Sapta 15
Ol i bringim Jisas i go long Pailat
(Matyu 27.1-2 na 27.11-14 na Luk 23.1-5 na Jon 18.28-38)
Long Lu 22.66 moningtaim tru ol bikpris wantaim ol hetman na ol saveman bilong lo na olgeta kaunsil ol i bung na toktok gut long samting ol i mas mekim. Na bihain ol i pasim Jisas long baklain, na ol i kisim em i go na putim em long han bilong Pailat.* Lukim tok i stap long Matyu 27.2. Na Mt 27.11 Pailat i askim Jisas olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu yet yu tok olsem.” Ol bikpris i sutim planti tok long Jisas, na Pailat i askim em gen olsem, “Yu no laik bekim wanpela tok, a? Yu harim pinis dispela ol planti tok ol i sutim long yu.” Tasol Ais 53.7, Mk 14.61 Jisas i no bekim wanpela tok moa, na dispela i mekim Pailat i tingting planti.
Pailat i tok long nilim Jisas
long diwai kros
(Matyu 27.15-26 na Luk 23.13-25 na Jon 18.38—19.16)
Long olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, Pailat i save lusim wanpela kalabusman. Ol manmeri yet i save kolim nem bilong wanpela man i stap long kalabus, na Pailat i save lusim dispela man i go long ol. Long dispela taim ol i bin kalabusim ol man i bin kirapim pait long gavman na kilim sampela man i dai. Wanpela man bilong dispela lain em man ol i kolim Barabas. Orait ol manmeri i kamap na ol i askim Pailat long mekim olsem bipo em i save mekim long ol. Na Pailat i bekim tok bilong ol olsem, “Ating yupela i laik bai mi lusim dispela king bilong ol Juda i go long yupela?” 10 Pailat i tok olsem, long wanem, em i save, ol bikpris ol i bel nogut tasol long Jisas na ol i bringim em i kam long kot. 11 Tasol Ap 3.13-14 ol bikpris i kirapim bel bilong ol manmeri, long ol i mas singaut long Pailat long em i no ken lusim Jisas. Em i mas lusim Barabas i kam long ol. 12 Na Pailat i askim ol gen olsem, “Na yupela i laik bai mi mekim wanem long dispela man, yupela i save kolim em king bilong ol Juda?” 13 Na ol i singaut gen olsem, “Nilim em long diwai kros.” 14 Na Pailat i askim ol, “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong?” Tasol ol i singaut strong moa, “Nilim em long diwai kros.” 15 Na Pailat i laik mekim ol manmeri i amamas. Olsem na em i lusim Barabas i go long ol. Na em i tok na ol soldia i wipim Jisas. Na bihain em i givim Jisas long han bilong ol soldia, bai ol i nilim em long diwai kros.
Ol soldia i tok bilas long Jisas
(Matyu 27.27-31 na Jon 19.2-3)
16 Ol soldia i bringim Jisas i go insait long banis bilong haus gavman, na ol i singautim olgeta soldia i kam. 17 Ol i putim wanpela retpela klos long Jisas. Na ol i kisim ol rop i gat nil na wokim samting olsem hat bilong king, na ol i putim long het bilong en. 18 Na ol i tokim em olsem, “Gude, king bilong ol Juda!” Lukim tok i stap long Matyu 27.29. 19 Na ol i kisim wanpela kanda na paitim het bilong en. Na ol i spet long em. Na ol i brukim skru na mekim ol pasin olsem ol i laik givim biknem long em. 20 Ol i mekim dispela olgeta pasin bilong tok bilas long em pinis, orait ol i rausim retpela klos long em, na ol i putim bek klos bilong em yet. Na ol i kisim em i go bilong hangamapim em long diwai kros.
Ol i nilim Jisas long diwai kros
(Matyu 27.32-44 na Luk 23.26-43 na Jon 19.17-27)
21 Wanpela Ro 16.13 man, nem bilong en Saimon bilong taun Sairini, em i kam na i laik i go insait long taun. Saimon em i papa bilong Aleksander tupela Rufus. Na ol soldia i kisim em na mekim em i karim diwai kros bilong Jisas.
22 Ol i kisim Jisas i go long wanpela ples, nem bilong en Golgota. As bilong dispela nem i olsem, Ples bilong bun bilong het. 23 Ol i laik givim Jisas sampela wain ol i bin tanim wantaim marasin. Tasol em i no dring. 24 Orait Sng 22.18 ol soldia i hangamapim Jisas long diwai kros. Na ol i tilim ol klos samting bilong en long ol yet. Ol i pilai satu bilong makim husat bai i kisim wanem wanem samting.
25 Long 9 klok long moningtaim, ol i hangamapim em long diwai kros. 26 Na long hap ol i save raitim tok ol i bin kotim man long en, ol i raitim tok olsem, “King bilong ol Juda.” 27-28 Klostu Ais 53.12 long Jisas ol i hangamapim tupela man bilong pait na stil. Ol i hangamapim wanpela long diwai kros i stap long han sut bilong em, na wanpela long diwai kros i stap long han kais. Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Olsem na wanpela tok i stap long buk bilong God, em i kamap tru. Dispela tok i olsem, ‘Ol manmeri i bin lukim em olsem wanpela man nogut.’ ”
