Sapta 14
Asa i kamap king bilong Juda
King Abiya i dai na ol i planim em long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Asa, i kisim ples bilong en na i kamap king. Long taim Asa i bosim kantri Juda i no gat pait i kamap inap long 10-pela yia. Asa i mekim gutpela na stretpela pasin long ai bilong God, Bikpela bilong en. Asa i rausim ol alta ol man i bin wokim bilong lotuim ol giaman god bilong ol arapela kantri. Na tu em i bagarapim ol ples bilong lotu long ol giaman god na em i brukim ol pos ston i gat piksa bilong ol giaman god na em i katim ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera. Na em i tokim ol Juda long ol i mas strong long bihainim laik bilong God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, na bihainim olgeta lo na tok bilong en. Long olgeta taun bilong Juda em i rausim ol ples bilong lotu long ol giaman god na ol alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Em i bosim kantri gut na i no gat pait i kamap.
6-7 Orait na Asa i tokim ol Juda olsem, “Yumi mas wokim strongpela banis bilong banisim sampela taun na wokim ol taua antap long ol banis, bilong ol soldia i ken i stap na was long ol birua. Na tu yumi mas wokim ol strongpela dua na ol ba ain bilong pasim dua. Nau yumi save stap gut long kantri bilong yumi, long wanem, yumi save strong long bihainim laik bilong God, Bikpela bilong yumi. Olsem na Bikpela i bin lukautim kantri bilong yumi gut na i no gat wanpela hevi i kamap long yumi.” Orait na Asa i salim ol wokman i go na ol i wokim ol strongpela banis i raunim sampela taun bilong Juda. Long taim ol i mekim ol dispela wok, i no gat pait i kamap, long wanem, Bikpela i no larim ol birua i kam pait long ol. Olsem na dispela wok ol Juda i mekim, i kamap gutpela tru. King Asa i gat 300,000 man bilong lain Juda na 280,000 man bilong lain Benjamin i stap long ami bilong em. Ol man bilong lain Juda i save holim ol spia na ol bikpela hap plang bilong pait, na ol man bilong lain Benjamin i save holim ol liklik hap plang na ol banara. Olgeta dispela man i strongpela na gutpela soldia tru bilong pait.
Bikpela i helpim Asa long winim ol Sudan
Long taim Asa i stap king bilong kantri Juda, Sera, wanpela man bilong kantri Sudan, i kisim bikpela lain soldia tru na i kam bilong pait long ol Juda. Namba bilong ol soldia bilong Sera em inap olsem 1,000,000 na tu em i gat 300 karis bilong pait. Ol i wokabaut i kam na kamap long taun Maresa. 10 Ol i kamap pinis, orait King Asa wantaim ol soldia bilong en i kirap i go bilong pait long ol. Ol Juda i go kamap klostu long taun Maresa na ol i bungim ol ami bilong Sera long ples daun ol i kolim Sefata. Na tupela lain ami i sanap redi long pait. 11 Orait 2 Sto 13.14, 13.18 na Asa i singaut long God olsem, “Bikpela, yu save, ol ami bilong mi i no planti na mipela i no gat strong, na dispela man i gat bikpela lain ami tru. Tasol yu save helpim ol man i no gat strong na ol inap winim ol strongpela man.”
12 Asa i beten pinis na em wantaim ol ami bilong Juda i go pait long ol Sudan. Na Bikpela i daunim ol Sudan na ol i ranawe. 13 Orait na Asa wantaim ol ami bilong en i ranim ol i go inap long taun Gerar na kilim i dai planti soldia tru, na ol ami bilong Sudan i no inap pait moa. Bikpela i helpim ol soldia bilong en, em ol Juda, na ol i bagarapim tru ol Sudan na ol i kisim planti samting tru bilong ol dispela birua. 14 Na Bikpela i mekim ol manmeri bilong ol taun long hap bilong taun Gerar i pret nogut tru, olsem na ol soldia bilong Asa i kisim ol dispela taun isi tru. Ol dispela taun i gat planti samting i stap long ol, na ol soldia bilong Asa i kisim ol dispela samting na karim i go. 15 Na tu ol soldia bilong Asa i pait long ol man bilong lukautim sipsip long dispela hap na kisim planti sipsip na kamel bilong ol na bringim i go long Jerusalem.

14:11: 2 Sto 13.14, 13.18