Sapta 27
Ol i bringim Jisas i go long Pailat
(Mak 15.1 na Luk 23.1-2 na Jon 18.28-32)
Tulait Lu 22.66 i kamap, na olgeta bikpris na ol hetman bilong ol manmeri ol i wokim toktok bilong kilim Jisas i dai. Na bihain ol i pasim em long baklain, na ol i kisim em i go na putim em long han bilong namba wan gavman Pailat.* Pailat em i man bilong Rom. Ol Rom i bin putim em i stap namba wan gavman bilong ol Juda. Ol Juda yet i no inap kilim Jisas i dai. Ol Rom tasol inap tok long wanpela man i mas i dai. Olsem na ol Juda i bringim Jisas i go long Pailat. Lukim Jon 18.31.
Judas i dai pinis
(Aposel 1.18-19)
Judas, Mt 26.14-15 em dispela man i bin givim Jisas long han bilong ol birua, em i lukim ol i daunim Jisas long kot na putim hevi long en. Na em i senisim tingting bilong en na em i kisim dispela 30 mani silva ol bikpris na ol hetman i bin givim long em, na em i bringim i go bek long ol. Na em i tok olsem, “Mi bin mekim sin. Dispela man mi givim long han bilong yupela, em i no bin mekim rong. Na yupela bai i kilim em i dai.” Tasol ol i bekim tok olsem, “Em i no samting bilong mipela. Em wari bilong yu tasol.” Na 2 Sml 17.23 Judas i tromoi ol dispela mani silva insait long banis bilong tempel, na em i go hangamapim em yet na em i dai.
Ol bikpris i kisim dispela mani silva, na ol i tok, “Dispela mani em i pe bilong kilim man i dai. Yumi no ken putim wantaim mani bilong tempel.” Na ol i pasim wanpela tok, na long dispela mani ol i baim hap graun bilong ol man bilong wokim sospen graun. Ol i laik bai dispela graun i stap matmat bilong ol man bilong ol longwe ples. Olsem na dispela hap graun i kisim nem, Graun Bilong Blut, na ol man i save kolim olsem yet. Dispela tok “olsem yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim Matyu i raitim buk bilong en. Olsem Sek 11.12-13 na wanpela tok bipo God i bin mekim long maus bilong profet Jeremaia em i kamap tru. Em i bin tok olsem, “Ol i kisim dispela 30 mani silva. Ol Israel i bin makim dispela pe olsem pe bilong baim dispela man. 10 Na long dispela mani ol i baim graun bilong man bilong wokim sospen graun, olsem Bikpela i bin tokim mi.”
“Yu king bilong ol Juda, a?”
(Mak 15.2-5 na Luk 23.3-5 na Jon 18.33-38)
11 Jisas Mk 15.2, Lu 23.3, Jo 18.33, 18.37, 1 Ti 6.13 i sanap i stap long ai bilong namba wan gavman Pailat, na Pailat i askim em olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” Na Jisas i tok, “Yu yet yu tok olsem.” 12 Na Ais 53.7, Mt 26.63, Jo 19.9 ol bikpris wantaim ol hetman ol i sutim planti tok long Jisas. Tasol em i no bekim wanpela tok. 13 Olsem na Pailat i askim em gen olsem, “Ating yu no harim olgeta dispela toktok ol i sutim long yu?” 14 Na Jo 19.9 Jisas i no bekim wanpela tok long Pailat. Olsem na Pailat i tingting planti.
Pailat i tok long nilim Jisas long diwai kros
(Mak 15.6-15 na Luk 23.13-25 na Jon 18.38—19.16)
15 Long olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, namba wan gavman i save lusim wanpela kalabusman. Ol manmeri yet i save kolim nem bilong wanpela man i stap long kalabus, na Pailat i save lusim dispela man i go long ol. 16 Na long dispela taim i gat wanpela man nogut tru i stap long kalabus, nem bilong en Jisas Barabas. 17 Ol manmeri i kam bung pinis, orait Pailat i askim ol olsem, “Yupela i laik bai mi lusim husat i go long yupela? Bai mi lusim Jisas Barabas, o bai mi lusim dispela Jisas ol i tok God i bin salim em i kam?” 18 Pailat Jo 11.47-48, 12.19 i tok olsem, long wanem, em i save, ol i bel nogut tasol long Jisas, na ol i bringim em i kam long kot. 19 Na tu, taim Pailat i sindaun i stap long sia bilong jas, meri bilong en i bin salim tok i kam long em olsem, “Yu no ken mekim wanpela samting long dispela stretpela man. Long nait mi lukim em long wanpela driman, na mi pilim bikpela hevi.”
