Sapta 26
Ol i mas wokim haus sel bilong God
(Kisim Bek 36.8-38)
Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas wokim haus sel bilong mi long 10-pela gutpela laplap ol i bilasim long blupela na retpela tret. Na kisim tret na samapim ol piksa bilong ensel long ol dispela laplap. Na wokim olgeta 10-pela laplap inap long wankain mak tasol. Longpela bilong ol inap 12 mita na bikpela bilong ol inap 2 mita. Orait samapim 5-pela laplap wantaim bilong skruim i go longpela na samapim arapela 5-pela laplap olsem tasol. Na wokim sampela ring long blupela laplap bilong joinim dispela tupela bikpela laplap. Na pasim ol dispela ring long arere bilong tupela bikpela laplap. Pasim 50 ring long arere bilong namba wan laplap na 50 ring olsem long namba 2 laplap. Na yupela i mas wokim 50 huk gol bilong pasim tupela bikpela laplap wantaim na bai i kamap olsem wanpela laplap tasol.
“Bihain yupela i mas wokim wanpela bikpela laplap bilong karamapim haus sel bilong mi. Wokim dispela long 11-pela hap laplap ol i bin wokim long gras bilong meme. Yupela i mas wokim olgeta hap inap long wanpela mak tasol. Longpela bilong ol inap 13 mita na bikpela bilong ol inap 2 mita. Na samapim 5-pela hap wantaim bai i kamap olsem wanpela longpela laplap tasol, na samapim 6-pela hap wantaim bai i kamap olsem wanpela longpela laplap. Brukim namba 6 hap bilong dispela namba 2 laplap na em bai i karamapim poret bilong haus sel. 10 Na pasim 50 ring laplap long arere bilong namba wan laplap na pasim 50 ring long arere bilong namba 2. 11 Na yupela i mas wokim 50 huk bras na putim ol huk long ol ring bilong pasim tupela bikpela laplap wantaim, na bai i stap olsem wanpela laplap tasol. 12 Na dispela wan mita bilong bikpela laplap i stap nating, yupela i mas larim i hangamap long baksait bilong haus sel bilong mi. 13 Longpela bilong dispela laplap bilong karamap i winim longpela bilong dispela haus sel i stap aninit inap 50 sentimita long hap na long hap. Olsem na em bai inap karamapim haus sel olgeta.
14 “Na yupela i mas wokim tupela moa samting bilong karamapim haus sel. Wokim wanpela long skin bilong sipsip man em ol i bin penim long retpela pen. Na wokim wanpela long skin bilong bulmakau bilong solwara bilong karamapim antap.
15 “Na yupela i mas wokim ol bun bilong haus sel long diwai akas. 16 Longpela bilong olgeta pos bilong banis inap 4 mita na ol hap diwai bilong pasim pos inap 66 sentimita. 17 Na yupela i mas katim ol pos longpela liklik bai pos i ken sanap insait long hul i stap long as bilong banis. Yupela i mas katim olgeta pos olsem tasol. 18 Yupela i mas pasim tupela tupela pos wantaim na wokim inap 20 bun olgeta bilong banis long hap saut. 19 Na yupela i mas kisim silva na wokim 40 liklik bokis i gat hul bilong sanapim ol pos. Tupela bokis i mas i stap aninit long olgeta bun bilong banis bilong strongim as bilong pos. 20-21 Na yupela i mas mekim olsem tasol long banis bilong hap not. Wokim 20 bun bilong banis na 40 bokis silva bilong pasim as bilong pos, tupela hap silva long wanpela wanpela bun bilong banis. 22 Na wokim 6-pela bun bilong banis long baksait bilong haus sel long hap san i go daun, 23 na tupela bun bilong banis bilong kona long baksait bilong haus. 24 Na joinim tupela bun bilong kona long as bilong banis na joinim i go antap olgeta. Na yupela i mas mekim olsem long tupela kona. 25 Olsem na long baksait bai i gat 8-pela bun bilong banis na 16 bokis silva bilong as bilong pos, inap tupela bokis long ol wan wan bun.
26 “Na yupela i mas kisim diwai akas na wokim sampela longpela plang bilong pasim banis. 27 Wokim 5-pela bilong banis long hap saut na 5-pela bilong banis long hap not na 5-pela bilong banis long baksait, long hap san i go daun. 28 Dispela ol plang yupela i laik pasim namel long ol banis, yupela i mas katim longpela inap long mak bilong banis stret. 29 Na yupela i mas karamapim ol bun bilong banis long gol, na putim sampela ring gol long ol bilong pasim ol longpela plang i slip long banis. Na yupela i mas karamapim ol dispela longpela plang tu long gol. 30 Na bihain yupela i mas sanapim dispela haus sel bai em i luk olsem piksa mi bin soim yu long dispela maunten.
31 “Na yupela i mas wokim wanpela naispela bikpela laplap bilong hangamapim insait long haus sel. Na bilasim dispela laplap long blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip. Na yupela i mas samapim gut tru ol piksa bilong ensel long en. 32 Orait kisim diwai akas na wokim 4-pela pos. Karamapim ol dispela pos long gol na sanapim ol pos long 4-pela bokis silva. Na wokim sampela huk gol na pasim long ol pos bilong holim dispela laplap. 33 Orait Hi 6.19, 9.3-5 na hangamapim dispela laplap long ol huk na kisim Bokis Kontrak i gat tupela hap ston i gat Lo i stap long en na putim baksait long dispela laplap. Na dispela laplap bai i brukim haus sel na i stap olsem banis namel long Rum Tambu na Rum Tambu Tru. 34 Na putim dispela Bokis Kontrak insait long Rum Tambu Tru na putim ai gol bilong en antap. Dispela i olsem ples bilong lusim sin. 35 Na putim tebol long Rum Tambu klostu long banis bilong haus sel long hap not. Na putim stik lam klostu long banis long hap saut.
36 “Na yupela i mas wokim wanpela naispela bikpela laplap bilong banisim dua bilong haus sel. Na samapim bilas long en long olkain tret na long blupela na retpela tret ol i wokim long gras bilong sipsip. 37 Na kisim diwai akas na wokim 5-pela pos na karamapim long gol. Na pasim huk gol long ol pos bilong hangamapim dispela laplap. Na wokim 5-pela bokis bras i gat hul bilong sanapim ol dispela pos.”

26:33: Hi 6.19, 9.3-5