Sapta 12
Ol Juda i mekim sin na God i mekim save long ol
(1 King 14.22-28)
Taim Rehoboam i kamap strongpela king na i bosim gut kantri Juda, orait em wantaim olgeta manmeri bilong en i givim baksait long ol lo bilong Bikpela. Na long namba 5 yia bilong Rehoboam i stap king, Sisak, king bilong Isip, wantaim ol soldia bilong en i kam pait long Jerusalem. Dispela samting i kamap, long wanem, ol Juda i bin bikhet na sakim tok bilong Bikpela. King Sisak i kam wantaim bikpela lain soldia moa, i no inap man i kaunim. Na tu em i gat 1,200 karis bilong pait na 60,000 soldia i save sindaun long ol hos na pait. Dispela ol soldia i bilong kantri Isip yet na bilong kantri Libia na kantri Suki na kantri Sudan. Ol soldia i pait na kisim ol taun i gat strongpela banis long kantri Juda, na ol i kam kamap klostu long Jerusalem.
Ol lida bilong Juda i ranawe long Sisak wantaim ol ami bilong en na i kam i stap long Jerusalem wantaim Rehoboam. Orait na wanpela profet bilong God, nem bilong en Semaia, i go bungim ol na em i tokim ol olsem, “Bikpela i tok olsem. Yupela i bin givim baksait long em, olsem na nau em i givim baksait long yupela na em i larim Sisak i winim yupela.” King wantaim ol lida i harim dispela tok na ol i tok olsem, “Tru tumas, mipela i gat bikpela asua, na pasin Bikpela i mekim em i stret olgeta.”
Bikpela i lukim ol i daunim ol yet, na em i givim narapela tok gen long profet Semaia olsem, “Mi lukim ol i daunim ol yet, olsem na bai mi no bagarapim ol. Taim Sisak i pait long Jerusalem, bai mi no larim em i bagarapim ol olgeta. Tru, mi belhat long ol, tasol bai mi no givim taun Jerusalem long han bilong Sisak long bagarapim olgeta. Nogat. Bai mi larim Sisak i daunim ol na mekim ol i kamap wokboi bilong en. Na long dispela pasin bai ol i save, pasin bilong i stap wokboi bilong mi em i gutpela, tasol pasin bilong i stap wokboi bilong ol king bilong graun, em i nogut.” Orait 1 Kin 10.16-17, 2 Sto 9.15-16 King Sisak wantaim ol soldia bilong en i kam pait long Jerusalem. Na ol i winim ol Jerusalem na ol i kisim olgeta gutpela gutpela samting bilong haus bilong Bikpela na bilong haus bilong king. Na tu ol i kisim dispela ol hap plang bilong pait Solomon i bin wokim na karamapim long gol. Na ol i karim ol dispela samting i go long Isip. 10 Tasol bihain long dispela, King Rehoboam i tokim ol wokman na ol i kisim bras na wokim ol hap plang bilong pait, bilong senisim ol dispela hap plang ol Isip i bin kisim. Na Rehoboam i givim long ol ofisa bilong en i gat wok bilong was long ol dua bilong haus king, na ol i save lukautim ol dispela hap plang. 11 Na taim king i go long haus bilong Bikpela, orait ol dispela wasman i save karim dispela ol hap plang na i go wantaim em. Na taim king i go bek long haus bilong en, orait ol i save bringim ol hap plang i go bek long rum bilong ol wasman.
12 Bikpela i bin lukim King Rehoboam i daunim em yet na i stap aninit long em, na tu Bikpela i lukim sampela gutpela pasin i stap yet long kantri Juda. Olsem na em i no moa belhat long Rehoboam na em i no bagarapim em olgeta.
Rehoboam i dai
(1 King 14.21-22 na 14.29-31)
13 Rehoboam i stap long Jerusalem na i kamap strongpela king. Long taim em i kamap king em i gat 41 krismas na em i stap king inap 17 yia. Em i stap long Jerusalem, dispela taun Bikpela i bin makim namel long olgeta hap bilong Israel, olsem ples olgeta Israel i ken i kam klostu long em na lotuim em. Mama bilong Rehoboam, em Nama bilong kantri Amon. 14 Rehoboam i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela, long wanem, em i no tingting long bihainim laik bilong Bikpela.
15 Ol stori bilong olgeta samting King Rehoboam i bin mekim, stat long taim em i kamap king i go inap long taim em i dai, i stap long dispela tupela buk ol i kolim Stori bilong Profet Semaia na Stori bilong Profet Ido. Na tu, dispela tupela buk i gat lista bilong ol lain famili bilong king. Long taim bilong King Rehoboam na King Jeroboam bilong Israel, tupela kantri i save pait oltaim. 16 Na bihain Rehoboam i dai, na ol i planim em long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en Abiya, i kisim ples bilong en na i kamap king.

12:9: 1 Kin 10.16-17, 2 Sto 9.15-16