Sapta 11
Lasarus i dai pinis
Wanpela Lu 10.38-39 man i gat sik, em Lasarus bilong ples Betani. Betani em i ples bilong Maria wantaim susa bilong en Marta. Em Mt 26.7, Mk 14.3, Jo 12.3 dispela Maria tasol i bin kapsaitim sanda long lek bilong Bikpela, na mekim drai long gras bilong em yet. Lasarus, em dispela man i gat sik, em i brata bilong Maria tupela Marta. Orait Jo 11.36 na tupela susa i salim tok long Jisas olsem, “Bikpela, dispela man yu laikim tumas, em i gat sik.” Jisas Jo 9.3, 11.40 i harim dispela na em i tok olsem, “Dispela sik em i no bilong man i dai. Nogat. Em i bilong mekim ol manmeri i lukim strong bilong God na givim biknem long em. Na long dispela rot tasol Pikinini Bilong God tu bai i kisim biknem.”
Jisas i laikim tumas Marta wantaim susa bilong en na Lasarus. Na taim em i harim tok long Lasarus i gat sik, em i stap tupela de moa long dispela ples em i stap long en. Na bihain em i tokim ol disaipel, “Yumi go bek long distrik Judia.” Na Jo 8.59 ol disaipel i tokim em, “Tisa, i no longtaim i go pinis na ol Juda i laik tromoi ston long yu na kilim yu i dai. Na yu laik i go long Judia, a?” Tasol Jo 9.4-5 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Ating i no gat 12-pela aua long wanpela san, a? Sapos man i wokabaut long san, em i no save pundaun, long wanem, em i lukim lait bilong dispela graun. 10 Tasol Jo 12.35, 1 Jo 2.11 sapos man i wokabaut long nait, em i save pundaun, long wanem, em i no gat lait bilong lukluk.”
11 Jisas Mt 9.24 i tok olsem, na bihain gen em i tokim ol, “Pren bilong yumi Lasarus i slip. Tasol mi bai go na kirapim em.” 12 Ol disaipel i harim dispela tok na ol i tok olsem, “Bikpela, sapos em i slip, sik bilong en bai i pinis na em bai i kamap orait gen.” 13 Ol disaipel i no save olsem Jisas i tok long Lasarus i dai pinis. Ol i ting Jisas i tok long Lasarus i slip tasol. 14 Olsem na nau Jisas i tok klia long ol olsem, “Lasarus i dai pinis. 15 Tasol mi tingting long yupela na mi amamas long mi no bin i stap wantaim em long dispela taim. Long wanem, dispela bai i mekim yupela i bilip. Nau yumi go long em.”
16 Jisas Mk 14.31 i tok pinis, orait Tomas, narapela nem bilong en Didimus, em i tokim ol arapela disaipel olsem, “Goan, yumi olgeta i go na i dai wantaim em.”
Jisas i tok, “Kirap bek, em mi yet. Na laip, em mi yet.”
17 Orait Jisas wantaim ol disaipel bilong en i go kamap klostu long ples Betani, na Jisas i harim tok olsem em i namba 4 de bilong Lasarus i stap long matmat. 18 Betani Mt 21.17 i stap klostu long Jerusalem, inap olsem 3 kilomita tasol, 19 olsem na planti manmeri bilong Juda i bin kam i stap wantaim Marta tupela Maria, bilong mekim gut bel bilong tupela, taim brata bilong tupela i dai.
20 Marta i harim tok long Jisas i wokabaut i kam, na em i lusim Maria i stap long haus na em i go bungim Jisas long rot. 21 Na Jo 11.32 Marta i tokim Jisas olsem, “Bikpela, sapos yu bin i stap hia, bai brata bilong mi i no inap i dai. 22 Tasol Jo 9.31 nau tu mi save, sapos yu beten long God long wanpela samting, orait em bai i givim long yu.”
23 Jisas i tokim em, “Brata bilong yu bai i kirap bek.” 24 Na Lu 14.14, Jo 5.29 Marta i tokim em, “Mi save, em bai i kirap bek long las de, long dispela taim olgeta manmeri bai i kirap bek.” 25 Na Jo 6.35, Kl 3.4, 1 Jo 1.1-2, 5.10 Jisas i tokim em, “Kirap bek, em mi yet. Na laip, em mi yet. Na man i bilip long mi, maski sapos em i dai, em bai i stap laip yet. 26 Na Jo 8.51 olgeta man i stap laip na i bilip long mi, bai ol i no i dai. Nogat. Bai ol i stap laip oltaim oltaim. Yu bilipim dispela, o nogat?”
27 Na Mt 16.16, Jo 4.42, 6.14, 6.69 Marta i tokim Jisas olsem, “Yes, Bikpela. Mi bilip yu Pikinini Bilong God. Yu dispela man God i bin tok long em bai i salim i kam long graun bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
Jisas i sori long Lasarus na i krai
28 Marta i tok olsem, na em i go singautim susa bilong en Maria. Na em i i tok isi long yau bilong Maria olsem, “Tisa i kam i stap, na em i singautim yu.” 29 Maria Jo 11.20 i harim dispela, na kwiktaim em i kirap bilong i go lukim Jisas. 30 Jisas i no kamap yet long ples. Em i stap yet long dispela hap, pastaim Marta i bin bungim em long en. 31 Ol Juda i stap wantaim Maria long haus na i wok long sori wantaim em, ol i lukim em i kirap kwiktaim na i go ausait. Na ol i bihainim em i go, long wanem, ol i ting em i laik i go krai long matmat.