20 Ol Ap 3.14 bikpris wantaim ol hetman i kirapim bel bilong ol manmeri, long ol i mas singaut long Pailat i mas lusim Barabas na i kilim Jisas i dai. 21 Na namba wan gavman i askim ol gen olsem, “Yupela i laik bai mi lusim husat bilong dispela tupela man?” Na ol manmeri i singaut olsem, “Barabas.” 22 Na Pailat i askim ol, “Na yupela i laik bai mi mekim wanem long dispela Jisas ol i tok God i bin salim em i kam?” Na olgeta i singaut olsem, “Nilim em long diwai kros.” 23 Na Pailat i askim ol, “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong?” Tasol ol i singaut strong moa, “Nilim em long diwai kros.”
24 Pailat Lo 21.6-9, Mt 27.4 i save nau, ol bai i no inap harim tok bilong en, na bikpela pait i laik kirap. Olsem na em i kisim sampela wara na em i wasim han bilong en long ai bilong ol manmeri. Na em i tok olsem, “I no asua bilong mi sapos dispela man i dai. Em i samting bilong yupela tasol.” 25 Na Jos 2.19, 2 Sml 1.16, Mt 23.35, Ap 5.28 olgeta manmeri i bekim tok olsem, “Dispela asua i ken i stap long mipela na long ol pikinini bilong mipela.” 26 Olsem na Pailat i lusim Barabas i go long ol. Na em i tok na ol soldia i wipim Jisas. Na bihain em i givim Jisas long han bilong ol soldia, bai ol i nilim em long diwai kros.
Ol soldia i tok bilas long Jisas
(Mak 15.16-20 na Jon 19.2-3)
27 Orait ol soldia bilong namba wan gavman i bringim Jisas i go insait long haus gavman, na olgeta i kam bung long pes bilong em. 28 Na Lu 23.11 ol i rausim klos bilong em, na ol i putim wanpela retpela klos long em. 29 Na Sng 69.19, Ais 53.3 ol i kisim ol rop i gat nil na wokim samting olsem hat bilong king, na ol i putim long het bilong em. Na ol i putim wanpela stik long han sut bilong en. Na ol i brukim skru long en, na ol i tok bilas long em olsem, “Gude, king bilong ol Juda.” Ol soldia i laik pilai long Jisas na ol i bilasim em olsem king. Long dispela taim ol king i save putim olkain bilas olsem, retpela klos na hat king. Na taim ol i sindaun long sia king, ol i save holim wanpela stik long han bilong ol. 30 Na Ais 50.6, Mt 26.67 ol i spet long em, na ol i kisim dispela stik ol i bin putim long han bilong Jisas na ol i paitim het bilong en. 31 Ol Ais 53.7 i mekim dispela olgeta pasin bilong tok bilas long em pinis, orait ol i rausim dispela klos ol i bin putim long em, na ol i putim bek klos bilong em yet. Na ol i kisim em i go bilong hangamapim em long diwai kros.
Ol i nilim Jisas long diwai kros
(Mak 15.21-32 na Luk 23.26-43 na Jon 19.17-27)
32 Ol i wokabaut i go, na ol soldia i lukim wanpela man bilong taun Sairini, nem bilong en Saimon. Na ol i kisim em na mekim em i karim diwai kros bilong Jisas. 33 Orait ol i go kamap long wanpela ples, nem bilong en Golgota. As bilong dispela nem i olsem, Ples bilong bun bilong het. Na long dispela ples 34 ol Sng 69.21, Mt 27.48 i givim Jisas sampela wain ol i bin tanim wantaim marasin i gat pait nogut, bai em i dring. Na em i traim, tasol em i no dring. 35 Ol Sng 22.18 soldia i hangamapim Jisas pinis long diwai kros, orait ol i pilai satu bilong tilim ol klos samting bilong en namel long ol yet. 36 Na ol i sindaun long dispela ples, na ol i was long em. 37 Antap long het bilong en ol i raitim dispela tok ol i bin kotim em long en. Ol i raitim tok olsem, “Dispela em Jisas, King bilong ol Juda.”
38 Klostu Ais 53.12 long Jisas ol i hangamapim tupela man bilong pait na stil. Ol i hangamapim wanpela long diwai kros i stap long han sut bilong em, na wanpela long diwai kros i stap long long han kais. 39 Na Sng 22.7, 109.25 ol manmeri i kam i go, ol i tok bilas long em. Ol i naisim het 40 na Mt 26.61, Jo 2.19 i tok, “Yu man bilong brukim tempel na sanapim gen long tripela de tasol, yu ken helpim yu yet. Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait lusim diwai kros na kam daun.” 41 Ol bikpris wantaim ol saveman bilong lo na ol hetman tu ol i tok bilas olsem, 42 “Em Jo 11.50 i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. Em i king bilong Israel. Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em. 43 Em Sng 22.8 i bilip long God na i tok, ‘Mi Pikinini Bilong God.’ Orait, sapos God i laikim em, God i ken helpim em nau.” 44 Tupela stilman ol i bin hangamapim long ol diwai kros klostu long Jisas, tupela tu i mekim ol wankain tok bilas tasol long em.
