Stori bilong King Abiya
Sapta 13
(Sapta 13)
Ol Juda na Israel i pait
(1 King 15.1-8)
Long namba 18 yia bilong Jeroboam i stap king bilong Israel, Abiya i kamap king bilong Juda. Na em i stap king long Jerusalem inap tripela yia. Mama bilong en, em Mikaia, pikinini meri bilong Uriel bilong taun Gibea.
Na bikpela pait i kamap namel long King Abiya na King Jeroboam. Abiya i kisim 400,000 strongpela soldia na ol i go bilong pait long ol Israel. Na Jeroboam i kisim 800,000 strongpela soldia, em ol i saveman tru bilong pait, na ol i kam bilong pait long ol Juda. Tupela king wantaim ol ami bilong tupela i bung long ples maunten bilong Efraim na i redi long pait. Na Abiya i go sanap antap long maunten Semaraim na i singaut olsem, “Jeroboam, yu wantaim olgeta Israel, yupela putim yau gut long tok bilong mi. God, Bikpela bilong yumi Israel i bin mekim strongpela kontrak wantaim Devit na ol lain bilong en. Dispela kontrak i gat tok olsem, oltaim bai ol king bilong Israel i mas kamap long lain bilong Devit. Yupela i no save long dispela, a?
“Bipo Jeroboam, pikinini man bilong Nebat, i stap wokman bilong King Solomon. Tasol em i bikhet na i birua long king bilong en. Na ol man nogut bilong mekim kain kain rabis pasin i bin poroman wantaim Jeroboam, na ol i strong long Rehoboam, pikinini bilong Solomon, i mas bihainim laik bilong ol. Long dispela taim Rehoboam i yangpela man na i no save gut long pasin bilong bosim kantri, olsem na em i no inap long sakim tok bilong ol. Na nau yupela i kam wantaim planti soldia na dispela tupela piksa bilong bulmakau Jeroboam i bin wokim long gol olsem ol god bilong yupela. Na yupela i laik pait na daunim kantri bilong Bikpela. Bikpela yet i bin makim ol lain bilong Devit long kamap king na bosim dispela kantri. Na tu yupela i bin rausim ol pris bilong Bikpela, em ol lain bilong Aron, na yupela i bin rausim ol lain Livai. Na yupela i bin makim ol kain kain pris bilong yupela yet, long wankain pasin olsem ol manmeri bilong ol arapela kantri i save mekim. Maski wanem man i bringim wanpela bulmakau na 7-pela sipsip i kam long yupela, yupela i save makim em i kamap pris bilong ol dispela giaman god bilong yupela.
10 “Tasol mipela i wok yet long bihainim God, Bikpela bilong yumi, na mipela i no givim baksait long em. Na ol pris bilong lain Aron i save mekim wok bilong Bikpela, na ol Livai i save helpim ol. 11 Long olgeta moning na olgeta apinun ol i save mekim ofa bilong paia i kukim olgeta na ol i save kukim gutpela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel i go long Bikpela. Na ol i save kisim dispela bret ol i givim long God olsem ofa, na putim antap long tebol i klin long ai bilong God. Na long olgeta apinun ol i save laitim ol lam i stap long stik lam ol i bin wokim long gol. Mipela i save bihainim tok bilong God, Bikpela bilong yumi, na mekim ol dispela samting, tasol yupela nogat. Yupela i bin givim baksait tru long em. 12 Nau yupela harim gut. God yet em i lida bilong mipela, na ol pris bilong en i stap hia wantaim mipela na ol i redi nau long winim ol biugel bilong pait long yupela. Yupela ol Israel, maski pait long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yumi. Bai yupela i no inap win. Nogat tru.”
13 Long taim Abiya i toktok yet, Jeroboam i salim sampela soldia bilong en i hait i go long baksait bilong ol soldia bilong Abiya, bilong banisim ol. 14 Tasol ol soldia bilong Abiya i tanim na i lukim ol soldia bilong Israel, na ol i save, ol Israel i banisim ol pinis na i laik kirapim pait. Olsem na kwiktaim ol i singaut long God, Bikpela, long helpim ol, na ol pris i winim biugel. 15 Na ol Juda i singaut strong moa bilong kirapim pait. Na taim ol i singaut, God i mekim Jeroboam wantaim ol soldia bilong Israel i pret na ol i ranawe. 16 Ol Juda i ranim ol Israel na God i larim ol Juda i bagarapim ol. 17 Na Abiya wantaim ol soldia bilong en i mekim save kilim ol Israel i dai, na ol i kilim i dai 500,000 bilong ol dispela gutpela soldia bilong Israel. 18 Ol Juda i save olsem, God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, bai i helpim ol long pait. Olsem na ol i bilip strong long em na ol i winim ol Israel na daunim ol tru.
19 Orait na Abiya wantaim ol soldia i ranim ol ami bilong Jeroboam, na ol i kisim tripela taun bilong Israel. Nem bilong ol taun i olsem, Betel na Jesana na Efron. Na tu ol i kisim olgeta liklik ples i stap klostu long dispela tripela taun. 20-21 Na Abiya i kamap strongpela king tru. Em i maritim 14 meri na ol i karim 22 pikinini man na 16 pikinini meri. Tasol Jeroboam i no kamap strongpela king gen, inap long King Abiya i dai. Na bihain Bikpela i bagarapim Jeroboam na em i dai. 22 Stori bilong olgeta arapela samting King Abiya i bin mekim i stap long dispela buk ol i kolim Stori bilong Profet Ido. Dispela buk i stori tu long olgeta tok Abiya i bin mekim na long olgeta pasin bilong en.
Stori bilong King Asa
(Sapta 14-16)