32 Maria Jo 11.21 i go kamap long dispela hap Jisas i stap long en, na em i lukim Jisas. Na em i brukim skru klostu long lek bilong em, na i tokim em olsem, “Bikpela, sapos yu bin i stap hia, bai brata bilong mi i no inap i dai.”
33 Jisas i lukim Maria i krai, na em i lukim ol Juda i kam wantaim Maria, ol tu i krai. Na bel bilong en i sori tru na em tu i laik krai. 34 Na em i tok, “Yupela i bin putim em we?” Na ol i tokim em, “Bikpela, yu kam lukim.” 35 Na Lu 19.41 Jisas i krai. 36 Ol Juda i lukim na ol i tok, “Lukim. Em i bin laikim tru dispela man.” 37 Tasol Jo 9.6 sampela i tok, “Em i bin opim ai bilong ol aipas na mekim ol i lukluk. Tasol bilong wanem em i no laik helpim dispela man bai em i no dai?”
Jisas i kirapim bek Lasarus
38 Orait Mt 27.60 Jisas i bel hevi tru, na em i go kamap long matmat. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston ol i bin wokim long maunten. Na wanpela bikpela ston i karamapim maus bilong en. 39 Orait Jisas i tok, “Yupela rausim dispela ston.” Marta, em susa bilong man i dai pinis, em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, nau em i namba 4 de bilong em i stap long matmat. Olsem na smel nogut bai i kamap.” 40 Na Jo 11.4, 11.23-26 Jisas i tokim em, “Pastaim mi tokim yu pinis, sapos yu bilip, orait yu bai lukim bikpela strong bilong God.” 41 Orait ol i rausim ston. Na Jisas i lukluk i go antap na em i tok olsem, “Papa, mi tenkyu long yu, long wanem, yu harim pinis beten bilong mi. 42 Mi Jo 12.30 save pinis oltaim yu save harim beten bilong mi. Tasol mi ting long ol manmeri i sanap hia na mi mekim dispela tok, bilong ol i ken save yu bin salim mi na mi kam.”
43 Jisas i tok pinis, na em i singaut strong, “Lasarus, yu kam ausait.” 44 Orait Lasarus i kirap bek na i kam ausait. Lek na han na pes bilong en ol i bin karamapim long laplap. Na nau Jisas i tokim ol olsem, “Lusim laplap na larim em i wokabaut.”
Ol hetman i pasim toklong kilim Jisas i dai
(Matyu 26.1-5 na Mak 14.1-2 na Luk 22.1-2)
45 Planti Jo 4.48, 7.31 bilong ol dispela Juda i bin kam sori wantaim Maria, ol i lukim dispela samting Jisas i mekim, na ol i bilip long em. 46 Tasol Lu 16.31 sampela bilong ol i go long ol Farisi na i tokim ol long dispela samting Jisas i bin mekim. 47 Olsem na ol bikpris wantaim ol Farisi ol i singautim ol kaunsil i kam bung na ol i tokim ol olsem, “Bai yumi mekim wanem? Dispela man i save wokim planti mirakel. 48 Sapos yumi larim em i mekim dispela kain pasin, orait bai olgeta manmeri bai i bilip long em. Na ol Rom bai i kam na bagarapim tempel bilong yumi wantaim ol lain bilong yumi.”
49 Tasol wanpela man namel long ol, nem bilong en Kaiafas, em i hetpris long dispela yia, em i tokim ol olsem, “Yupela i no gat tingting tru. 50 Ating Jo 18.14 yupela i no save long wanpela pasin em inap helpim yupela. I gutpela sapos wanpela man tasol i kisim ples bilong ol manmeri na i dai, nogut olgeta lain bilong yumi i lus.”
51 Kaiafas Stt 50.20 i no mekim dispela tok long tingting bilong em yet. Nogat. Em i stap hetpris long dispela yia, olsem na em i mekim dispela tok profet long Jisas bai i dai bilong helpim ol Juda. 52 Na Ais 49.6, Jo 10.16, 17.21, Ef 2.14-17, 1 Jo 2.2 Jisas i no i dai bilong helpim ol Juda tasol. Nogat. Em i dai bilong bungim olgeta pikinini bilong God i stap nabaut, na mekim ol i kamap wanpela lain tasol.
53 Orait Jo 5.18 long dispela de tasol ol bikman i stat long wokim toktok bilong painim rot bilong kilim Jisas i dai. 54 Olsem 2 Sto 13.19, Jo 4.1-4, 7.1 na Jisas i no wokabaut moa long ples klia namel long ol Juda. Em i lusim dispela ples na em i go i stap klostu long ples i no gat man, long wanpela taun ol i kolim Efraim. Na em i stap long dispela taun wantaim ol disaipel bilong en.
55 Bikpela 2 Sto 30.17, Jo 2.13, 5.1, 6.4, Ap 21.26 De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, klostu em i laik kamap. Olsem na planti manmeri bilong ol ples nabaut ol i go long Jerusalem bilong mekim ol yet i kamap klin long ai bilong God. 56 Na Jo 7.11 ol i wok long painim Jisas. Ol i sanap insait long banis bilong tempel na ol i i toktok namel long ol yet olsem, “Yupela i ting wanem? Em bai i kam lukim ol bikpela de bilong lotu, o nogat?” 57 Ol bikman wantaim ol Farisi ol i tokim ol manmeri pinis olsem, sapos wanpela man i save Jisas em i stap we, orait em i mas toksave long ol na bai ol i ken kalabusim em.