Jisas i dai
(Mak 15.33-41 na Luk 23.44-49 na Jon 19.28-30)
45 Long 12 klok, tudak i karamapim graun olgeta, i go inap long 3 klok long apinun. 46 Na Sng 22.1, Hi 5.7 klostu long 3 klok Jisas i singaut strong olsem, “Eli, Eli, lema sabaktani?” As bilong dispela tok i olsem, “God bilong mi, God bilong mi, bilong wanem yu lusim mi?” 47 Sampela man i sanap klostu, ol i harim dispela tok, na ol i tok, “Dispela man i singautim Elaija.” 48 Na Sng 69.21 kwiktaim wanpela bilong ol i ran i go kisim wanpela spans na putim long wain. Na taim wain i pulap long en, em i pasim long wanpela stik na i givim long Jisas bilong dring. 49 Tasol ol arapela i tok, “Wet, yumi lukim pastaim. Ating bai Elaija i kam helpim em, o nogat?” 50 Jisas i singaut strong moa gen, na em i lusim spirit bilong en i go na em i dai.
51 Long Kis 26.31-33, Mk 15.38, Lu 23.45, Hi 10.19-20 dispela taim tasol dispela bikpela laplap i hangamap i stap insait long tempel em i bruk long antap i go inap long daunbilo bilong en, na i kamap tupela hap. Na graun i guria, na ol bikpela ston i bruk. 52 Na ol ples matmat i op, na planti manmeri bilong God, bipo ol i dai pinis, nau ol i kirap. 53 Ol i lusim matmat, na bihain long Jisas i kirap bek pinis, ol i go insait long taun bilong God. Na planti man i lukim ol. 54 Kepten wantaim ol soldia i was long Jisas i stap, ol i lukim graun i guria na ol samting i kamap, na ol i pret moa. Na ol i tok olsem, “Tru tumas, dispela man em i Pikinini Bilong God.”
55 Planti Lu 8.2-3 meri tu i stap, ol i bin bihainim Jisas na i lusim Galili na i kam bilong helpim em. Ol dispela meri i sanap longwe liklik na ol i lukluk i stap. 56 Wanpela Mt 20.20 namel long ol em Maria bilong taun Makdala. Na wanpela em Maria, mama bilong Jems tupela Josep. Na wanpela em mama bilong tupela pikinini bilong Sebedi.
Ol i putim bodi bilong Jisas long hul bilong ston
(Mak 15.42-47 na Luk 23.50-55 na Jon 19.38-42)
57 Long apinun wanpela maniman bilong taun Arimatea, nem bilong en Josep, em i kam. Em tu i disaipel bilong Jisas. 58 Em Lo 21.22-23 i go long Pailat na i askim Pailat long larim em i kisim bodi bilong Jisas. Orait Pailat i tokim ol soldia na ol i givim bodi long Josep. 59 Na Josep i kisim bodi na i karamapim long klinpela waitpela laplap. 60 Na Ais 53.9 em i kisim bodi i go na putim insait long nupela matmat bilong em yet. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston Josep i bin tokim ol man long wokim. Na Josep i tantanim wanpela bikpela ston i kam pasim maus bilong hul. Em i mekim olsem pinis, na em i go. 61 Maria bilong Makdala wantaim narapela Maria, tupela i stap. Tupela i sindaun klostu long matmat, na tupela i lukluk i stap.
Ol soldia i was long matmat
62 De bilong redim ol samting bilong de Sabat em i pinis, na long de bihain,§ Em long de Sabat yet. ol bikpris wantaim ol Farisi ol i go lukim Pailat. 63 Ol Mt 12.40, 16.21, 17.23, 20.19, Mk 8.31, 9.31, 10.33-34, Lu 9.22, 18.31-33, Jo 2.19-21 i tokim em olsem, “Bikman, mipela i tingim wanpela tok dispela man bilong giaman i bin mekim long taim em i stap yet. Em i tok, ‘Bihain long tripela de bai mi kirap bek.’ 64 Olsem na yu mas tok na ol i ken pasim gut dispela matmat inap long tripela de. Nogut ol disaipel bilong en i kam stilim bodi bilong en na tokim ol manmeri olsem, ‘Em i kirap bek long matmat.’ Na dispela nupela tok giaman bilong ol bai i winim tok giaman em i bin mekim bipo.” 65 Orait Dan 6.17 Pailat i tokim ol olsem, “Yupela kisim ol soldia na tokim ol long was i stap long dispela matmat. Yupela go na mekim olgeta samting yupela i laik mekim bilong pasim strong dispela matmat.” 66 Orait Dan 6.17 na ol i go pasim matmat. Ol i putim mak bilong tambuim dispela ston i stap long maus bilong hul, na ol i putim ol soldia bilong was long matmat.