29 Na Sng 22.7, 109.25, Mk 14.58, Jo 2.19 ol manmeri i kam i go ol i tok bilas long em. Ol i naisim het na i tok, “Goan, yu man bilong brukim tempel na wokim gen long tripela de tasol. 30 Nau yu ken helpim yu yet. Lusim diwai kros na kam daun.” 31 Ol bikpris wantaim ol saveman bilong lo, ol tu i tok bilas. Ol i tok namel long ol yet olsem, “Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. 32 Dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, dispela king bilong Israel, em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi ken lukim, na yumi ken bilip.” Tupela man ol i bin hangamapim long ol diwai kros klostu long Jisas, tupela tu i mekim tok bilas long em.
Jisas i dai
(Matyu 27.45-56 na Luk 23.44-49 na Jon 19.28-30)
33 Long Amo 8.9 12 klok, tudak i karamapim graun olgeta, i go inap long 3 klok long apinun. 34 Na Sng 22.1 long 3 klok Jisas i singaut strong olsem, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” As bilong dispela tok i olsem, “God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi?” 35 Sampela man i sanap klostu, ol i harim dispela tok na ol i tok, “Harim. Em i singautim Elaija.” 36 Na Sng 69.21 wanpela man i ran i go na i putim wanpela spans long wain. Na taim wain i pulap long en, em i pasim long wanpela stik na i givim long Jisas bilong dring. Na dispela man i tok, “Wet, yumi lukim pastaim. Ating bai Elaija i kam kisim em i kam daun, o nogat?” 37 Na Jisas i singaut strong moa, na em i dai.
38 Na Kis 26.31-33 dispela bikpela laplap i hangamap i stap insait long tempel em i bruk long antap i go inap long daunbilo bilong en, na i kamap tupela hap. 39 Na kepten bilong ol soldia em i sanap klostu long Jisas na em i lukim pasin Jisas i dai. Na em i tok, “Tru tumas, dispela man em i Pikinini Bilong God.”
40 Sampela Lu 8.2-3 meri tu i sanap longwe liklik na ol i lukluk i stap. Wanpela namel long ol em Maria bilong taun Makdala. Na wanpela em Maria, mama bilong namba 2 Jems na bilong Josep. Na wanpela em Salome. 41 Taim Jisas i bin i stap long Galili, ol dispela meri i bihainim em na helpim em. Na planti arapela meri tu i stap, ol i bin i go long Jerusalem wantaim Jisas.
Ol i putim bodi bilong Jisas
long hul bilong ston
(Matyu 27.57-61 na Luk 23.50-55 na Jon 19.38-42)
42-43 Long Lu 2.25, 2.38 apinun Josep bilong taun Arimatea em i kam. Em i wanpela bilong ol kaunsil, na em i gat gutpela nem long ai bilong ol manmeri. Em tu i save wet long lukim kingdom bilong God. Tumora de Sabat bai i kamap, na nau em i taim bilong redim ol samting bilong de Sabat. Orait Josep i go insait na i sanap long pes bilong Pailat, na em i no pret. Nogat. Em i askim Pailat long larim em i kisim bodi bilong Jisas. 44 Pailat i tingting planti, na i tok, “Em i dai pinis, a?” Na em i singautim kepten i kam, na i askim em, “Jisas i dai pinis, o nogat?” 45 Pailat i harim pinis tok bilong kepten, orait em i tokim Josep olsem em i ken kisim bodi. 46 Orait Josep i go baim wanpela longpela waitpela laplap, na em i kisim bodi bilong Jisas i kam daun. Na em i karamapim em long waitpela laplap, na em i kisim bodi i go na i putim insait long wanpela matmat. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston ol man i bin wokim. Na Josep i tantanim wanpela ston i kam pasim maus bilong hul. 47 Maria bilong Makdala wantaim Maria, mama bilong Josep, tupela i lukluk i stap, na tupela i lukim ples ol i putim Jisas long en.

15:1: Lu 22.66

*15:1: Lukim tok i stap long Matyu 27.2.

15:2: Mt 27.11

15:5: Ais 53.7, Mk 14.61

15:11: Ap 3.13-14

15:18: Lukim tok i stap long Matyu 27.29.

15:21: Ro 16.13

15:24: Sng 22.18

15:27-28: Ais 53.12

15:27-28: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Olsem na wanpela tok i stap long buk bilong God, em i kamap tru. Dispela tok i olsem, ‘Ol manmeri i bin lukim em olsem wanpela man nogut.’ ”

15:29: Sng 22.7, 109.25, Mk 14.58, Jo 2.19

15:33: Amo 8.9

15:34: Sng 22.1

15:36: Sng 69.21

15:38: Kis 26.31-33

15:40: Lu 8.2-3

15:42-43: Lu 2.25, 2.38