11:1: Lu 10.38-39

11:2: Mt 26.7, Mk 14.3, Jo 12.3

11:3: Jo 11.36

11:4: Jo 9.3, 11.40

11:8: Jo 8.59

11:9: Jo 9.4-5

11:10: Jo 12.35, 1 Jo 2.11

11:11: Mt 9.24

11:16: Mk 14.31

11:18: Mt 21.17

11:21: Jo 11.32

11:22: Jo 9.31

11:24: Lu 14.14, Jo 5.29

11:25: Jo 6.35, Kl 3.4, 1 Jo 1.1-2, 5.10

11:26: Jo 8.51

11:27: Mt 16.16, Jo 4.42, 6.14, 6.69

11:29: Jo 11.20

11:32: Jo 11.21

11:35: Lu 19.41

11:37: Jo 9.6

11:38: Mt 27.60

11:40: Jo 11.4, 11.23-26

11:42: Jo 12.30

11:45: Jo 4.48, 7.31

11:46: Lu 16.31

11:50: Jo 18.14

11:51: Stt 50.20

11:52: Ais 49.6, Jo 10.16, 17.21, Ef 2.14-17, 1 Jo 2.2

11:53: Jo 5.18

11:54: 2 Sto 13.19, Jo 4.1-4, 7.1

11:55: 2 Sto 30.17, Jo 2.13, 5.1, 6.4, Ap 21.26

11:56: Jo 7.11