27:1: Lu 22.66

*27:2: Pailat em i man bilong Rom. Ol Rom i bin putim em i stap namba wan gavman bilong ol Juda. Ol Juda yet i no inap kilim Jisas i dai. Ol Rom tasol inap tok long wanpela man i mas i dai. Olsem na ol Juda i bringim Jisas i go long Pailat. Lukim Jon 18.31.

27:3: Mt 26.14-15

27:5: 2 Sml 17.23

27:8: Dispela tok “olsem yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim Matyu i raitim buk bilong en.

27:9: Sek 11.12-13

27:11: Mk 15.2, Lu 23.3, Jo 18.33, 18.37, 1 Ti 6.13

27:12: Ais 53.7, Mt 26.63, Jo 19.9

27:14: Jo 19.9

27:18: Jo 11.47-48, 12.19

27:20: Ap 3.14

27:24: Lo 21.6-9, Mt 27.4

27:25: Jos 2.19, 2 Sml 1.16, Mt 23.35, Ap 5.28

27:28: Lu 23.11

27:29: Sng 69.19, Ais 53.3

27:29: Ol soldia i laik pilai long Jisas na ol i bilasim em olsem king. Long dispela taim ol king i save putim olkain bilas olsem, retpela klos na hat king. Na taim ol i sindaun long sia king, ol i save holim wanpela stik long han bilong ol.

27:30: Ais 50.6, Mt 26.67

27:31: Ais 53.7

27:34: Sng 69.21, Mt 27.48

27:35: Sng 22.18

27:38: Ais 53.12

27:39: Sng 22.7, 109.25

27:40: Mt 26.61, Jo 2.19

27:42: Jo 11.50

27:43: Sng 22.8

27:46: Sng 22.1, Hi 5.7

27:48: Sng 69.21

27:51: Kis 26.31-33, Mk 15.38, Lu 23.45, Hi 10.19-20

27:55: Lu 8.2-3

27:56: Mt 20.20

27:58: Lo 21.22-23

27:60: Ais 53.9

§27:62: Em long de Sabat yet.

27:63: Mt 12.40, 16.21, 17.23, 20.19, Mk 8.31, 9.31, 10.33-34, Lu 9.22, 18.31-33, Jo 2.19-21

27:65: Dan 6.17

27:66: Dan 6.17