. 29 Orait Kis 24.8, 1 Ko 11.29, Ef 4.30, Hi 12.25, 13.20 yupela i ting wanem long man i givim baksait long Pikinini Bilong God? Dispela man bai i kisim bikpela hevi moa yet. Blut bilong Krais i strongim nupela kontrak, em i bin mekim dispela man i kamap man bilong God stret na em i stap holi. Tasol nau dispela man i mekim olsem dispela blut em i samting nating. Na em i mekim pasin nogut tru long Spirit bilong marimari. 30 Yumi Lo 32.35-36, Sng 50.4, 135.14, Ro 12.19 save, God i bin tok olsem, “Bekim rong, em i wok bilong mi. Mi yet bai mi bekim rong bilong ol na mekim save long ol.” Na em i tok moa olsem, “Bikpela yet bai i skelim pasin bilong ol manmeri bilong en long kot.” 31 Sapos Lu 12.5 God bilong i stap oltaim em i laik mekim save long wanpela man na em i holimpas em, orait dispela man i ken pret nogut tru.
Yumi mas sanap strong long bilip
32 Yupela Ga 3.4, Fl 1.29-30, Kl 2.1, Hi 6.4 i mas tingim gen dispela taim bipo, taim yupela i kisim lait bilong God. Long dispela taim ol i bin givim ol bikpela hevi long yupela, na yupela i karim planti pen. Tasol yupela i sanap strong na sakim ol dispela hevi. 33 Sampela 1 Ko 4.9, Fl 1.7, 4.14, 1 Te 2.14 taim ol i bin sanapim yupela long ai bilong ol manmeri, na ol i tok bilas long yupela na mekim nogut long yupela long ai bilong ol. Na sampela taim yupela i bin poroman wantaim ol manmeri i kisim ol dispela kain hevi, na yupela i helpim ol. 34 Na Mt 6.20, 19.21, 19.29, Lu 12.38, Ap 5.41, Fl 1.7, Je 1.2 taim ol i putim sampela bilong yupela long kalabus, yupela i bin sori long ol dispela kalabusman na mekim gut long ol. Na taim ol man i bin pulim ol samting bilong yupela, yupela i amamas i stap na larim ol, long wanem, yupela i save olsem, samting tru bilong yupela i stap yet, na dispela bai i stap oltaim.
35 Yupela Mt 5.12, 10.32 i mas tingim ol gutpela pasin yupela i save mekim bipo na yupela i no ken lusim dispela strongpela bilip bilong yupela. Nogat. Yupela i mas bilip strong, na bai yupela i kisim bikpela pe tru. 36 Yupela Lu 21.19, Ga 6.9, Kl 3.24, Hi 6.12, 9.15, 12.1 i mas sanap strong, olsem bai yupela i ken bihainim laik bilong God. Na yupela i ken kisim ol gutpela samting, bipo God i promis long givim yupela. 37 Yes, 2 Pi 3.9 Hab 2.3-4 “I no longtaim. Liklik taim tasol, na dispela man i laik kam, em bai i kam. Em bai i kam kwik. 38 Tasol Ro 1.17, Ga 3.11 stretpela man bilong mi em i bilip, olsem na em bai i stap laip. Na sapos em i surik, orait bai mi no amamas long em.”
39 Tasol 1 Te 5.9, 2 Te 2.14, 2 Pi 2.20-21 yumi no man bilong surik na lus. Nogat tru. Yumi ol manmeri bilong bilip na kisim laip.
Yumi mas bilip long God na sanap strong
(Sapta 11-13)

10:1: Kl 2.17, Hi 8.5, 9.9-11, 9.23, 10.4

10:3: Wkp 16.21, Hi 9.7

10:4: Mai 6.6-7, Hi 9.13, 10.11

10:5: Ais 1.11, Amo 5.21-22

10:5: Sng 40.6-8

10:10: Jo 17.19, Hi 9.12, 9.28, 13.12

10:11: Kis 29.38, Nam 28.3, Hi 7.27, 10.4

10:12: Kl 3.1, Hi 1.3

10:12: Sng 110.1

10:13: Ap 2.35, 1 Ko 15.25, Hi 1.3

10:16: Jer 31.33, Hi 8.10

10:17: Jer 31.34, Hi 8.12

10:19: Ro 5.2, Ef 2.18, 3.12, Hi 4.16, 9.8, 9.12

10:20: Mt 27.51, Jo 10.9, 14.6, Hi 9.3, 9.8

*10:20: Rum Tambu Tru em i olsem ples God yet i stap long en, na bipo hetpris tasol inap i go insait long dispela rum na i go klostu long God. Nau wok bilong Jisas i mekim, na yumi olgeta inap i go klostu tru long God. Olsem na long taim ol i brukim bodi bilong Jisas na em i dai long diwai kros, dispela bikpela laplap i hangamap i stap long dua bilong Rum Tambu Tru, em i bruk tupela hap. Lukim Mak 15.38.

10:21: 1 Ti 3.15, Hi 4.14

10:22: Wkp 8.30, Ese 36.25, Ef 3.12, 5.26, Hi 9.14, Je 1.6, 1 Jo 3.21

10:23: 1 Te 5.24, 2 Te 3.3, Hi 4.14, 11.11

10:25: Ro 13.11, Fl 4.5, Hi 3.13, 2 Pi 3.9-11, 3.14

10:26: Nam 15.30, Hi 6.4-8, 2 Pi 2.20-21

10:27: Ais 26.11, Hi 12.29

10:28: Lo 17.6, 19.15, Jo 8.17, 2 Ko 13.1

10:29: Kis 24.8, 1 Ko 11.29, Ef 4.30, Hi 12.25, 13.20

10:30: Lo 32.35-36, Sng 50.4, 135.14, Ro 12.19

10:31: Lu 12.5

10:32: Ga 3.4, Fl 1.29-30, Kl 2.1, Hi 6.4

10:33: 1 Ko 4.9, Fl 1.7, 4.14, 1 Te 2.14

10:34: Mt 6.20, 19.21, 19.29, Lu 12.38, Ap 5.41, Fl 1.7, Je 1.2

10:35: Mt 5.12, 10.32

10:36: Lu 21.19, Ga 6.9, Kl 3.24, Hi 6.12, 9.15, 12.1

10:37: 2 Pi 3.9

10:37: Hab 2.3-4

10:38: Ro 1.17, Ga 3.11

10:39: 1 Te 5.9, 2 Te 2.14, 2 Pi 2.20-21